10 października 2007

LIST GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Podziel się!

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

 

 

Pan

Lucjan Gurszczyn

Prezes Związku Szkółkarzy Polskich

Al. Jana Pawła I 80, lok. 71

00-175 Warszawa

 

 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 04.07.2007 r., w Wilnie odbyło się bilateralne spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z przedstawicielami Państwowej Służby Ochrony Roślin Litwy, podczas którego omówiono między innymi zagadnienia związane z zasadami paszportowania i przemieszczania roślin, obowiązujące w obu państwach, ze szczególnym uwzględnieniem roślin żywicielskich bakterii Erwinia amylovora oraz roślin z rodzaju Rhododendron spp. Powodem poruszenia w trakcie spotkania tej tematyki były liczne zakwestionowania przez służby fitosanitarne Litwy przesyłek roślin, pochodzących z Polski, ze względu na niewłaściwe w świetle wymogów litewskich, ich zaopatrzenie w paszporty roślin.

W prawie Unii Europejskiej dopuszczona jest w pewnych przypadkach możliwość odstąpienia od wymogu paszportowania poszczególnych roślin lub ich jednostkowych opakowań, jeżeli są one przeznaczone do sprzedaży osobom nie zajmującym się zawodowo produkcją roślinną. Polska, przy ustalaniu zasad paszportowania i przemieszczania roślin w kraju dopuściła także tę możliwość. Natomiast, strona litewska poinformowała, że zgodnie z wewnętrznymi rozwiązaniami przyjętymi na swoim rynku dla roślin żywicielskich bakterii Erwinia amylovora (w odniesieniu do którego to organizmu Litwa posiada status strefy chronionej) oraz rododendronów, paszporty roślin są wymagane także dla pojedynczych roślin, będących w obrocie detalicznym na terytorium Litwy.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia problemów związanych z przemieszczaniem ww. roślin, pochodzących z Polski i przeznaczonych na rynek litewski, pomiędzy polskim dostawcą a litewskim odbiorcą powinien zostać uzgodniony sposób zaopatrywania takich roślin w paszporty tj. dla pojedynczych roślin lub dla danej partii. W przypadku, gdy odbiorca litewski zdecyduje się zakupić partię roślin, zaopatrzoną w jeden paszport, a następnie wystąpić do swoich służb o paszporty zastępcze, wskazane jest, aby w dokumentacji podmiotu sprzedającego rośliny znalazła się stosowana informacja potwierdzona podpisem obydwu storn.

Przedstawiając powyższe, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o upowszechnienie przedmiotowej informacji wśród producentów należących do Związku Szkółkarzy Polskich.

 

 

Tadeusz Głogowski

Główny Inspektor