20 października 2016

SKŁADKI 2016/2017

Podziel się!

Schemat wysokości i terminów opłacania składek w roku obrachunkowym 2016/2017 obejmujący okres od 01.10.2016 do 30.09.2017

PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA:

nr konta: 46 1140 2017 0000 4902 1142 5982

I TERMIN 01.10.2016 - 30.11.2016 - 3.000,00 zł
II TERMIN 01.12.2016 - 31.05.2017 - 3 300,00 zł
III TERMIN 01.06.2017 - 30.09.2017 - 3 600,00 zł

 

PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - kolejna osoba i członek SENIOR:

I TERMIN 01.10.2016 - 30.11.2016 - 500,00 zł
II TERMIN 01.12.2017 - 31.05.2017 - 550,00 zł
III TERMIN 01.06.2017 - 30.09.2017 - 600,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADKA NA FUNDUSZ MARKETINGOWY (płatna od szkółki)
nr konta: 57 1500 1865 1218 6008 7980 0000

I TERMIN 01.10.2016 - 30.04.2017 - 3 000,00 zł
II TERMIN 01.05.2017 - 30.09.2017 - 3 300,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członkowie honorowi są zwolnieni statutowo z opłaty wszelkich składek.

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH przez Członków Związku Szkółkarzy Polskich

Postanowienie ogólne

§ 1. Członkowie Związku Szkółkarzy Polskich są zobowiązani do opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz decyzjami Zarządu Związku i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 2. Obowiązek opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia nie dotyczy członków honorowych, którzy z tego obowiązku są zwolnieni na mocy Statutu.

Wysokość składek członkowskich

§ 3. Składki członkowskie wynoszą:

   1) Składka podstawowa

a) 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2013-2014 i 3.000 (trzy tysiące) złotych w roku obrachunkowym 2014-2015

b) od drugiego i każdego następnego członka z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę, składka wynosi 500 (pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2013-2014 i 500 (pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2014-2015

c) w latach następnych obowiązuje wysokość składek i zasady ich opłacania jak w roku obrachunkowym 2014-2015.

   2) Składka na fundusz marketingowy

a) 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2012-2013 i 3.000 (trzy tysiące) złotych w roku obrachunkowym 2013-2014

b) Opłacana jest od każdego gospodarstwa prowadzącego szkółkę bez względu na ilość członków należących do Stowarzyszenia z danego gospodarstwa

c) w latach następnych obowiązuje wysokość składki i zasady jej opłacania jak w roku obrachunkowym 2013-2014.

   3) Członkowie zwyczajni opłacają składki członkowskie zgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. Członkowie seniorzy opłacają tylko składkę podstawową z zastosowaniem preferencji wskazanych w pkt 1b niniejszego paragrafu. Członkowie wspierający opłacają tylko składkę podstawową z zastosowaniem pkt 1a niniejszego paragrafu.

   4) Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić dodatkowe preferencje lub bonifikaty w zakresie pobieranych składek członkowskich.

Terminy opłacania składek członkowskich

§ 4. Członkowie Stowarzyszenia winni opłacić podstawowe składki członkowskie do końca listopada oraz składki na fundusz marketingowy do końca kwietnia każdego roku, którego dotyczą. Rok obrachunkowy zgodnie z  §24 statutu trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

§ 5. W przypadku opóźnienia z opłaceniem jakiejkolwiek części składki do nominalnej wysokości składki będzie doliczona dodatkowa opłata w wysokości:

a) w przypadku opłacenia podstawowej składki członkowskiej w całości do dnia 31 maja roku, którego dotyczą - w wysokości 10% kwoty podstawowej,

b) w przypadku opłacenia podstawowej składki członkowskiej w całości do dnia 30 września roku, którego dotyczą - w wysokości 20% kwoty podstawowej.

c) w przypadku opłacenia składki na fundusz marketingowy w całości do dnia 30 września roku, którego dotyczą – w wysokości 10%

§ 6. Ostatnim terminem wpłaty składek jest 30 września roku, za który składka jest pobierana.

§ 7. Zarząd Związku przed skreśleniem z listy członków z powodów o jakich mowa w § 8 pkt 3 Statutu, tj. w przypadku nie opłacania składek do dnia upływu ostatniego wymaganego terminu wpłaty, wezwie członka do opłacenia składek powiększonych o dodatkową opłatę o jakiej mowa w § 5 niniejszego Regulaminu oraz o odsetki ustawowe liczone od zakończenia roku, którego dotyczą składki (§4 Regulaminu) i wyznaczy ostateczny termin wpłaty nie krótszy niż 14 dni.

§ 8. Wznowienie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.

Opłaty wpisowe

§ 9. Nowo przyjmowani do Stowarzyszenia członkowie opłacają składkę wpisową

  1) Członkowie zwyczajni opłacają składkę wpisową w wysokości:

a) 3.000 (trzy tysiące) złotych,

b) od drugiego i każdego następnego członka z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę składka wpisowa wynosi 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych – składka obniżona.

  2) Składka obniżona, o jakiej mowa w pkt 1b pobierana jest także od następcy prawnego członka

  3) Członkowie wspierający i członkowie seniorzy są zwolnieni z opłacania składki wpisowej.

Postanowienia końcowe

§ 10. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§ 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.