30 stycznia 2019

Sprawozdanie z działalności zarządu ZSzP w okresie kadencji

Zarząd Związku Szkółkarzy Polskich w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie: Wojciech Wróblewski – prezes, Wiesław Szydło – wiceprezes, Renata Fryszkowska-Madej – skarbnik, Katarzyna Łazucka-Cegłowska – członek, Adam Ważyński – członek. W ciągu ostatniego roku odbyło się 9 regularnych zebrań zarządu oraz 42 inne spotkania lub wydarzenia z udziałem przedstawicieli zarządu, które były związane z działalnością statutową stowarzyszenia.

Najwięcej dodatkowych spotkań odbyło się w Warszawie (21) oraz Łodzi (6). Dotyczyły one następujących aktywności:

 • współpracy z miastem Łódź w uzyskaniu praw do organizacji EXPO HORTICULTURAL w 2024 r.,
 • członkostwa w AIPH,
 • uzyskania rekomendacji GDOŚ dla Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego,
 • pozyskania finansowania ze środków NFOŚiGW,
 • współpracy z GIORiN,
 • negocjacji w sprawie umowy z EXPO na organizację wystawy Zieleń To Życie od 2020 r.,
 • przyjęcia planu dla APZ na 2019 r. organizacji konferencji szkółkarskiej,
 • współpracy z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą.

Członkowie zarządu reprezentowali stowarzyszenie podczas targów i wystaw, uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami władz państwowych, dyplomatami, urzędnikami, dziennikarzami, brali udział w  wydarzeniach organizowanych przez instytucje publiczne i prywatne.

Decyzje podejmowane przez zarząd były realizowane przez pracowników biura ZSzP – Urszulę Pilaszek, Grzegorza Falkowskiego oraz Aleksandrę Walendzik, która z końcem października b.r., po 2,5 roku pracy dla Związku zdecydowała się na zmianę pracodawcy. Na jej miejsce zatrudniliśmy mgr inż. Weronikę Czupę, tegoroczną absolwentkę wydziału ogrodniczego warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

CZŁONKOWIE

W okresie kadencji zarządu do stowarzyszenia przyjęto 40 nowych członków (21 nowych szkółek), jednocześnie nasze szeregi uszczupliły się o 20 członków (11 szkółek). Wśród osób, które zrezygnowały z członkostwa, większość stanowili wieloletni członkowie Związku. Powody rezygnacji były różne. Najczęściej wynikały one z trudności finansowych, sytuacji życiowych i decyzji osobistych. Szeregi ZSzP w ciągu ostatnich 3 lat opuścili: Zbigniew Bilski, Roman Bodnar, Mirosław Czyrwony, Radosław Czyrwony, Eulalia Dąbrówka (w jej miejsce członkiem został Przemysław Dąbrówka), Karolina Grzywa, Marek Kapusta, Michał Kapusta, Anna Kowalska, śp. Jan Mykita (członkami są Piotr Szymański i Wiesław Mykita), śp. Bartłomiej Parchański, Izydor Podgórski, Krzysztof Próchniak (członkiem ZSzP jest Monika Komsta), Jacek Radzis (członkiem jest Katarzyna Radzis), Zdzisław Szumilas, Andrzej Tracz, Marek Turski, Krzysztof Wędrowski (członkiem jest Marek Wędrowski), Paulina Wybicka-Malke i Zbyszek Wybicki.

Obecnie Związek Szkółkarzy Polskich zrzesza 220 członków ze 129 szkółek.

EXPO HORTICULTURAL 2024 W ŁODZI

Na początku roku podjęliśmy decyzję o wsparciu miasta Łodzi w staraniach o uzyskanie praw do organizacji światowej wystawy ogrodniczej EXPO Horticultural w 2024 r. Wystawy typu A1 (o najwyższej kategorii) są organizowana nie częściej niż co 10 lat w danym regionie, przyciągając wystawców i gości branżowych z całego świata. Ich gospodarzami były w ostatnich latach Holandia (Floriada w Venlo, 2012 r.) oraz Turcja (Antalya, 2016 r.). Najbliższa wystawa EXPO HORTICULTURAL odbędzie się w Chinach (w Pekinie w 2019 r.), a następnie w stolicy Kataru (w Dosze) i ponownie w Holandii (Floriada w Almere) – obie w 2022 r.

Po raz pierwszy Polska stanęła przed szansą organizacji globalnej wystawy ogrodniczej, która daje unikalną możliwość promocji polskiej branży ogrodniczej i szkółkarskiej w skali światowej. Po wielu spotkaniach i konsultacjach oraz misji ewaluacyjnej 21 marca b.r. Zgromadzenie Ogólne AIPH (Międzynarodowej Organizacji Producentów Roślin) przyznało Łodzi prawa do organizacji wystawy w 2024 r. Decyzja AIPH jest uwarunkowana uzyskaniem wsparcia rządu RP, który wraz ze Związkiem Szkółkarzy Polskich będzie sygnatariuszem umowy z Międzynarodowym Biurem Wystaw. Wystawa o powierzchni około 70 ha zostanie zorganizowana na położonych w centrum miasta terenach zieleni, będzie się odbywała od kwietnia do września. Szacuje się, że może ją odwiedzić nawet 4 miliony gości.

Partnerstwo ZSzP polega na zaangażowaniu w proces przygotowań i realizacji projektu w roli doradczej, konsultacyjnej oraz kontrolnej w zakresie spełnienia standardów światowych wystaw określonych przez AIPH. Prezes zarządu ZSzP Wojciech Wróblewski i wiceprezydent miasta Łodzi Wojciech Rosicki podpisali list intencyjny, normujący stosunki między stronami w zakresie kandydatury, organizacji i zamknięcia wystawy. W liście tym strony uzgodniły podjęcie negocjacji w sprawie uszczegółowienia wzajemnych zobowiązań w 30 dni od potwierdzenia przyznania praw do organizacji wydarzenia przez Biuro Wystaw Międzynarodowych. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy władzami Łodzi i Związku, ZSzP ma mieć zagwarantowane miejsce w komitecie sterującym projektem. Ostatecznie duży wpływ na kształt całego projektu będzie miała strona rządowa, która jako płatnik z pewnością będzie decydowała o najważniejszych kwestiach. We wstępnych założeniach podczas EXPO planowana jest silna promocja wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE, łącznie ze zorganizowaniem specjalnych pociągów dowożących gości
z Łodzi do Warszawy. Zaangażowanie Związku w projekt daje też szanse na światową prezentację rodzimej branży szkółkarskiej w ramach promocji polskiego EXPO HORTICULTURAL 2024 na poprzedzających wydarzenie wystawach – WORLD EXPO w Dubaju w 2020 r. oraz EXPO HORTICULTURAL w Almere w 2022 r.

CZŁONKOSTWO W AIPH

AIPH – International Association of Horticultural Producers to międzynarodowa organizacja o zasięgu światowym powołana do życia w 1948 roku, reprezentująca interesy branży ogrodniczej. AIPH wspiera związki i stowarzyszenia producentów roślin, promuje idee Green City, wspiera wdrażanie najlepszych praktyk związanych z produkcją ogrodniczą, jest platformą wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Istotnym uprawnieniem AIPH zapisanym w międzynarodowej konwencji jest przyznawanie praw do organizacji światowych wystaw ogrodniczych.

Decyzja o przystąpieniu ZSzP do AIPH wynikała z potrzeby wsparcia polskiego wniosku o organizację wystawy EXPO HORTICULTURAL w 2024 r., ale nie bez znaczenia były też korzyści wynikające
z członkostwa – zdobycie dostępu do wiedzy i kontaktów, które we współczesnym świecie są niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej. Pierwsze efekty współpracy z AIPH to m.in.. przyjazd na tegoroczną wystawę ZIELEŃ TO ŻYCIE Karen Tambayong, przewodniczącej komitetu Green City AIPH, która bardzo wysoko oceniła nasze targi w sprawozdaniu podczas kongresu AIPH w Padwie, promując nie tyko wystawę, ale też produkowane w Polsce rośliny. Warto nadmienić, że na kongresie obecni byli reprezentanci branży ogrodniczej m.in. z Australii, Belgii, Chin, Holandii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Tajwanu, Turcji, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii.

W ramach aktywności AIPH Wojciech Wróblewski i Renata Fryszkowska-Madej zostali członkami grupy pracującej nad kwestiami dotyczącymi ochrony patentowej roślin i reformy organizacji wspólnotowego systemu ochrony odmian.

Nawiązaliśmy też kontakty z przedstawicielami stowarzyszenia szkółkarzy z Australii i uzyskaliśmy deklarację pomocy przy organizacji wizyt w australijskich szkółkach podczas planowanej na przyszły rok wycieczki do tego kraju.

W ramach członkostwa w AIPH zarząd ZSzP zyskał prawo rekomendowania wiodących krajowych producentów ogrodniczych do udziału w prestiżowym konkursie International Grower Of The Year. W tym roku do konkursu zgłosiły się dwie firmy z Polski: Clematis Źródło Dobrych Pnączy oraz Vitroflora Grupa Producentów. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas najbliższej wystawy IPM w Essen.

Za dwa lata jesienny kongres AIPH odbędzie się w Warszawie przy okazji wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE. Więcej o działaniach AIPH będzie można dowiedzieć się od sekretarza generalnego tej organizacji. Tim Briercliffe przyleci bowiem w listopadzie do Warszawy i będzie na naszej konferencji.

LOBBING I WSPÓŁPRACA

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach, spotkaniach i dyskusjach o istotnym znaczeniu dla branży. Kontynuowaliśmy współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Środowiska, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Braliśmy udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, zgłaszając problemy sygnalizowane przez szkółkarzy.

Monitoring zmieniających się przepisów prawa, które w jakimś stopniu oddziaływują na funkcjonowanie szkółek, nie jest zadaniem łatwym nie tylko ze względu na ilość produkowanych przez ustawodawcę aktów prawnych, ale także ze względu na ograniczenie konsultacji społecznych jedynie do projektów rządowych (projekty poselskie zgodnie z przepisami prawa takich konsultacji nie wymagają).

Analizowaliśmy pojawiające się problemy prawne dotykające szkółkarzy. We współpracy z ekspertami przygotowywaliśmy materiały informacyjne, które rozsyłaliśmy członkom mailowo oraz publikowaliśmy w formie artykułów w Biuletynie Szkółkarskim.

W 2018 roku zajmowaliśmy się takim kwestiami, jak:

 • odszkodowania za szkody wyrządzone w szkółkach przez dzikie zwierzęta oraz zasady zgłaszania szkód łowieckich (Biuletyn nr 124),
 • prawo wodne – nowe zasady korzystania z wody do produkcji szkółkarskiej, cena wody (Biuletyn nr 125, wykład podczas konferencji szkółkarskiej),
 • opłaty recyklingowe w szkółkach w zakresie lekkich toreb z tworzyw sztucznych (Biuletyn nr 125),
 • handel w szkółkach w niedziele (Biuletyn nr 125),
 • problemy wynikające ze stosowanie zerowej stawki VAT w eksporcie wewnątrzwspólnotowym (Biuletyn nr 126),
 • RODO - zleciliśmy opracowanie dokumentacji wzorcowej wraz z poradnikiem (przewodnikiem) w zakresie ochrony danych osobowych dla członków ZSzP.

Na wniosek szkółkarzy w październiku wystąpiliśmy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przywrócenie rolnikom możliwości zatrudniana cudzoziemców do prac w ramach działalności ujętej kodem PKD 01.30.Z na podstawie zezwoleń na pracę sezonową typu S, wydawanych przez starostów na wniosek pracodawcy, uprawniających do wykonywania prac sezonowych przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Spotykaliśmy się z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiając problemy związane z tzw. zieloną infrastrukturą oraz obcymi gatunkami inwazyjnymi.

Współpracowaliśmy ze służbami fitosanitarnymi. Katarzyna Łazucka-Cegłowska oraz Tomasz Kącki zostali członkami powołanej w marcu b.r. Rady Konsultacyjnej GIORIN – zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Katarzyna Łazucka-Cegłowska została członkiem prezydium obejmując funkcję sekretarza rady.

W październiku b.r. braliśmy udział w konferencji poświęconej działalności PIORiN, na której zaprezentowano czekające branżę od grudnia przyszłego roku rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania służb ochrony roślin, zwłaszcza dotyczące paszportowania roślin. Podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu w pierwszym kwartale 2019 r. spotkania informacyjnego dla członków Związku
z udziałem przedstawicieli GIORiN.

Kontynuowaliśmy prace w ramach European Nurserystock Association. Braliśmy aktywny udział
w działaniach w zakresie kwestii związanych z obcymi gatunkami inwazyjnymi, zagrożeniami wynikającymi z występowaniem w Europie Xylella fastidiosa, reformą systemu ochrony zdrowia roślin.

W lipcu b.r. wspólnie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie grupy roboczej Flowers & Ornamental Plants COPA-COGECA, uczestniczyliśmy w obradach tego nieformalnego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji lobbujących na rzecz europejskich producentów ogrodniczych.

REKOMENDACJE DLA ZALECEŃ

Po wieloletnich i nieustannych staraniach, 10 października b.r. uzyskaliśmy rekomendację Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Jest to już druga rekomendacja centralnego organu administracji rządowej (po rekomendacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielonej w zeszłym roku), o którą zabiegaliśmy. W uzasadnieniu rekomendacji Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał na istotne znaczenie odpowiedniego przygotowania materiału szkółkarskiego i pielęgnacji roślin w kontekście prawidłowego funkcjonowanie zielonej infrastruktury. Dzięki obu rekomendacjom związkowe zalecenia będą częściej wykorzystywane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za realizacje inwestycji w zieleń.

KONFERENCJA

Międzynarodowa Konferencja SZKÓŁKARSTWO – SZANSE I WYZWANIA to drugie tego typu wydarzenie zorganizowane w kadencji obecnego zarządu. Liczymy, że konferencja przyciągnie nie mniej uczestników, niż ta sprzed 2 lat. Członkowie ZSzP mogą skorzystać ze specjalnej ceny udziału w konferencji, niższej o 45% od ceny standardowej, co wynika z dwóch składowych: niższej taryfy dla członków oraz  dofinansowania ze środków statutowych ZSzP (123 zł dofinansowania dla członka). Zachęcam do zgłaszania na konferencję także pracowników szkółek członkowskich, dla których przewidziano bonifikatę w wysokości 25% ceny standardowej.

APZ – WYNIKI, ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Regularna okresowa analiza działalności spółki w oparciu o przyjmowany corocznie plan pozwalała sprawnie i na bieżąco monitorować sytuację finansową. Zgodnie z zasadami systemu zarządzania przez cele zarząd ZSzP co 2 miesiące bardzo wnikliwie analizował postępy w realizacji planu rocznego od strony przychodów, kosztów i obrotu. Zgromadzenie Wspólników Agencji Promocji Zieleni w maju b.r. zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe spółki i udzieliło pokwitowania zarządowi z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Bilans APZ za rok obrotowy 2017 zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 505 898 zł, natomiast rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem netto 389 667 zł. Cały zysk w formie dywidendy został przekazany ZSzP z przeznaczeniem na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Wraz z Radą Nadzorczą APZ udzielaliśmy wsparcia w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych zarządowi APZ, braliśmy udział w negocjacjach dot. kontraktu na wynajem hal EXPO na kolejne lata, spotykaliśmy się z radcą rolnym ambasady Holandii w kwestiach współpracy przy projekcie Flower Expo Polska. Wspieraliśmy merytorycznie przygotowanie wydawnictw - Wiesław Szydło wykonał korektę merytoryczną Katalogu 1000 polskich odmian roślin oraz materiałów konferencyjnych  SZKÓŁKARSTWO – SZANSE I WYZWANIA. Wreszcie pomagaliśmy w poszukiwaniu odpowiedniego lokalu na siedzibę APZ
i ZSzP.

WYSTAWY ZAGRANICZNE

W styczniu b.r. byliśmy po raz kolejny obecni na największych w Europie targach roślin - wystawie IPM w Essen. W ramach polskiego stoiska narodowego zorganizowanego pod związkowymi auspicjami uczestniczyło 13 firm, łącznie z APZ i ZSzP. Lokalizacja w odnowionej przestrzeni hali 9 spotkała się z bardzo dobrymi opiniami wystawców. Na stoisku informacyjnym ZSzP i APZ udzielano informacji o Związku, szkółkach i oferowanych roślinach. Stoisko informacyjne było też miejscem szeregu spotkań, m.in. z władzami AIPH, dziennikarzami, gośćmi targów. Byliśmy obecni na spotkaniach ENA, zebraniu grupy roboczej Flowers & Plants COPA-COGECA oraz mniej formalnych spotkaniach organizowanych na stoiskach stowarzyszeń szkółkarskich z Belgii, Niemiec i Węgier.

W dniach 11-13 wrześniu b.r. braliśmy udział w targach Flowers Expo w Moskwie. Na grupowym stosiku prezentowało się 15 szkółek związkowych i ZSzP. Polska ekspozycja była najliczniejszą zagraniczną reprezentacją narodową na targach, wyróżniała się bogatym asortymentem roślin i ciekawą aranżacją, za co otrzymaliśmy dyplom. Ponieważ w tym roku nikt z pracowników APZ nie mógł pojechać do Moskwy, Związek na targach społecznie reprezentował wiceprezes zarządu Wiesław Szydło. Częściowe odciążenie APZ przez Związek w organizacji i obsłudze stoiska w Moskwie pozwoliło obniżyć o ponad połowę tegoroczne koszty udziału stowarzyszenia w wystawie.

WYSTAWY KRAJOWE

Podobnie jak w latach poprzednich objęliśmy patronatem branżowym poznańskie targi Gardenia i po raz kolejny skorzystaliśmy z oferowanej patronom bezpłatnej powierzchni wystawienniczej. Stoisko informacyjne Związku i Agencji było obszerne (miało 30 m2), ciekawie zaaranżowane i służyło licznym spotkaniom z przedstawicielami firm, z którymi współpracujemy. W targach Gardenia wzięło udział 35 szkółek zrzeszonych w ZSzP, czyli o 10 mniej w porównaniu do ubiegłego roku.

W 2018 r. po raz kolejny wzięliśmy udział w promocji wystawy Ogrody Daisy w Pszczynie. We współpracy z urzędem miasta zorganizowaliśmy seminarium ZIELONE MIASTO. Koordynatorem wspólnego projektu budowy ogrodów na Pszczyńskim rynku przez związkowe szkółki był Mateusz Milczyński. Decyzją zarządu dofinansowaliśmy kwotą 3 000 zł. promocję wydarzenia w lokalnych radiostacjach. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, miasto Pszczyna szacuje, że odwiedziło ją ok. 30 000 gości.

WYSTAWA ZIELEŃ TO ŻYCIE

Rozbudowany program, liczne wydarzenia towarzyszące targom oraz świetna promocja zaowocowały 7,2% wzrostem odwiedzających wystawę gości branżowych. Targi odwiedziło 16 744 osób z 36 krajów, z czego 7 543 stanowili profesjonaliści. W targach wzięło udział 60 szkółek zrzeszonych w ZSzP. Wyniki wystawy pokazują, że jest to największa profesjonalna impreza targowa poświęcona roślinom w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczegółowe podsumowanie wystawy znajduje się w sprawozdaniu z działalności APZ. Zarząd był zaangażowany w liczne wydarzenia odbywające się podczas targów: konferencje, konkursy, spotkania z dziennikarzami, dyplomatami, wysokimi urzędnikami państwowymi i samorządowymi, szefami urzędów i instytucji, gośćmi z zagranicy.

Podczas otwarcia wystawy tradycyjnie wręczamy Honorowego Laura. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom, które w swojej działalności zawodowej propagują i upowszechniają wiedzę o roślinach, prowadzą aktywność popularyzatorską i edukacyjną na najwyższym poziomie merytorycznym oraz przyczyniają się do rozwoju polskiej branży szkółkarskiej. W tym roku zarząd podjął decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień – dr. Józefowi Rokoszy za wybitne osiągnięcia w krzewieniu wiedzy i pasji do roślin ozdobnych oraz czasopismu „Szkółkarstwo” w 25-lecie działalności za wybitny wkład w rozwój branży ogrodniczej.

KONKURS ROŚLIN NOWOŚCI

Po raz kolejny zorganizowaliśmy Konkurs Roślin Nowości. W stosunku do lat ubiegłych wprowadziliśmy istotną zmianę polegającą na umożliwieniu udziału w konkursie osobom i firmom, które nie są wystawcami ZIELENI TO ŻYCIE, z zastosowaniem podwyższonej opłaty (cena za zgłoszenie rośliny przez wystawców nie zmieniła się, natomiast wprowadzono pośrednią, preferencyjną cenę dla niewystawiających się członków ZSzP). Informacje o zgłoszonych do konkursu roślinach były udostępniane w prasie ogrodniczej, Internecie, na portalach społecznościowych. W pracach jury konkursu uczestniczyło dwóch gości zagranicznych: Eike Jablonski - taksonom, wykładowca Uniwersytetu w Luksemburgu i prezydent Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Karen Tambayong z Indonezji, architekt, członek licznych światowych organizacji związanych z produkcją ogrodniczą oraz działaniami Green City. Do grona jurorów zaprosiliśmy też Marka Jezierskiego, dzięki któremu mogliśmy prezentować konkursowe nowości w programach Rok w Ogrodzie na antenie TVP 1. Kontynuowaliśmy wprowadzoną przed dwoma laty nową kategorię – wyróżnienie dziennikarzy. Wyróżnienie to jest przyznawane przez dziennikarzy i redaktorów mediów zajmujących się tematyką ogrodniczą w drodze głosowania. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się plebiscyt zorganizowany na Facebooku, polegający na głosowaniu na najciekawszą nowość. Gdyby wycenić pakiet korzyści promocyjnych, które daje udział w Konkursie Roślin Nowości, uzyskana kwota z pewnością przekroczyłaby kilkanaście tysięcy złotych.

PROGRAM GRUNT TO ZIELEŃ!

Celem programu jest pobudzanie popytu i zapotrzebowania na rośliny poprzez zainteresowanie społeczeństwa ich walorami ozdobnymi i dekoracyjnymi oraz dobroczynnym oddziaływaniem na zdrowie i komfort życia.

TELEWIZJA

Promocja w telewizji, która daje dostęp do najszerszego grona odbiorców, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, obejmowała w 2018 r. sponsoring 6 programów Rok w Ogrodzie. Oprócz tego nasze stowarzyszenie ufundowało nagrody w 26 konkursach, co zaowocowało w sumie pokazaniem 38 bilbordów sponsorskich w Roku w Ogrodzie. W tym roku dodatkowo intensywnie promowaliśmy producentów zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich w ramach oferty „last minute”, stając się sponsorem 40 programów, na początku i końcu których emitowany był ośmiosekundowy spot sponsorski. W rezultacie nasze bilbordy o treści: „Sponsorem programu jest/był Związek Szkółkarzy Polskich, zrzeszający producentów drzew, krzewów, pnączy i bylin” można było obejrzeć od marca do października na antenach TVP 1 i TVP 2 w rekordowej liczbie 118 emisji w programach takich jak: BBC w Jedynce - Błękitna Planeta, Fascynujący świat – Ziemia; Natura w Jedynce – Planeta lasów – lasy pełne tajemnic, Pogoda Flesz, Pytanie na śniadanie, Przeprowadzki zwierząt, Rok w Ogrodzie, Rok
w ogrodzie Extra.

PRASA

Za pośrednictwem prasy ogrodniczej docieramy z naszymi treściami do ponad 0,5 mln. czytelników. Współpraca z magazynami ogrodniczymi jest stale rozwijana, miesięcznie publikujemy od kilku do kilkunastu artykułów sygnowanych logo Związku Szkółkarzy Polskich. W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę z następującymi magazynami: Garden & Trends, Kocham Ogród, Mam Ogród, Mój Piękny Ogród, Przepis na ogród, Gardeners’ World. W ramach współpracy z magazynami Kocham Ogród i Mój Piękny Ogród opracowaliśmy 4 dodatki specjalne dedykowane grupie bylin (kwiecień), kwitnących krzewów (maj), roślin iglastych (wrzesień) i traw (październik). Nasze teksty są zawsze opatrzone logo Związku i adresami stron internetowych prowadzących do danych teleadresowych producentów. Dlatego bardzo istotne jest systematyczne aktualizowanie oferty szkółek na stronach internetowych ZSzP.

Po raz kolejny zaoferowaliśmy szkółkom udział w wiosennej akcji promocyjnej organizowanej przez magazyny Mój Piękny Ogród i Kocham Ogród. W kwietniowych numerach obu magazynów zostały wydrukowane kupony z adresami 33 związkowych szkółek, uprawniające do uzyskania 10% zniżki na zakupy

KALENDARZ-PLAKAT I TERMINARZ OGRODNIKA

Podobnie jak w latach poprzednich popularyzowaliśmy rośliny tygodnia i rośliny miesiąca. Przygotowaliśmy plakat-kalendarz z portretami roślin miesiąca 2018 r. w nakładzie 2 300 szt., który był bezpłatnie rozesłany do członków ZSzP oraz PSCO w ilości po 10 sztuk. Pliki z poszczególnymi kartami kalendarza są dostępne do pobrania ze strony internetowej Związku z możliwością wydruku.

We współpracy z wydawnictwem Tebra przygotowaliśmy Terminarz Ogrodnika 2019. W terminarzu zamieszczono opisy roślin tygodnia, porady dot. pielęgnacji, informacje o wydarzeniach ogrodniczych – targach i wystawach. Podano też adresy ogrodów botanicznych, arboretów oraz ogrodów pokazowych przy szkółkach członków ZSzP. Oczywiście są też pełne dane teleadresowe wszystkich naszych szkółek. Członkowie otrzymali po jednym egzemplarzu terminarza, jest on też dostępny w sprzedaży w księgarniach oraz salonach empik.

STRONA INTERNETOWA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W maju b.r. uruchomiliśmy nową stronę internetową stowarzyszenia. Wyróżnia ją ciekawa szata graficzna, lepsza funkcjonalność, przejrzystość i nowoczesność. Nadal pracujemy nad uzupełnieniem treści, przede wszystkim w wersjach językowych.

Obok modernizacji strony internetowej pracujemy nad zbudowaniem popularności związkowego fanpage na Facebooku. Dzięki wysokiej aktywności w zamieszczaniu postów, relacjonowaniu na bieżąco działań Związku, udostępnianiu wydarzeń organizowanych w szkółkach naszych członków, fanpage ZSzP ma już prawie 5,5 tys. polubień oraz obserwujących (w ciągu roku nastąpił wzrost o ponad 750 polubień oraz o ponad 800 obserwujących). Zasięg poszczególnych postów ZSzP mieści się w przedziale 5-10 tys. odbiorców, ale najpopularniejsze posty uzyskały zasięg powyżej 30 000 odbiorców.

ARTYKUŁ W WIKIPEDII

Po żmudnych staraniach opublikowaliśmy artykuł dedykowany ZSzP w Wikipedii. Wbrew pozorom opracowanie i opublikowanie tematu w Wikipedii nie jest wcale łatwe, wymaga spełnienia szeregu warunków, z których podstawowym jest spełnienie kryterium encyklopedyczności hasła – opisywane tematy muszą być znaczące, nietymczasowe, odnotowane przez wiarygodne i neutralne źródła, niezależne od opisywanego podmiotu. Temat artykułu musi być albo znany dla istotnej części społeczeństwa, albo dotyczyć znaczących wytworów lub przejawów ludzkiej kultury materialnej lub duchowej. Nie są encyklopedyczne artykuły służące autopromocji i reklamie, biogramy osób o przeciętnych dokonaniach. Zamieszczenie w Wikipedii artykułu o Związku Szkółkarzy Polskich potwierdza istotną i wiodącą rolę naszego stowarzyszenia pośród organizacji działających na rzecz branży szkółkarskiej oraz upowszechniania wiedzy o roślinach.

E-KATALOGROSLIN.PL

E-katalog jest dobrze pozycjonowany i spełnia zakładaną rolę przyjaznego w użytkowaniu narzędzia, pozwalającego wyszukiwać zarówno informację o roślinach, jak i wskazywać ich producentów. Katalog nieustannie rozwija się, w ciągu kadencji jego zasoby powiększyły się o ponad 800 nowych gatunków i odmian wprowadzonych do produkcji przez szkółki członków ZSzP. Obecnie w bazie roślin ZSzP mamy 9 884 taksonów, z czego ponad 6 700 roślin posiada swoje opisy (przybyło 900 nowych opisów roślin, na bieżąco uzupełniamy także opisy oraz bazę zdjęć promowanych roślin - roślin tygodnia i miesiąca, gatunków i odmian polecanych w prasie, zwłaszcza w dodatkach specjalnych czasopism ogrodniczych). W ciągu kadencji baza zdjęć roślin wzbogacona została o 1 800 nowych fotografii i obecnie liczy 12 754 zdjęć. Podstawą sprawnego funkcjonowania strony jest aktualizowanie przez szkółki związkowe swoich ofert na www.zszp.pl. Zachęcamy do przeglądania e-katalogu roślin i dzielenia się brakującymi zdjęciami lub opisami. Warto skorzystać z tej formy promocji produkcji. W rekordowym czerwcu 2018 zanotowaliśmy ponad 423 tys. wizyt na stronie.

WYDAWNICTWA I DZIAŁANIA SKIEROWANE DO ODBIORCY PROFESJONALNEGO

Przygotowaliśmy i wydaliśmy Katalog Szkółek 2018 w podwyższonym w stosunku do ubiegłego roku nakładzie 4 000 sztuk oraz skrócony spis Gdzie kupić rośliny w nakładzie 3 000 sztuk. Zadbaliśmy, aby materiały te towarzyszyły wszystkim naszym działaniom skierowanym do profesjonalistów i do nich trafiały, zarówno podczas wystaw, prelekcji, seminariów, jak i w trakcie spotkań biznesowych.

Kontynuowaliśmy współpracę z czasopismem Zieleń Miejska, publikując artykuły sygnowane związkowym logotypem, a w 5 numerach zamieściliśmy reklamę Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Publikowaliśmy artykuły na łamach magazynu Przestrzeń miejska. Współpracowaliśmy z magazynem Biznes ogrodniczy, prezentując portrety roślin miesiąca oraz z czasopismem Szkółkarstwo, na łamach którego informowaliśmy o istotnych sprawach dotyczących branży szkółkarskiej.

SEMINARIUM ZIELONE MIASTO, KONFERENCJE I SZKOLENIA

ZIELONE MIASTO to cykl seminariów organizowanych i finansowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich, skierowanych do wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie terenów zieleni publicznej oraz ochronę środowiska z ramienia urzędów gmin, miast, powiatów oraz innych jednostek samorządowych i rządowych, także zarządów dróg, zarządców osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W 2018 r. seminaria odbyły się w kolejnych 5 miastach: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Pszczynie. W roli prelegentów i ekspertów ZSzP wystąpili: Wojciech Grąbczewski, Lucjan Gursztyn, Monika Komsta, Jakub Kurowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło.

Byliśmy obecni na konferencjach i seminariach dedykowanym deweloperom i architektom, dla których wydaliśmy specjalnie przygotowaną ulotkę informującą o korzyściach z inwestycji w zieleń, właścicielom centrów ogrodniczych oraz szerokiemu gronu miłośników roślin. Uczestnikom wydarzeń przekazywaliśmy aktualny Katalog szkółek, Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego i związkowe ulotki. Podczas szkoleń prezentowaliśmy strony internetowe e-katalogu roślin oraz stronę www.zszp.pl. Wzięliśmy udział w następujących wydarzeniach:

 • 31 stycznia 2018 r. BUDMA, Międzynarodowe Targi w Poznaniu. W ramach konferencji na targach budowalnych Wojciech Grąbczewski
  i Wojciech Januszczyk przedstawili prelekcje
  o wpływie zieleni na wartość nieruchomości oraz korzyściach wynikających z otaczania się roślinami.
 • 15-18 lutego 2018 r. 4 DESIGN DAYS, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach - wydarzenie branżowe inwestorów i projektantów nieruchomości. W dwóch sesjach tematycznych dedykowanych architekturze
  i przestrzeni publicznej ZSzP reprezentowali Krzysztof Herman i Dorota Rudawa. Związek był partnerem wydarzenia.
 • 28 lutego 2018 r. KONFERENCJA ZIELEŃ POTRZEBNA OD ZARAZ w ramach Targów OGRÓD I TY w Kielcach. Reprezentujący ZSzP Adam Marosz przedstawił wykład poświęcony prezentacji najcenniejszych drzew i krzewów do zadrzewień miejskich pod względem wpływu na jakość powietrza i mikroklimat miejski.
 • 1 lipca 2018 r. ROSALIA, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. W ramach seminarium popularnonaukowego Wiesław Szydło przedstawił wykład na temat produkcji róż piennych.
 • 7 września 2018 r. konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO w ramach wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE w Warszawie – podczas wydarzenia Grzegorz Falkowski przedstawił wykład z zakresu doboru krzewów liściastych do miast.
 • 7 września 2018 r. seminarium JAK SPRZEDAWAĆ KWIATY I ROŚLINY OZDOBNE w ramach wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE w Warszawie – podczas seminarium Katarzyna Łazucka-Cegłowska omówiła kwestie wpływu ekspozycji roślin na sprzedaż.

Dwoje członków zarządu, Wiesław Szydło i Katarzyna Łazucka-Cegłowska było i nadal są mocno zaangażowani w projekty szkoleniowe APZ – szkolenie z certyfikatem oraz szkolenie dla centrów ogrodniczych.

W 2018 r. podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania finansowania seminariów ZIELONE MIASTO ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowaliśmy projekt, ale niestety nie mógł być on złożony do oceny przez NFOŚiGW ze względu na brak pozytywnej opinii Ministra Środowiska, wymaganej przy ubieganiu się
o środki z tej instytucji. Minister Środowiska odmówił wydania pozytywnej opinii bez podania uzasadnienia, w związku z czym podjęliśmy interwencje w tej sprawie, ale do końca października nie otrzymaliśmy informacji o zmianie decyzji.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Współpraca ze szkołami oparta jest przede wszystkim na społecznym zaangażowaniu członków ZSzP w regionach. Kontynuowaliśmy opiekę patronacką nad II klasę Technikum Ogrodniczego w Warszawie. W lutym b.r. Wiesław Szydło poprowadził wykłady poświęcone rozmnażaniu roślin ozdobnych, natomiast
w maju poprowadził zajęcia terenowe w szkółce Szmit w Pęchcinie. Dwoje uczniów z objętej patronatem klasy we wrześniu odbyło dwutygodniową praktykę w szkółce Acrocona. Wsparcia merytorycznego w kształceniu uczniów Technikum Ogrodniczego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi udzielała Katarzyna Łazucka-Cegłowska. Związek był także fundatorem nagród w postaci katalogów roślin w kilku konkursach i olimpiadach ogrodniczych.

WSPÓŁPRACA Z OGRODAMI BOTANICZNYMI

W 2018 r. współpracowaliśmy z trzema ogrodami botanicznymi. W lipcu wzięliśmy udział
w spotkaniu przyjaciół i miłośników wojsławickiego ogrodu, zorganizowanego z okazji jubileuszu 30 lat obecności Arboretum w Wojsławicach w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Podziękowanie w postaci bukietu kwiatów, przekazanego na ręce prezesa ZSzP, otrzymali licznie obecni na uroczystości szkółkarze. Dzięki dobrej współpracy z Arboretum Agencja Promocji Zieleni otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na opracowanie
i wydanie Katalogu 1000 polskich odmian roślin. Na terenie ogrodu realizowaliśmy także nagranie sponsorowanego przez Związek odcinka programu Rok w ogrodzie. We wrześniu uczestniczyliśmy w jubileuszu dwusetlecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, wspierając ogród w organizacji tego wydarzenia. Podczas uroczystości szkółkarze szczególnie zasłużeni dla ogrodu otrzymali podziękowania i pamiątkowe medale. Współpracowaliśmy także z Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie w ramach ROSALIÓW. Przekazaliśmy także ogrodowi niektóre nowości roślinne zgłoszone do konkursu.

WYCIECZKI

W czerwcu odbyła się wycieczkę do Finlandii. Wzięło w niej udział 18 osób. Oprócz programu branżowego, czyli odwiedzin szkółek, ogrodów i parków narodowych uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić inne atrakcje turystyczne, m.in.: muzeum etnograficznego, średniowieczne warownie, zamki, gmach fińskiego parlamentu Eduskuntatalo, świątynie katolickie, prawosławne i protestanckie. Wycieczkę zorganizowaliśmy wspólnie z biurem AB Poland. Obecnie pracujemy nad wycieczką do Australii.

POZOSTAŁE

W ramach pracy biura ZSzP aktualizowaliśmy dane i udzielaliśmy naszym członkom informacje na temat stanu ochrony prawnej odmian roślin. Za pośrednictwem pracowników biura rozsyłaliśmy do wszystkich szkółek zapytania ofertowe przychodzące na adres Związku, udzielaliśmy odpowiedzi, porad i wskazówek na liczne zapytania telefoniczne, dotyczące zarówno roślin, jak i spraw związanych ze szkółkarstwem, zielenią miejską, czy ogrodnictwem.

BIULETYN

O decyzjach zarządu i bieżących działaniach stowarzyszenia informowaliśmy regularnie na łamach Biuletynu Szkółkarskiego, który otrzymał w tym roku zupełne nową jakość – większy format, lepszy papier i ciekawszą szatę graficzną. Biuletyn jest wydawany co kwartał i rozsyłany do szkółek członkowskich. Numery archiwalne Biuletynu Szkółkarskiego są także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej ZSzP, po zalogowaniu do portalu dla członków.

PODZIĘKOWANIE

Koniec kadencji to dobry moment na przemyślenia i refleksje. Działalność ZSzP i APZ to wiele złożonych, często długofalowych zadań. Wyzwań jest wiele, regularnie pojawiają się nowe obowiązki. Za sprawną realizację odpowiada przede wszystkim zespół pracowników oraz zaangażowanych w działania Związku szkółkarzy. Współpraca w takim gronie daje wiele satysfakcji.

Chciałbym przede wszystkim podziękować kończącemu pracę zarządowi: Renacie Fryszkowskiej-Madej, Katarzynie Łazuckiej-Cegłowskiej, Wiesławowi Szydło, Adamowi Ważyńskiemu – poświęcili mnóstwo czasu na zebrania, spotkania, analizy i konsultacje telefoniczne. Pomimo, że mieliśmy czasami odmienne zdania, pojęcie kompromis nikomu nie było obce. Dziękuję też obecnym na zebraniach przedstawicielom zarządu w regionach Jakubowi Kurowskiemu i Łukaszowi Tomżyńskiemu. Przy niektórych decyzjach, szczególnie na początku kadencji, korzystałem z pomocy moich poprzedników, dziękuje za konsultacje Markowi Majewskiemu i Szczepanowi Marczyńskiemu.

Chciałbym również wspomnieć i podziękować komisji rewizyjnej w składzie: Anna Ciepłucha-Kowalska, Jakub Kurowski, Marek Majewski (przewodniczący), Katarzyna Radzis, Bronisław Jan Szmit. Członkowie komisji oprócz swoich funkcji kontrolnych zawsze służyli radą i wsparciem. Dziękuję sądowi koleżeńskiemu w składzie: Jan Bigoszyński-Łazucki, Jan Ciepłucha, Lucjan Gursztyn (przewodniczący), Maciej Milczyński i Bronisław Szmit.

Codzienne obowiązki to przede wszystkim mrówczo pracujący zespół biura ZSzP oraz APZ. Obecnie biuro Związku tworzą: Weronika Czupa, Grzegorz Falkowski i Urszula Pilaszek. Artykuły prasowe, biuletyny, katalog szkółek, obecność w Internecie i telewizji, opiniowanie projektów ustaw, finanse i księgowość, organizacja walnego to tylko niektóre z ich licznych zadań. Agencję Promocji Zieleni tworzą: Joanna Filipczak, Bogusława Kowalska, Agnieszka Mróz, Ewa Owsianik-Łuczak, Monika Szczepaniak i Agnieszka Żukowska. Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE i wydawnictwa to flagowe wyzwania, ale na co dzień Agencja stawia czoło również wielu innym obowiązkom. Istotna rola oraz ogromna odpowiedzialność spoczywa na radzie nadzorczej APZ: Renacie Fryszkowskiej-Madej, Bogdanie Hajdrowskim, Jakubie Kurowskim i stojącym na jej czele Mateuszu Milczyńskim, a także prokurencie Marcinie Krycie, którym składam również serdeczne podziękowania.

Wreszcie nie można zapominać, że Związek istnieje i świetnie funkcjonuje przede wszystkim dzięki Wam Szanowni Państwo. Pomimo coraz bardziej wymagającego rynku i rosnącej konkurencji potrafimy wspólnie działać na rzecz rozwoju naszej branży, czego doskonałym przykładem jest wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE.

Życzę Państwu wielu korzyści płynących ze współtworzenia projektu pod nazwą Związek Szkółkarzy Polskich.