28 września 2018

KATARZYNA ŁAZUCKA-CEGŁOWSKA SEKRETARZEM RADY KONSULTACYJNEJ GIORIN

Podziel się!

22 marca 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej, będącej zespołem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

Związek Szkółkarzy Polskich reprezentują w radzie Katarzyna Łazucka-Cegłowska, członek zarządu ZSzP oraz Tomasz Kącki. Zadaniem Rady jest przede wszystkim przedstawianie opinii i stanowisk w zakresie realizowanych przez inspekcję zadań, zgłaszanie propozycji zmian oraz nowych rozwiązań systemowych. Powołaniu Rady przyświecała idea otwarcia się inspekcji na głosy z zewnątrz oraz poprawę współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi oraz organizacjami gospodarczymi.

Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady Konsultacyjnej wybrali spośród swego grona Prezydium Rady oraz omówili najważniejsze zagadnienia i kierunki prac. Przewodniczącą Rady została prof. Bożena Łozowicka – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Do prezydium Rady wybrano także dwóch zastępców przewodniczącego: Piotra Doligalskiego z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Aleksandrę Mrowiec - przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, oraz Katarzynę Łazucką-Cegłowską, która została sekretarzem Rady.

W skład Rady wchodzą przede wszystkim przedstawiciele branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, organizacji zrzeszających rolników oraz instytutów naukowo-badawczych.