25 marca 2019

Nowe zasady paszportowania roślin

18 lutego 2019 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie pod Warszawą odbyło się seminarium pt. „Produkcja i obrót materiałem szkółkarskim wg nowych zasad” zorganizowane przez biuro ZSzP we współpracy z GIORiN oraz MRiRW. Spotkanie było dedykowane wyłącznie członkom Związku oraz pracownikom zrzeszonych szkółek i poświęcone szczegółowemu omówieniu istotnych z punktu szkółkarzy zmian prawnych wchodzących w życie 14 grudnia 2019 r w zakresie rejestracji podmiotów oraz paszportowania roślin.

W seminarium wzięły udział 103 osoby. Było ono bezpłatne, sfinansowane ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych od sponsora – firmy Kubota.

Pierwszą prezentację na temat ogólnych założeń nowego systemu kontroli zdrowia roślin przedstawił Krzy-sztof Kielak, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Funkcjonowanie zreformowanego systemu jest regulowane przez 3 akty prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…).
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13.12.2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin (…).
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych (…) w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…).

Ponadto trwają prace na poziomie UE nad przepisami wykonawczymi do rozporządzeń 2016/2031 i 2017/625. Krzysztof Kielak zaznaczył, że nie ma pewności co do ostatecznego kształtu przyjmowanych rozwiązań pod względem merytorycznym oraz formy prawnej.

Następnie Agnieszka Sahajdak, dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa omówiła zasady rejestracji profesjonalnych podmiotów i paszportowania roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031. Zapisy rozporządzenia zaczną obowiązywać od 14 grudnia 2019 r. Zgodnie z nimi wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, będą podlegały paszportowaniu i generalnie co do zasady to szkółki będą upoważnione do wydawania paszportów. Wydawanie paszportów przez służby fitosanitarne będzie mogło się odbywać tylko na zasadzie wyjątku w określonych okolicznościach. Szkółki będą musiały spełnić szereg kryteriów koniecznych do wydawania paszportów – prowadzić ewidencję roślin, wykazać, że posiadają niezbędną wiedzę i kompetencję do przeprowadzenia wymaganych kontroli roślin w odniesieniu do odpowiednich agrofagów. Szkółki

będą musiały prowadzić rejestr umożliwiający zidentyfikowanie profesjonalnych dostawców i odbiorców roślin – dane będą musiały być przechowywane co najmniej przez trzy lata i udostępnianie na żądanie służbom fitosanitarnym.

Określony został wzór paszportu, który w całej Unii Europejskiej będzie taki sam. Treść paszportu została określona w art. 83, zał. VII Rozp. 2016/2031, a forma przez Rozp. 2017/2313. Paszport będzie musiał zawierać określone elementy ułożone w kształcie prostokątnym lub kwadratowym (nazwę botaniczną, numer rejestracyjny podmiotu, kod identyfikacyjny, nazwę państwa pochodzenia), mieć formę etykiety, musi być wyraźnie widoczny i czytelny a informacje musza być trwale naniesione. Paszport musi być umieszczany na jednostce handlowej danych rośli – odpowiednio na opakowaniu, wiązce lub pojemniku.

Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z materiałami prezentowanymi przez Agnieszkę Sahajdak i Krzysztofa Kielaka – ich prezentacje są dostępne po zalogowaniu się do portalu dla członków ZSzP na stronie www.zszp.pl.

Ponieważ na spotkaniu padło bardzo wiele uwag, pytań i ciągle jeszcze jest dużo niejasności (brakuje niektórych aktów delegowanych, tworzone są przepisy krajowe, opracowywana jest nowa ustawa o ochronie roślin), MRiRW oraz PIORiN wyszły z inicjatywą zebrania Państwa pytań w zakresie omawianych spraw. Pytania te wraz z odpowiedziami zostaną opublikowanie na stronach MRiRW w zakładce najczęściej zadawane pytania. Pytania proszę przesyłać na adres mailowy g.falkowski@zszp.pl Będą one systematycznie przekazywane ministerstwu.