2 października 2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD SZKÓŁKARZY

Podziel się!

Jaka jest różnica między wymienionymi w artykule opłatami?
Odpowiedzią na to pytanie jest brzmienie przepisu art. 274 pkt. 3 lit c) Ustawy - Prawo wodne, który wskazuje górne (maksymalne) jednostkowe stawki opłat za usługi wodne do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą urządzeń pompowych w wysokości 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych. § 5 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) wskazuje natomiast aktualnie obowiązujące stawki jednostkowe opłaty zmiennej, która wynosi do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych - 0,05 zł za 1 m3pobranych wód podziemnych. Stawka ta (a także pozostałe stawki) będzie obowiązywała do zmiany rozporządzenia w tym zakresie.

Ile wynosi opłata za wody powierzchniowe do nawadniania gruntów i upraw?
W Ustawie - Prawo wodne oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) najprawdopodobniej brak jest wskazania opłaty zmiennej za pobór wód powierzchniowych (uzyskiwanych za pomocą urządzeń pompowych albo bez pomocy takich urządzeń) do celów rolniczych (nawadnianie gruntów lub upraw) lub leśnych, jednakże nie można wykluczyć, że opłaty te nie zostaną wywiedzione z innych przepisów Ustawy - Prawo wodne czy też Rozporządzenia o którym była mowa wcześniej. Na chwilę obecną, organy które zajmują się opłatami za pobór wody znajdują się w fazie reorganizacji w związku z całkowicie nową Ustawą Prawo wodne. Rolnicy, a także inne podmioty, które pobierają wodę, będą rozliczani co kwartał, pierwsze pisma dt. opłaty za pobór wody będą wysyłane pod koniec marca lub na początku kwietnia 2018 r. Po tym czasie będzie można uzyskać więcej informacji od organów za to odpowiedzialnych.

Spis usług wymagających pozwolenia wodnoprawnego
Zgodnie z art. 389 Ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. usługi wodne,
 2. szczególne korzystanie z wód,
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych,
 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 6. wykonanie urządzeń wodnych,
 7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 Ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

 1. a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 2. b) nowych obiektów budowlanych;

2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3 (wydaje się, że ten przypadek nie będzie dotyczył szkółkarzy).

Czy zwykłe nawadnianie upraw ze studni wymaga pozwolenia?
Jeżeli pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznej przekracza 5 m3 na dobę albo wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przekracza łącznie 5 m3 na dobę, a woda ta służy do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego (w tym do celów leśnych lub rolnych) to mamy do czynienia z usługą wodną, a co za tym idzie należy uiścić od niego opłaty zmienne. W przypadku, gdy pobór wody nie przekracza wspomnianych wcześniej wartości to opłata taka nie musi być uiszczana. Jest to tzw. zwykłe korzystanie z wód i przysługuje ono właścicielowi gruntu za korzystanie z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zauważyć należy, że prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych (np. studni) bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275).,

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201),

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 Nr 24, poz. 151, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201),

Część kategorii usług objętych jest opłatami od dnia wejścia w życie ustawy, ale są też takie usługi, które zostaną objęte opłatami z początkiem 2021 roku.

Ustawa Prawo o miarach Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 636, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 376