28 września 2018

Sprawozdanie ze spotkania ENA

Podziel się!

Walne Zgromadzenie Członków ENA odbyło się 25 i 26 czerwca 2017 r. w Tampere w Finlandii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych z 15 krajów: Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Związek Szkółkarzy Polskich reprezentowali Mateusz Milczyński i Grzegorz Falkowski. Na spotkaniu nie było przedstawicieli: Francji, Grecji, Irlandii i Szwajcarii. Obrady walnego otworzył prezydent ENA Tim Edwards. Przybyłych na spotkanie powitał w imieniu fińskiego stowarzyszenia szkółkarzy Jyri Uimonen. Następnie omówiono poszczególne punkty zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. T. Edwards podkreślił, że do skutecznej realizacji celów ENA zespoły robocze, potrzebują jasnych wytycznych podjętych na walnym.

FINANSE
Omawiając finanse organizacji przewodniczący poinformował, że 6 krajów zalega ze składką za 2017r, a jeden kraj (Holandia) wpłacił pół składki, zaapelował o uregulowanie płatności. Harm Hoorlings zaproponował, aby podnieść składkę członkowską ENA, aby móc podejmować więcej działań, natomiast Tim Edwards zauważył, że najpierw należy zastanowić się nad potrzebnymi działaniami i związanymi z nimi wydatkami, bo obecna sytuacja finansowa stowarzyszenia jest dobra.

REGULAMIN
Następnie przyjęto regulamin wewnętrzny dot. wspierania przez ENA organizacji różnych wydarzeń typu targów, wystaw, spotkań branżowych, udzielania patronatu i uczestnictwa w nich jej przedstawicieli. Zgodnie z przyjętym regulaminem każde zaproszenie musi być zaakceptowane przez zarząd ENA i nie może generować kosztów. Koszty przejazdów i zakwaterowania związane z udziałem przedstawicieli ENA w wydarzeniu ponosi strona zapraszająca, chyba że zarząd uzna, że udział w danym wydarzeniu leży w interesie ENA. Regulamin zaleca, aby udział w wydarzeniach był planowany z odpowiednim wyprzedzeniem i dotyczył wydarzeń, które wpisują się w obszary działalności ENA służące osiąganiu aktualnych celów stowarzyszenia. Jeśli zaproszenie zostanie wystosowane przez inna organizację krajową, która nie jest członkiem ENA, to reprezentowana w ENA organizacja z danego kraju powinna wyrazić zgodę i potwierdzić, że nie istnieje konflikt interesów pomiędzy obiema organizacjami. Jeśli prezydent lub członkowie zarządu ENA nie będą mogli osobiście reprezentować ENA w danym wydarzeniu, mogą delegować innego przedstawiciela spośród członków ENA.

PROJEKT GREEN CITY  
Przewodniczący poinformował, że projekt “Green City for Europe” został poprawiony i złożony do Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA). Projekt zakłada wydatek 2,1 mln. Euro na działania promocyjne, z czego 1,7 mln. (80%) miałoby zostać sfinansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej. Z projektu wycofały się Hiszpania i Włochy, ostatecznie uczestniczy w nim 7 państw – Belgia, Bułgaria, Holandia, Niemcy, Dania, Francja oraz Wielka Brytania. To, czy projekt zyska akceptację, zależy w dużej mierze od innych, konkurencyjnych projektów, które zostały zgłoszone do CHAFEA, stąd trudno przewidzieć, czy uzyska finansowanie. W przypadku pozytywnej decyzji ENA będzie miała 4 miesiące na organizację komitetu zarządzającego. Uznano, że nie ma sensu poświęcać czas na kwestie organizacyjne i wykonawcze, dopóki nie będzie znany wynik konkursu, a ten jest spodziewany pod koniec września b.r.

CERTYFIKATY I OZNACZENIA
Harm Horlings, szef grupy roboczej ds. certyfikatów i oznaczeń przypomniał, że wnioskiem z spotkania w Essen było nawiązanie współpracy z organizacją Fair Trees Fair Plants, ale organizacja ta przestała działać. Pomimo to przekonywał, że w interesie ENA leży stworzenie systemu certyfikacji, który pozwoli zaświadczyć, że produkcja szkółkarska odbywa się w oparciu o wytyczne i metody przyjazne dla środowiska naturalnego. Poinformował o stworzeniu przed 2 tygodniami w Holandii nowego certyfikatu Planet Proof. Zapytał, które kraje są zainteresowane w ogóle tematem certyfikatów i oznaczeń, aby nad tematem pracować dalej w gronie zainteresowanych. Wywołało to ciekawą dyskusję. Tim Edwarsd zauważył, że wszyscy byliby zainteresowani, gdyby faktycznie istniała potrzeba ich wprowadzenia. Podał przykład, że dla szkółkarzy z Wielkiej Brytanii tego typu certyfikat, uznany przez ENA czy jakąkolwiek inną organizację międzynarodową, nie jest potrzebny, bo brytyjscy szkółkarze nie eksportują roślin do Europy. Markus Ghul zwrócił uwagę na koszty certyfikacji. Holenderski system Fair Trees Fair Plants nie powiódł się, bo nie było nim zainteresowania. W naszej ocenie (G.Falkowski/M.Milczyński) jednolity standard środowiskowy jest potrzebny głównie Holendrom, którzy handlują z całym światem i byłoby im łatwiej, gdyby mogli powołać się na jeden wspólny europejski certyfikat. Druga kwestia to próba powstrzymania działań chroniących krajowe rynki przed konkurencją pod przykrywką różnych certyfikatów – każdy kraj chce bronić swoich producentów. Dyskusję zakończono ustaleniem, że zostaną przeprowadzone konsultacje w organizacjach krajowych dot. potrzeby podjęcia prac nad wspólnym systemem certyfikacji i oznaczeń (czy szkółkarze widzą potrzebę, żeby ich produkty były oznaczone certyfikatem potwierdzającym np., że zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony). Propozycja dalszego działania ENA w tym obszarze zostanie przygotowana na kolejne walne.

BREXIT
David Brown poinformował, że obecnie trudno cokolwiek powiedzieć na temat konsekwencji Brexitu dla branży szkółkarskiej. Szkółkarze mają wiele obaw związanych z kwestiami w zakresie wolnego handlu, importu i eksportu, ochrony zdrowia roślin, ochrony praw hodowcy do odmiany itp. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (prawdopodobnie będzie to marzec 2019) nastąpi uchylenie wszystkich wspólnotowych regulacji prawnych i zastąpienie ich krajowymi. Zdaniem Davida Browna legislacja krajowa będzie bardzo podobna, do obecnie obowiązującej (ze względów na kwestie fitosanitarne). Brytyjscy producenci pokrywają krajowe zapotrzebowanie na rośliny w 50%, reszta pochodzi z importu i to pewnie się nie zmieni. Olaf Folkvord zwrócił uwagę, że w przypadku Norwegii co jakiś czas odbywają się negocjacje z UE w zakresie importowanych produktów i w niektórych przypadkach wymagania związane z jakością, i zdrowiem roślin są ostrzejsze, od wymagań wspólnotowych. Harm Horlings zaproponował przeprowadzenie dyskusji na kolejnym walnym o wolnym rynku w kontekście pojawiających się ograniczeń: systemu iPlanta w Szwecji, nowej propozycji Belgii aby promować belgijskie rośliny czy silnej francuskiej kampanii promującej rośliny francuskiej produkcji.

ROK 2020 Z TYTUŁEM GREEN CITY YEAR
Henrik Bos, wiceprzewodniczący European Landscape Contractors Association – stowarzyszenia skupiającego wykonawców terenów zieleni przedstawił pomysł, aby Komisja Europejska oficjalnie uznała rok 2020 rokiem „Green City Year”, podczas którego realizowane byłyby działania promujące rośliny i ich wpływ na zdrowie i środowisko. Celem projektu jest zebranie bazy przykładów, w jaki sposób można taki rok zorganizować, tak aby kraje członkowskie mogły realizować pomysły, które uznają za ciekawe.  ENA wsparła ideę. Jeśli tytuł zostanie przyznany, będzie też możliwość pozyskania środków na organizacje wydarzeń promocyjnych.

KODY NOMENKLATURY SCALONEJ
Joseph Pages podał linki do strony Eurostatu, gdzie można znaleźć informacje statystyczne m. in. wg. kodów nomenklatury scalonej:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/databasehttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/mainxtnet.do
Przy okazji wywiązała się dyskusja, na jakiej podstawie są zbierane dane statystyczne. W niektórych krajach nie ma obowiązku podawania informacji, jakie rośliny są produkowane i w jakiej ilości, w innych krajach trzeba raportować co 3 miesiące do urzędu statystycznego o wielkości exportu – wadze i wartości. Ustalono, że zostaną zebrane informacje z poszczególnych krajów, w jaki sposób odbywa się zbieranie danych dot. wielkości eksportu.

PASZPORTY
Marc Van Hulle poinformował, że pod koniec roku powinno być wiadomo, jaki format będą miały nowe paszporty roślin stosowane w całej UE od 2019 r. Zgodnie z przepisami paszport musi zapewniać identyfikację pochodzenia rośliny (producenta). Obawy branży są związane z możliwością łatwej identyfikacji przez klientów (np. centrów ogrodniczych lub sklepów) producentów roślin na podstawie danych zawartych w paszporcie. Ponieważ w trakcie dyskusji okazało się, że jest bardzo dużo niewiadomych, zdecydowano o powołaniu małej grupy roboczej (Marc Van Hulle, Markus Guhl, David Brown, Jan Veltmas), które spotka się z Harrym Arijs z Departamentu Zdrowia Roślin Komisji Europejskiej i zapyta o aktualną sytuację, proces konsultacji i możliwości lobbingu na rzecz umieszczania w paszportach możliwie najmniejszej ilości niezbędnych informacji. Zdecydowano też o napisaniu oficjalnego pisma do KE z prośbą o możliwość udziału ENA w konsultacjach w zakresie paszportów.

XYLELLA
Henk Raaijmakers poinformował, że KE nie ujawniła jeszcze zmian legislacyjnych w zakresie Xylella fastidiosa. Propozycje KE mają dotyczyć ograniczenia strefy buforowej wokół obszaru porażenia z 10 km na 5 km, skrócenia okresu utrzymywania obszarów wyznaczonych z 5 do 2 lat (dyskutuje się o 1 roku), wprowadzenia możliwości uprawy w strefie buforowej odmian odpornych na patogena, odstępstwa od obowiązku niszczenia egzemplarzy podatnych na patogena ze względu na ich wartość historyczna i kulturową (np. tysiącletnie drzewa oliwne) po zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia (otoczenie siatką). Niektóre rośliny, np. oliwki, oleander, kawa będą musiały być zaopatrzone w paszport także przy sprzedaży do ostatecznego klienta. Zmiany przepisów mają być ogłoszone na przełomie lipca i sierpnia. Henk Raaijmakers dodał, że większość rządów nie jest przygotowanych do wypłaty odszkodowań w przypadku wystąpienia patogena, jak również firmy ubezpieczeniowe nie oferują ubezpieczenia przed tego typu ryzykiem. W Holandii wdrażany jest plan, który pozwala sprawdzić/zapewnić krok po kroku bezpieczeństwo fitosanitarne produkcji. Henk Raaijmakers obiecał udostępnić ten plan po przetłumaczeniu na język angielski.

OBCE GATUNKI INWAZYJNE (IAS)
Zaapelowano do organizacji krajowych, aby podejmować krajowe działania lobbingowe na rzecz ograniczenia poszerzania listy obcych gatunków inwazyjnych uznawanych za niebezpieczne dla Unii, gdyż działania podjęte przez ENA i COPA-COGECA (pisma ze skargami) nie przyniosły skutku. W Holandii podjęto współpracę z kancelarią prawną, gdyż zdaniem Holendrów sposób procedowania KE w zakresie IAS jest niezgodny z przepisami (piszę o tym w osobnym artykule poświęconym IAS).

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Marc Van Hulle poinformował o spotkaniu z Bruno Gobin, szefem grupy ds. zastosowań małoobszarowych w roślinach ozdobnych (Commodity Expert Group ORNAMENTALS EU Minor Uses Coordination Facility). Obecnie grupa się spotyka 2 razy w roku a efektem jej pracy jest stworzenie bazy danych EUMUDA (www.eumuda.eu), skupiającej dane z różnych źródeł: producentów środków ochrony roślin (ś.o.r), instytucji badawczych (nad czym pracują), producentów roślin (jakie są potrzeby). Ze względu na konieczność ponownej rejestracji środków, które były zarejestrowane przed 1991 r. firmy fitofarmaceutyczne skupiają swoje działania na rerejestracji, co może spowodować lukę we wprowadzaniu w najbliższych latach nowych ś.o.r. ENA i jej członkowie mogą wysyłać regularnie zapotrzebowania na środki ochronne, które branża uważa za niezbędne. Natomiast ENA nie można zostać członkiem grupy ze względu na poufny charakter informacji udostępnianych przez korporacje farmaceutyczne. Bruno Gobin zachęcił do podejmowania współpracy z krajowymi instytucjami zaangażowanymi w procesy rejestracji, gdyż rejestracja ś.o.r. odbywa się na podstawie legislacji krajowej.

NAWOZY
Josep Pages poinformował, że Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawkę do dyrektywy nawozowej znoszącą obowiązek zapewnienia biodegradowalności materiałów wykorzystywanych do produkcji otoczek w nawozach o kontrolowanym sposobie uwalniania składników pokarmowych na poziomie 90% w ciągu 24 miesięcy i poprosiła KE o określenie standardu określania poziomu biodegradowalności oraz metod testowych. Niemniej przepisy te przed uchwaleniem mogą być jeszcze zmienione przez Komisję Europejską i Radę. Uzgodniono, aby przygotować i rozesłać członkom ENA instrukcję dla przedstawicieli Komisji i Rady.

KOLEJNE SPOTKANIA
Spotkanie sekretarzy planowane jest w listopadzie lub grudniu. Nieformalne spotkanie odbędzie się przy okazji targów Flormart w Padwie. Zimowe spotkanie zaplanowano podczas targów IPM Essen we wtorek 25 stycznia 2018 r. Letnie spotkanie w 2018 roku odbędzie się w Wielkiej Brytanii.