28 września 2018

Walne Zgromadzenie Członków ZSzP 2017 w Krynicy-Zdroju

Podziel się!

XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich odbyło się w dniach 20-21 listopada w bardzo malowniczym zakątku kraju Krynicy-Zdroju. Na 228 członków ZSzP, w walnym zgromadzeniu uczestniczyło 61, tj. 27 %. Dodatkowo 10. nieobecnych członków przekazało swoje pełnomocnictwa. Wraz z osobami towarzyszącymi frekwencja wyniosła 99 osób. Niektórzy członkowie chyba pierwszy raz w historii swojej przynależności nie wzięli udziału w zjeździe. Najczęstszym powodem nieobecności była odległość. Szkoda, bo Ci, którzy się wybrali, nie żałowali. Hotel Czarny Potok okazał się bardzo atrakcyjny, świetnie położony. Góry przywitały nas śniegiem, który dodawał otoczeniu bajkowości. Dużym plusem było to, że w tym samym czasie nie było w Czarnym Potoku konkurencyjnej konferencji, więc mimo ogromu całego kompleksu, warunki do integracji były naprawdę komfortowe.

Obrady XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich prowadzili -  Marek Majewski (przewodniczący) oraz Marcin Kryt (sekretarz).

Na początku powitano nowych członków ZSzP, którym prezes Wojciech Wróblewski wręczył certyfikaty członkowskie oraz znaczki z logo ZSzP. Zebrani wysłuchali kilku słów prezentacji nowych członków ZSzP reprezentujących nowe szkółki. Przypomnijmy, że od poprzedniego zjazdu Związek zasiliło 9 nowych osób.

Członkowie z nowych szkółek to:

 • Ewa i Zbigniew Jaworscy, Szkółka Roślin Ozdobnych Zielona Dolina
 • Wanda Jąkalska, Szkółka Roślin Ozdobnych Dammera
 • Anna Wójcik-Kager, Szkółka Roślin Ozdobnych Zielone Wzgórze

Nowi członkowie, kolejne osoby ze szkółek już zrzeszonych to:

 • Karol Hubczuk, Gospodarstwo Róże, Krzewy, Drzewa Marek Hubczuk
 • Łukasz Hudaszek, Gospodarstwo Szkółkarskie Elżbieta i Mieczysław Orszulak, Kornelia i Łukasz Hudaszek
 • Krzysztof Kowalski, Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha
 • Łukasz Pełka, Duet s.j. Konopka, Pełka
 • Adam Pudełko, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta Pudełko

Kolejnym punktem zjazdu było sprawozdanie zarządu za rok 2016/2017 przedstawione oczywiście przez prezesa Wojciecha Wróblewskiego. Szczegółowe sprawozdanie publikowaliśmy już w numerze 123 biuletynu.

Po sprawozdaniu Marek Majewski, przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej, której pracom przewodniczy. Przypomnę, że komisja działa w składzie: Katarzyna Radzis, Anna Ciepłucha-Kowalska, Bronisław Szmit, Jakub Kurowski, Marek Majewski. Komisja przeprowadziła analizę działalności oraz kontrolę dokumentacji finansowej Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich. Komisja uznała, że zarząd w minionym roku pracował intensywnie i transparentnie, a jego działania przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Decyzje dotyczące bieżącej działalności stowarzyszenia, czy nowych projektów podejmowane były w sposób racjonalny i merytoryczny, uwzględniając interesy Związku w perspektywie zarówno krótko jak i długoterminowej. Kontrola finansowa nie wykazała uchybień. Zarząd prowadził rozważną politykę finansową, a dokumentacja jest prowadzona prawidłowo. Przedstawione sprawozdania są czytelne i dobrze udokumentowane. Stan kasy zgadzał się z aktualnym raportem kasowym.

Oprócz raportu wynikającego z analizy finansów i działalności związku, komisja podzieliła się swoimi uwagami i sugestiami.

 • Stwierdzono, że bardzo dobre efekty przynosi „zarządzanie przez cele" Agencją Promocji Zieleni.
 • Sugerowano dalszy rozwój szkoleń dla profesjonalistów, np. w formie e-szkoleń lub szkoleń korespondencyjnych.
 • Zauważono doniosłość uzyskania rekomendacji od Ministerstwa Rolnictwa dla Zaleceń jakościowych, jako element długotrwałej strategii wprowadzania naszych zaleceń, jako powszechnie obowiązującego standardu.
 • Dobrze oceniono wykorzystanie obchodów jubileuszu ZSzP. Przybyło dużo nowych, wartościowych członków, którzy wstępując w nasze szeregi, docenili ten wspólny dorobek i znaczenie związku w branży ogrodniczej.
 • Zwrócono uwagę na widoczne efekty pracy nad e-katalogiem, a szczególnie nad jego pozycjonowaniem. Sugerowano zintensyfikowanie prac nad wypełnianiem treści i zdjęć e-katalogu.
 • Oceniono jako niepotrzebną rezygnację z tzw. „dalekiej wycieczki". Argumenty bezpieczeństwa uznano za zrozumiałe, ale zwrócono uwagę, że znane biura podróży nie zrezygnowały do tej pory z tych destynacji.

Zaproponowano wykorzystanie tematu

 • smogu, do promocji Związku i sadzenia roślin, np. wydawnictwa, odczyty, duża interdyscyplinarna konferencja, współpraca z mediami. Być może warto rozpocząć współpracę z SGGW i stworzyć na bazie ich badań szeroki dobór roślin, które pochłaniają zanieczyszczenia i upowszechnić go.
 • Zaproponowano poddanie pod dyskusję, czy nie powtórzyć, np. w czasie trwania zjazdu, ciekawych tematów i wykładów pojawiających się podczas wystawy. Wówczas są one bowiem niedostępne dla wystawców.
 • Sugerowano zintensyfikowanie poszukiwania wspólnego lokalu dla ZSzP i APZ.

Następnie Maciej Milczyński, członek sądu koleżeńskiego ZSzP zabrał głos, w imieniu przewodniczącego Lucjana Gursztyna (nieobecnego) i przedstawił sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego w roku 2016-2017. Do sądu koleżeńskiego wpłynął jeden wniosek, który jest w trakcie rozpatrywania, dlatego o wynikach sprawy sąd poinformuje podczas sprawozdania w 2018 roku.

Przypomnę, że sąd koleżeński pracuje w składzie - Lucjan Gursztyn – przewodniczący, Jan Bigoszyński-Łazucki – wiceprzewodniczący, Bronisław Szmit, Jan Ciepłucha i Maciej Milczyński.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i przedstawienie planów działania spółki na kolejny rok. Temat przedstawiła prezes APZ Agnieszka Żukowska.

Sprawozdanie tradycyjnie dotyczyło 3 kwartałów 2017 roku. Szczegółowe raporty znajdą Państwo w biuletynie szkółkarskim nr 123.

W zaprezentowanych planach APZ na rok 2018 znalazły się:

 • 26 edycja wystawy „Zieleń to Życie” (6-8.09.2018),
 • targi IPM Essen (23-26.01.2018),
 • Flowers Expo (11-13.09.2018),
 • seminaria ZIELONE MIASTO (zaplanowane zostały w 4 nowych lokalizacjach),
 • szkolenie certyfikowane – kontynuacja projektu,
 • szkolenia dla pracowników centrów ogrodniczych,
 • konferencja szkółkarska w listopadzie 2018,
 • dotarcie do deweloperów, inwestorów i architektów; w tym celu Agencja podjęła decyzję udziału w 4Design Days w Katowicach (15-18 lutego 2018)
 • wydanie nowego katalogu bylin.

Prezes APZ na koniec podziękowała zarządowi Związku oraz byłym członkom rady nadzorczej: Wiesławowi Szydło, Magdalenie Tomżyńskiej i Lucjanowi Gursztynowi.

Od czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza pracuje w składzie: Mateusz Milczyński - przewodniczący, Jakub Kurowski, Bogdan Hajdrowski, Renata Fryszkowska-Madej.

Po części sprawozdawczej rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami i nie tylko.

Większość pojawiających się tematów znalazła swoje odzwierciedlenie we wnioskach składanych do komisji uchwał i wniosków. Szczegółowy protokół komisji zamieszczamy na str. 11 biuletynu. Zapraszam do lektury.

Niektóre pojawiające się tematy nie stały się jednak formalnymi wnioskami i te pozwolę sobie pokrótce wspomnieć.

Dyskusję rozpoczął temat dalekiej wycieczki. Wojciech Wróblewski zabrał głos w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że trudności były już przy wycieczce do Chin, dlatego biuro Związku nie zdecydowało się na organizację wycieczki do RPA. Oprócz tego, kierunek ten jest dość niebezpieczny i ZSzP opierało się na informacji zamieszczonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zauważył jednak, że organizacja dalekiej wycieczki nie jest sprawą zamkniętą. Wspomniał, że w wielu regionach padały propozycje wycieczek do Szwajcarii lub Austrii.

Sylwester Tomszak wspomniał o potrzebie wystosowania podziękowań za wykształcenie świetnej kadry szkółkarskiej w regionie południowym do Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej im. St. Szumca w związku z 70-leciem szkoły. Oprócz tego wspomniał również temat hortiterapii i zasugerował współpracę z dr Beatą Płoszej. Prezes Wróblewski wspomniał o dotychczasowej współpracy z dwiema szkołami i wsparciu ich przez Związek. Powiedział, że celem ZSzP jest szkolenie i wspieranie nowej kadry pracowniczej. Również Wiesław Szydło odniósł się do wspierania i współpracy ze szkołami. Z uwagi na ich liczebność nie jest możliwe wspieranie wszystkich, organizowanie w nich szkoleń, wprowadzanie zmian w programie nauczania. Zasugerował i zachęcił, aby szkółkarze z poszczególnych regionów działali lokalnie.

Katarzyna Łazucka-Cegłowska zwróciła się do szkółkarzy o aktualizowanie ofert na portalu zszp.pl oraz e-katalogroslin.pl. Zwróciła uwagę, że aktualna oferta to klucz do sukcesu i metoda na pozyskiwanie nowych klientów.
Wojciech Wróblewski wywołał temat wystawy i przedstawił w formie graficznej jej podsumowanie.
Wśród zebranych pojawiła się opinia, że wystawa nie rozwija się w zadowalającym tempie, głównie za sprawą zbyt dużej liczby zagranicznych wystawców. To wpływa niekorzystnie na wizerunek polskiego szkółkarstwa. Agnieszka Żukowska zwróciła uwagę na dane, które pokazują, że liczba polskich firm wzrosła. Przypomniała również, że pierwszeństwo w zgłoszeniach zawsze mają szkółki zrzeszone. Jan Ciepłucha i Bronisław Jan Szmit zaproponowali zachęcanie potencjalnych wystawców przez zwiększenie ilości nagród wręczanych podczas wystawy w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko.
Sylwester Tomszak z kolei zaproponował nagrodę dla polskiego hodowcy, sugerując promocję polskich hodowców, a nawet ich wsparcie finansowe. Wiesław Szydło zauważył, że w przypadku zawężenia formuły konkursu tylko do roślin polskiej hodowli, konkursu prawdopodobnie się nie odbędzie, bo takich zgłoszeń będzie zbyt mało.

Anna Ciepłucha-Kowalska poruszyła temat eksportu roślin do Rosji. Zwróciła uwagę, że liczba szkółek, którym przyznano atestację zmniejsza się. Zapytała, czy nie byłoby właściwe podjęcie działań w tej sprawie. Uczestnicy obrad zwrócili uwagę, że problemy z eksportem do Rosji związane są z sytuacją polityczną, na którą nie mamy wpływu. Katarzyna Łazucka-Cegłowska podzieliła się opinią, że stosunki z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa są coraz lepsze i współpraca zacieśnia się.Wszystkie wnioski i dyskusje na Walnym Zgromadzeniu zarząd traktuje jako cenne wskazówki, wyznaczające kierunek działań na przyszłość.

Walne Zgromadzenie przyjęło w Krynicy-Zdroju dwie uchwały.

Pierwsza dotyczyła, zatwierdzenia wyniku finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Związku Szkółkarzy Polskich za rok 2016/2017 obejmujący okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło wynik finansowy zamykający się dochodem w wysokości 86.245,00 zł. Stwierdzono, że zarządzanie środkami finansowymi w tym okresie przebiegało prawidłowo, a dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową i zwiększy kapitał podstawowy Związku Szkółkarzy Polskich.

Druga uchwała, została zaproponowana przez zarząd.

Dotyczyła zmiany w regulaminie opłacania składek, znoszącej opłatę wpisową od drugiego i kolejnego członka szkółki. Wniosek zarządu został jednogłośnie przyjęty.

Podczas zjazdu zaprezentowane zostały wyniki ankiety badającej rynek szkółek członków ZSzP. W ten sposób zrealizowano wniosek ze zjazdu w warszawskim Novotelu. Wyniki badań w tym zakresie przedstawił dr Dawid Olewnicki, kierownik Katedry Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Artykuł podejmujący ten temat zamieszczamy na stronie 14 biuletynu w artykule „Uwarunkowania ekonomiczne i produkcyjne gospodarstw szkółkarskich należących do Związku Szkółkarzy Polskich”.

Prezentację skierowaną do uczestników zjazdu przedstawił także Piotr Sienicki, właściciel firmy AB Poland.
Dotyczyła ona przygotowanej przez biuro podróży propozycji wyjazdu szkółkarzy do Finlandii. Po bardzo zachęcającej prezentacji kierunku, na listę wstępnie zainteresowanych wycieczką osób wpisało się 40 osób.

Tego dnia zakończyły się obrady ZWZC. Nie oznaczało to jednak końca zjazdu. Wieczorem tradycyjnie odbyła się uroczysta kolacja. Smaczne jedzenie, open bar, dobra muzyka, a przede wszystkim doborowe towarzystwo – to tradycyjny przepis na udaną uroczystą kolaję. Potwierdza to wczesno-poranna godzina zakończenia imprezy - 3:00.

Następnego dnia miała miejsce wycieczka do szkółki Park-M.  Przynajmniej tak lapidarnie określaliśmy ją w programie. Rzeczywistość przekroczyła nasze wyobrażenia. Przede wszystkim frekwencja na wycieczce była bezprecedensowa. Dość powiedzieć, że do Starego Sącza wyruszył pełny autokar i dodatkowy bus. W Starym Sączu na rynku przywitał wszystkich przewodnik, który interesująco opowiadał o pięknych miejscach, które na chwilę odwiedziliśmy (rynek, klasztor sióstr klarysek i kościół Trójcy Przenajświętszej). Po krótkim spacerze, następnym naszym przystankiem było centrum ogrodnicze Park-M oraz szkółka. Właściciel szkółki – Krzysztof Mróz przedstawił swoją załogę. Następnie gościliśmy w siedzibie firmy, którą całą grupą zwiedziliśmy, piętro po piętrze, zapoznając się z poszczególnymi działami i zakresami działań. Na koniec zabawiliśmy w sali konferencyjnej, gdzie czekał na nas poczęstunek i bardzo ciekawa prezentacja nt. firmy (wyświetlona na dwóch ekranach). Rozmach firmy, droga do sukcesu, niesamowite dokonania, prestiżowe, nagradzane realizacje zrobiły chyba na wszystkich obecnych ogromne wrażenie. Na koniec każdy z obecnych otrzymał zestaw upominków.

Całość wycieczki zorganizował Krzysztof Mróz wraz z Heleną Mróz. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za profesjonalne i perfekcyjnie przygotowanie wydarzenia oraz gościnność!

Po powrocie ze szkółki uczestnicy zjazdu wysłuchali wykładu Patricka Svenssona – szkółkarza, członka zarządu stowarzyszenia szwedzkich szkółkarzy, prezesa spółki zarządzającej systemem
E-planta. Jego prelekcja poświęcona była właśnie temu projektowi. Za profesjonale tłumaczenie wykładu i prawie godzinnej dyskusji należą się podziękowania  nowemu członkowi ZSzP – Krzysztofowi Kowalskiemu.

Ostatni wykład zjazdu dotyczył magnolii. Został zaprezentowany przez eksperta w tej dziedzinie - Stanisława Zymona. Temat został potraktowany bardzo dogłębnie, a zarazem bardzo interesująco. Serdecznie dziękujemy autorowi za poświęcony czas i tak ciekawą prelekcję.

Ten dzień zakończyła biesiada w góralskiej chacie, z góralską muzyką na żywo i regionalnym jedzeniem.

Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć na stronie www.zszp.pl.

Wielu z nieobecnych na tym zjeździe, deklarowało chęć uczestnictwa w roku 2018. Zatem już dziś zapraszamy! Pełna informacja już wkrótce.