28 września 2018

ZSzP NOWYM CZŁONKIEM AIPH

Podziel się!

W dniach 20-23 marca 2018 r. w Melbourne w Australii odbyło się wiosenne spotkanie członków International Association of Plant Producers (AIPH), podczas którego przegłosowano przyjęcie Związku Szkółkarz Polskich w poczet członków zwyczajnych AIPH oraz przyznano prawa miastu Łodzi do organizacji światowej wystawy Expo Horticulture w 2024 r.

Wyjazd do Australii zorganizował łódzki magistrat w ramach misji, której celem było uzyskanie praw do wystawy. Związek, będący zarówno partnerem merytorycznym w projekcie oraz nowym członkiem AIPH, reprezentowali prezes zarządu Wojciech Wróblewski, członek zarządu i skarbnik Renata Fryszkowska-Madej oraz dyrektor wykonawczy Grzegorz Falkowski. Delegacji przewodniczył wiceprezydent miasta Łodzi – Wojciech Rosicki ze współpracownikami oraz przedstawicielem marszałka województwa łódzkiego. Wizyta w Australii była krótka i bardzo intensywna, trwała 4 dni i obejmowała udział w zgromadzeniu AIPH, 2 konferencjach (poświęconych międzynarodowym wystawom oraz tematyce Green City), prezentacji łódzkiego projektu EXPO Horticulture 2024 oraz międzynarodowej wystawie Flower & Garden Show. Koszty wyjazdu przedstawicieli Związku w 70% pokryło miasto Łódź.

Dzięki intensywnej i owocnej współpracy ze Związkiem miasto przygotowało bardzo ambitną koncepcję wystawy, wysoko ocenioną zarówno przez misję ewaluacyjną (27 lutego – 2 marca w Łodzi przebywała misja ewaluacyjna AIPH, która zapoznała się z planami dot. organizacji wystawy oraz terenami, na których ma zostać zorganizowane EXPO. Podczas misji odbyły się liczne spotkania i prezentacje, w których brali udział: Wojciech Wróblewski, Grzegorz Falkowski, Renata Fryszkowska-Madej, Adam Ważyński, Krzysztof Mróz i Agnieszka Żukowska), jak i zgromadzenie AIPH w Melbourne, które jednogłośnie opowiedziało się za przyznaniem praw do organizacji EXPO Horticulture 2024 w Łodzi. W trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie zwrócono uwagę, że chociaż planowana lokalizacja imprezy w centrum miasta jest ogromną zaletą zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających, to istnieje zagrożenie, że w trakcie realizacji projektu zostanie usunięta część istniejącej szaty roślinnej, co może wzbudzić społeczny sprzeciw/protesty. AIPH zwróciło

uwagę na konieczność zachowania cennych drzewostanów. W razie konieczności usunięcia części zieleni należy proces ten przeprowadzić wyjątkowo rozważnie.

Rola Związku nie kończy się wraz z przyznaniem praw do organizacji EXPO. Co roku AIPH monitoruje i ocenia postępy w realizacji projektu. Będąc jedynym członkiem AIPH z Polski jednocześnie przedstawicielem tej organizacji, Związek jest niejako gwarantem realizacji celów światowych wystaw ogrodniczych. W razie niewywiązania się miasta ze swoich zobowiązań AIPH ma prawo wycofać zgodę na organizację wystawy. Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez władze miasta i Związku, ZSzP ma mieć zagwarantowane miejsce w komitecie sterującym projektem. Ostatecznie duży wpływ na kształt całego projektu będzie miała strona rządowa, która jako płatnik z pewnością będzie decydowała o najważniejszych kwestiach. Zaangażowanie w realizację wystawy Agencji Promocji Zieleni (np. do organizacji konkretnych wydarzeń towarzyszących EXPO, takich jak: konferencje, panele dyskusyjne, szkolenia, opracowanie wydawnictw), zgodnie z przepisami zamówień publicznych, będzie wymagało uczestnictwa w przetargach. We wstępnych założeniach podczas EXPO planowana jest silna promocja wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE, łącznie ze zorganizowaniem specjalnych pociągów dowożących gości z Łodzi do Warszawy.

Ogromną szansą na korzyści wynikające z udziału w projekcie dla Związku i branży szkółkarskiej, pod warunkiem wsparcia rządu, jest możliwość uczestnictwa w wydarzeniach promujących EXPO 2024 na świecie. Obecnie łódzki magistrat zabiega, aby utworzyć polskie stoisko narodowe na przyszłorocznym EXPO Horticulture w Pekinie, na których mógłby zaistnieć zarówno ZSzP, jak i zrzeszone szkółki. Płatnikiem udziału w wystawie byłby rząd polski. Związek zajmowałby się stroną merytoryczna organizacji stoiska. Kolejne wydarzenia to ogrodnicze EXPO w Katarze, odbywające się na przełomie 2021 i 2022 r. oraz holenderska Floriada w 2022 r.

Członkostwo i uczestnictwo w obradach AIPH otworzyło nowe możliwości rozwoju i współpracy w przestrzeni międzynarodowej. Nawiązano wartościowe kontakty z przedstawicielami światowych organizacji producenckich i stowarzyszeń, naukowcami, szkółkarzami, producentami. Forum AIPH stało się dobrą okazją do zaprezentowania wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE i jej nowego sektora dedykowanego kwiatom ciętym. Chęć przyjazdu na targi ZIELEŃ TO ŻYCIE, wraz z delegacją, wyraziła przedstawicielka rządu Kataru Fayqa Ashkanani, pełnomocnik ministra środowiska odpowiedzialna za organizację EXPO Horticulture w tym kraju. Zainteresowanie wizytą na „ZIELENI TO ŻYCIE” byli też przedstawiciele innych państw: Birmy, Chin, Indonezji.

Renata Fryszkowska-Madej wzięła udział w spotkaniu z Rafałem Jaroszem, I Konsulem ds. Ekonomicznych Ambasady RP w Australii oraz Georgiem Johnem Zbigniewem Łukiem, Konsulem Honorowym RP w Melbourne. Nawiązano kontakt z Karen Tambayong z Indonezji, która jest członkiem zarządu AIPH odpowiedzialnym za organizacje konferencji Green Cities. Z kolei sekretarz generalny AIPH Tim Briercliffe zadeklarował pomoc w pozyskaniu zagranicznych gości na konferencję szkółkarską.

Renata Fryszkowska-Madej nawiązała współpracę z Kevinem Chungiem, szefem komitetu do. wystaw międzynarodowych. Wojciech Wróblewski i Renata Fryszkowska-Madej zgłosili swój akces do grupy roboczej AIPH pracującej nad kwestiami dotyczącymi ochrony patentowej roślin. W tym obszarze Polska jest często postrzegana negatywnie. Udział w pracach grupy pozwoli na poprawię naszego wizerunku oraz bycie na bieżąco ze zmianami w obszarze ochrony patentowej.