Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B (business to business) w Polsce i Europie Środkowej.
Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r ( Dz.U. Nr 20, poz.104) oraz statutu, znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów.

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jego główne cele działania to:

 • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
 • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B (business to business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich dla członków

Promocja zieleni i roślin to zadania, do których Związek Szkółkarzy Polskich powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Wspomaga ona jego działania poprzez popularyzację szkółkarstwa i tworzenie mody na otaczanie się zielenią. Jest organizatorem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE i w swoich zadaniach ma także prace wydawnicze ściśle związane z promocją produkcji szkółkarskiej członków związku, takie, jak Katalog Roślin i Katalog Bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. Stała współpraca z mediami i działalność public relations prowadzi do popularyzacji wiedzy o zastosowaniu roślin. Promocji produktów szkółkarskich bardzo dobrze służą też strony www.zszp.pl zawierające Internetowy Katalog Roślin.

Związek Szkółkarzy Polskich

 • jest zapraszany do opiniowania i konsultowania prac ustawodawczych,
 • jest ekspertem dla konsumentów.

ZSzP członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu).


Misja Związku Szkółkarzy Polskich

Związek Szkółkarzy Polskich jest organizacją zrzeszającą producentów najwyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Jego celem jest integracja środowiska szkółkarskiego w Polsce, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego, promowanie norm jakościowych i zasad etyki zawodowej.

Związek organizuje Międzynarodową Wystawę ZIELEŃ TO ŻYCIE, liczne prezentacje, seminaria i konferencje, wydaje publikacje przeznaczone zarówno dla amatorów jak i osób profesjonalnie zajmujących się zielenią. We wszystkich swoich działaniach stara się głosić społecznie odpowiedzialną ideę otaczania się roślinami. Nie są one jedynie ozdobą, która dostarcza nam doznań estetycznych i sprawia, że żyjemy piękniej. Przede wszystkim rośliny kształtują środowisko życia człowieka. Poprzez swoje naturalne własności, jak chociażby wytwarzanie tlenu i pary wodnej, zdolność oczyszczania powietrza i gleby z rakotwórczych substancji czy działanie bakteriobójcze sprawiają, że sadząc je żyjemy zdrowiej, a środowisko naszego życia jest czystsze.

Związek Szkółkarzy Polskich stara się przypominać, że rozwojowi miast, budowie infrastruktury publicznej czy industrializacji powinna towarzyszyć dbałość o stan środowiska życia człowieka i zrównoważony rozwój naszego kraju.

Logo Związku jest wyraźnym pokazaniem celu jaki obrał - jest to dłoń sugestywnie podająca liść, czyli przekazująca ideę: żyjmy wśród zieleni, otaczajmy się nią, bo to rośliny właśnie dają nam tlen do życia, czyste środowisko, piękne krajobrazy, zielone komnaty a w nich wyciszenie i odpoczynek.

Członkowie

Wszyscy
Członkowie Honorowi
Członkowie zwyczajni
Członkowie wspierający
Członkowie seniorzy


Dla kandydatów

Związek Szkółkarzy Polskich

 • Największa organizacja szkółkarska w Polsce ZSzP zrzesza ponad 200 producentów roślin ozdobnych i owocowych
 • Nasi członkowie prowadzą 129 wiodących gospodarstw szkółkarskich
 • Powierzchnia upraw naszych gospodarstw to 4 750 ha
 • Nasze gospodarstwa to 1 166 ha upraw gruntowych i 538 ha upraw pojemnikowych drzew, krzewów i bylin

 

Mottem działania Związku jest hasło

ZIELEŃ TO ŻYCIE

 

CO DAJE CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

⇒ prestiż
⇒ promocja
⇒ wiedza

 

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

Możesz promować swoją firmę

 • Znajdziesz się w Katalogu Szkółek ZSzP bezpłatnie kolportowanym na wszystkich branżowych imprezach w kraju i wiodących w Europie.
 • Twoja szkółka będzie promowana na stronie www.zszp.pl i www.e-katalogroslin.pl.
 • Możesz na preferencyjnych warunkach uczestniczyć w Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE – jednej z największych szkółkarskich imprez w Europie.
 • Dane adresowe Twojej firmy znajdą się w ulotce kolportowanej wraz z popularnym wydawnictwem książkowym – z Katalogiem Roślin polecanych przez ZSzP.
 • Uzyskasz możliwość udziału w prestiżowych wystawach zagranicznych i krajowych we wspólnym, narodowym bloku stoisk.
 • Pomożemy Ci tam zaistnieć!

Możesz pogłębić swoją wiedzę

 • Będziesz otrzymywał biuletyn zawierający artykuły poruszające problemy branży szkółkarskiej.
 • Możesz brać udział w szkoleniach dla osób prowadzących gospodarstwa szkółkarskie.
 • Wymienisz doświadczenia poprzez kontakty z innymi szkółkarzami na walnym zgromadzeniu, zebraniach regionalnych, konferencjach i seminariach.
 • Zapoznasz się z organizacją innych szkółek podczas wspólnie aranżowanych wizyt.
 • Możesz brać udział w branżowych wyjazdach studyjnych do wielu krajów, poznać ogrody, szkółki i działanie handlu ogrodniczego.
 • Możesz zwrócić się z problemami prawnymi do biura Związku i jeśli problem będzie dotyczył znacznej liczby szkółek – zarząd postara się o radę eksperta.
 • Zdobędziesz dostęp do wiedzy o roślinach prawnie chronionych. Związek monitoruje dla swoich członków stan prawnej ochrony odmian.

Możesz zrobić coś dobrego dla innych

 • Możesz podzielić się swoją wiedzą o roślinach poprzez udział w tworzeniu Internetowego Katalogu Roślin - www.e-katalogroslin.pl.
 • Możesz uczestniczyć w akcjach charytatywnych, wspierać prestiżowe i cenne projekty takie jak akcję obsadzania roślinami szkół polskich na wschodzie.
 • Możesz uczestniczyć w projektach promujących rośliny, poprzez prowadzenie wykładów na seminariach i konferencjach.

 

Ważne materiały:

 

ZASADY PRZYJMOWANIA W POCZET ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Aby zostać członkiem Związku Szkółkarzy Polskich należy spełniać warunki określone w §6 Statutu Związku:

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

1) prowadzi produkcję szkółkarską:
- jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego, lub jest ich następcą prawnym,
- jako wspólnik spółki osobowej,
- jako członek zarządu osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,

2) jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,

3) staż w produkcji szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd.

3. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.

Przyjęcie nowych członków odbywa się w następującym trybie:

 • szkółka kandydata jest odwiedzana przez komisję składającą się z przedstawiciela zarządu w danym regionie oraz co najmniej jednego członka ZSzP spoza regionu. W sytuacjach wyjątkowych, za przyzwoleniem zarządu, możliwe jest odstąpienie od tej zasady i obecności drugiej osoby z tego samego regionu.
 • decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd po przedstawieniu przez komisję opinii o szkółce kandydata.
Po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie w poczet członków ZSzP, należy wpłacić na rachunek Związku wpisowe (opłata jednorazowa) w wysokości 3.000 zł oraz składki.

Roczna podstawowa składka członkowska wynosi 3.000 zł.

Druga lub kolejna osoba przyjmowane do Związku Szkółkarzy Polskich z jednej firmy są zwolnione ze składki wpisowej. Roczna składka członkowska dla tej osoby wynosi 500 zł.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Szkółkarzy Polskich w listopadzie 2000 r. powołano fundusz marketingowy. Składka na fundusz jest obowiązkowa, płatna od firmy (nie od członka ZSzP) i wynosi 3.000 zł rocznie.

Wysokość składki członkowskiej oraz marketingowej za bieżący rok obrachunkowy jest uzależniona od terminu podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków ZSzP i wynosi:

 • 12/12 wysokość obu składek dla członków przyjętych w październiku
 • 11/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w listopadzie
 • 10/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w grudniu
 • 9/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w styczniu
 • 8/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lutym
 • 7/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w marcu
 • 6/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w kwietniu
 • 5/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w maju
 • 4/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w czerwcu
 • 3/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lipcu
 • 2/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w sierpniu
 • 1/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych we wrześniu

Rok obrachunkowy ZSzP trwa od 1 października do 30 września.

Datę przyjęcia w poczet członków ZSzP należy rozumieć jako datę podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd ZSzP.

Jeżeli wpisowe i składki nie wpłyną na rachunek bankowy Związku w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia o członkostwie, decyzja Zarządu traci swą ważność i przyjęcie w poczet członków będzie możliwe dopiero po ponownym złożeniu deklaracji i rozpatrzeniu jej przez Zarząd.

 

Deklaracja przystąpienia do Związku Szkółkarzy Polskich


Statut Związku Szkółkarzy Polskich 

Władze

Władzami Związku są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Kadencja władz Związku trwa 3 lata

SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

 

Wiesław Szydło
Prezes Zarządu

Andrzej Kujawa
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Pełka
Skarbnik

Tomasz Dębski
Członek zarządu

Mateusz Milczyński
Członek zarządu

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU W REGIONACH

 • Region Lubelski - Artur Maj
  województwo: lubelskie
 • Region Łódzki - Anna Ciepłucha-Kowalska
  województwo: łódzkie
 • Region Mazowiecki - Katarzyna Łazucka-Cegłowska
  województwo: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
 • Region Południowy - Wojciech Wróblewski
  województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
 • Region Wielkopolski - Krzysztof Nowacki
  województwo: lubuskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Film promujący Związek Szkółkarzy Polskich

Kronika Związku

Pierwszy zapis świadczący o istnieniu na polskich ziemiach produkcji szkółkarskiej pochodzi z końca XVIII wieku, natomiast dynamiczny jej rozwój nastąpił w połowie XIX wieku.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1924 roku zawiązano w Warszawie pierwszą ogólnopolską organizację – Polski Związek Wytwórców Drzew i Krzewów. Jego pierwszym prezesem był aż do śmierci Piotr Hoser. Celem Związku było uporządkowanie żywiołowego rynku, przestrzeganie doborów roślin, wprowadzenie norm jakościowych i kwalifikacji. Od 1926 roku jego członkowie umieszczali na cennikach i katalogach znak związku, gwaranta wysokiej jakości roślin i zawodowej rzetelności.

W okresie międzywojennym nastąpił także rozwój szkółkarskich specjalizacji. Powstawały firmy, które produkowały byliny czy też podkładki. Istniały szkółki drzew owocowych prowadzone na najwyższym poziomie. Ich właściciele byli wybitnymi pomologami, uczonymi i eksperymentatorami.

W pierwszej połowie XX wieku wprowadzono do handlu wiele cennych polskich odmian roślin ozdobnych, znanych i stosowanych do dzisiaj. Między innymi:

Po drugiej wojnie światowej produkcja szkółkarska w Polsce nie mogła się rozwijać. Jej ożywienie – zarówno prywatnej jak i państwowej nastąpiło dopiero po roku 1956. W latach 60. XX wieku odnotowano dynamiczny postęp w szkółkarstwie róż. Poziom ich produkcji podnosił się między innymi dzięki kwalifikacji szkółek. W latach 70. produkcja oraz eksport róż szybko rosły, rozwijała się też produkcja liściastych drzew i krzewów.

Pogłębiający się kryzys ekonomiczny kraju w latach 80. spowodował trudności ze zbytem roślin i wyraźne załamanie produkcji drzew i krzewów. Po 1989 roku przed szkółkarzami stanęły nowe wyzwania i szanse. Wykorzystali je i dzięki temu szkółkarstwo jest najszybciej rozwijającą się dziedziną ogrodnictwa w Polsce.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Bardzo dobrze wpisał się w historię polskiego szkółkarstwa, stając się spadkobiercą tradycji i spuścizny tej branży.

Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów, to jest współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska. Pomysł powołania takiego stowarzyszenia był zgodny z oczekiwaniami szkółkarzy, którzy - rozrzuceni po kraju - nie mieli poczucia wspólnoty celów i solidarności zawodowej.

Na początku w Związku było zrzeszonych 53 członków. W chwili obecnej Związek Szkółkarzy Polskich jest największą organizacją szkółkarską w Polsce.

W miarę rozwoju stowarzyszenia wytyczano nowe cele działalności, takie , jak:

 • popularyzację wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach w społeczeństwie,
 • ułatwienie kontaktów między producentami i handlowcami,
 • poprawę jakości materiału szkółkarskiego,
 • zwiększenie asortymentu roślin produkowanych w szkółkach,
 • unowocześnianie technologii produkcji roślin.

W chwili obecnej nietrudno znaleźć gospodarstwa, które osiągnęły standard zachodnioeuropejski. Stale podnoszona jest jakość towaru. Rośnie także dbałość o przygotowanie roślin do sprzedaży. Powstaje coraz więcej specjalistycznych szkółek.

Główne działania, z których znany jest Związek to:

STATUT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

 

 I. Nazwa, siedziba i teren działania.

§1

 1. Związek Szkółkarzy Polskich, nazywany dalej "Związkiem" jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

 

§2

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek może używać pełnej nazwy Związku, jak również jej skrótu w języku polskim lub obcym, a także wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. Wzór znaku graficznego ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Związek może ustanowić własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

 

§3

 1. W ramach stowarzyszenia Związek zrzesza osoby fizyczne spełniające warunki określone w § 6 niniejszego statutu i mające obywatelstwo polskie.
 2. Związek może być członkiem innego stowarzyszenia zarówno krajowego jak i zagranicznego o podobnym charakterze.

 II. Cele Związku.

§4

Celami związku są:

 1. Działanie na rzecz rozwoju szkółkarstwa;
 2. Popularyzowanie wiedzy o nowoczesnych metodach produkcji i organizacji gospodarstw szkółkarskich;
 3. Reprezentowanie członków wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów;
 4. Promocja i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o znaczeniu i zastosowaniu roślin w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz popularyzowanie zieleni w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;
 5. Inspirowanie i wspieranie działań służących szeroko pojętej edukacji z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, zrównoważonego rozwoju;
 6. Inspirowanie i wspieranie działalności naukowej i oświatowej z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, ochrony środowiska;
 7. Podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska;
 8. Rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury ogrodniczej oraz propagowanie idei otaczania się zielenią, jako środka terapeutycznego;
 9. Upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, artystycznych w dziedzinie ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz współudział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem działalności naukowej;

 

III. Środki realizacji.

§5

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy głównie przez:
  • publikacje,
  • organizowanie sympozjów, konferencji, kursów, zjazdów, wykładów, szkoleń, odczytów krajowych i zagranicznych oraz uczestniczenie w tych przedsięwzięciach,
  • organizację wystaw ogólnopolskich i regionalnych oraz uczestniczenie   w  wystawach krajowych i zagranicznych,
  • tworzenie programów edukacyjnych w zakresie zieleni miejskiej i kultury ogrodniczej
 2. współpracę z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie

prowadzenia badań, wymiany doświadczeń i zbierania informacji,

 1. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie szkółkarstwa i ochrony środowiska,
 2. propagowanie metod i technik stosowanych w działalności szkółkarskiej i wymianę doświadczeń między członkami związku,
 3. pomoc w zakupie środków produkcji,
 4. podejmowanie starań w zdobywaniu nowych rynków zbytu,
 5. działania na rzecz integracji członków związku oraz udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia,
 6. podejmowanie i inspirowanie działalności naukowej i oświatowej,

 IV. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§6

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  • 1) prowadzi produkcję szkółkarską:

-     jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego, lub jest ich następcą prawnym,

-     jako wspólnik spółki osobowej,

-     jako członek zarządu osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,

 • 2) jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,
 • 3) staż w produkcji szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.
 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.
 3. Honorowym członkiem związku może być osoba fizyczna. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków w uznaniu wybitnych zasług dla Związku. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zawsze zgłasza Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków Związku.
 4. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny Związku, który zaprzestał aktywnej działalności zawodowej i ukończył 60 lat. Tytuł członka seniora nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

 

§7

 1. Członek zwyczajny Związku ma prawo:
  1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,
  2.  wybierać i być wybieranym do władz Związku,
  3.  korzystać z pomocy Związku w zakresie jego działalności,
  4. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Związku,
  5. występować z wnioskami i zapytaniami do władz Związku,
  6. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Związek.
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego Związku należy:
  1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Związku,
  2. uczestniczenie w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  4. przestrzeganie uchwał władz Związku,
  5. terminowe opłacanie składek członkowskich.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.
 4. Członkowie seniorzy i członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. Nie mogą wybierać i być wybieranymi do władz Związku.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowie zwyczajni, członkowie seniorzy i członkowie wspierający opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków w Regulaminie Opłacania Składek.

 

§8

 1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:
  1. wystąpienia ze Związku,
  2. wykreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia ze Związku.
 2. Wystąpienie ze Związku może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka.
 3. Wykreślenia z listy członków dokonuje Zarząd z powodu śmierci członka lub w przypadku nie opłacania składek do dnia upływu ostatniego wymaganego terminu wpłaty.
 4. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek Związku zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu, działa na szkodę Związku, rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie i przestał spełniać warunki określone w §6 ust 1.
 5. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.
 6. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zgromadzenie Członków na wniosek własny Zarządu lub wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Związku złożony do Zarządu.

 V. Władze Związku.

§9

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Związku trwa 3 lata. W przypadku zmniejszenia się składu władz Związku Zarząd w drodze głosowania może uzupełnić o jedną osobę skład danego organu Związku. Uzupełnienie składu może nastąpić tylko raz w ciągu kadencji w stosunku do każdego organu wybieralnego.

 

§10

Władze Związku pochodzą z wyboru. Ordynację wyborczą uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

 

§11

 1. Władze Związku obowiązane są przestrzegać prawa, postanowień statutu i w swej działalności kierować się zasadami demokracji, kolegialności i jawności działania, jak również samorządności.
 2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków - z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym Statutem.

 

§12

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 30 listopada, z tym że raz na trzy lata Walne Zgromadzenie Członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§13

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogółu członków.
 2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie te sprawy, z powodu których zostało zwołane. Powinno odbyć się ono najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia wniosku na piśmie.

 

§14

 1. Walne Zgromadzenie członków wybiera każdorazowo Przewodniczącego i Sekretarza oraz uchwala regulamin obrad.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a bez względu na ilość uczestników - w drugim terminie.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Związku wymagają dla swej ważności co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru władz, które przeprowadza się w wyniku głosowania tajnego na podstawie oddzielnego regulaminu wyborczego.

 

§15

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej Związku,
  2. ocena działalności Związku i jego władz,
  3. określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej, w tym wysokości składek członkowskich,
  4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  7. wybór i odwoływanie: Prezesa i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku,
  9. rozpoznawanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu,
  10. ustalanie wzoru znaku graficznego Związku oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego przez poszczególnych członków związku,
  11. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

 

 1. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

 

§16

 1. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz pozostali członkowie, których liczbę określa Walne Zgromadzenie. Wiceprezes wybierany jest przez członków Zarządu spośród własnego grona.
 2. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia14 ust. 2,3 i 5 niniejszego statutu.
 4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
  1. realizuje postanowienia Statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. realizuje merytoryczny program Związku.
  3. reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu,
  4. dysponuje funduszami Związku i zarządza jego majątkiem,
  5. zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków,
  6. uchwala regulamin pracy biura Związku i określa jego etaty oraz wynagrodzenia pracowników,
  7. załatwia wszelkie inne sprawy nienależące do kompetencji pozostałych władz Związku.
 5. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.

 

§17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i trzech członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§18

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej oraz finansowej Związku,
  2. przedkładanie Zarządowi wniosków z bieżącej kontroli,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków co najmniej raz w roku oceny działalności Zarządu i przedstawianie wniosków - w tym wniosku dotyczącego absolutorium dla Zarządu,
  4. wnioskowanie pod adresem Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§19

 1. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków.
 2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Sąd Koleżeński ze swego grona nie później jednak niż w terminie 14 dni po wyborach.
 3. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne gromadzenie Członków.

§20

 1. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,
  4. złożenie wniosku do Zarządu o wykluczenie członka ze Związku.

 

 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego lub na wniosek Zarządu.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy członkami Związku na wniosek zainteresowanych,
  2. wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka ze Związku w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 4,
  3. wymierzanie kar wymienionych w ust. 1 w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Związku obowiązków statutowych lub zasad etyki zawodowej,
  4. przedstawianie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

§21

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.

 

§22

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i prawa oraz fundusze pochodzące z opłaconych składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów.
 2. Związek może zakładać oraz nabywać udziały, akcje i prawa w spółkach handlowych. Związek może być również podmiotem umów o wspólnym działaniu dla realizacji celów statutowych Związku.
 3. Majątek Związku służy realizacji jego statutowych celów.
 4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 5. Związek rezygnuje z roszczeń majątkowych z tytułu nieopłaconych składek w stosunku do wykreślonych i wykluczonych członków.

 

§23

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Związku.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§24

Rok obrachunkowy dla Związku rozpoczyna się od dnia 1 października każdego roku i trwa do 30 września roku następnego.