Związek Szkółkarzy Polskich działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r ( Dz.U. Nr 20, poz.104) oraz statutu, znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów.

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jego główne cele działania to:

 • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
 • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B (business to business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich dla członków

Promocja zieleni i roślin to zadania, do których Związek Szkółkarzy Polskich powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Wspomaga ona jego działania poprzez popularyzację szkółkarstwa i tworzenie mody na otaczanie się zielenią. Jest organizatorem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE i w swoich zadaniach ma także prace wydawnicze ściśle związane z promocją produkcji szkółkarskiej członków związku, takie, jak Katalog Roślin i Katalog Bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. Stała współpraca z mediami i działalność public relations prowadzi do popularyzacji wiedzy o zastosowaniu roślin. Promocji produktów szkółkarskich bardzo dobrze służą też strony www.zszp.pl zawierające Internetowy Katalog Roślin.

Związek Szkółkarzy Polskich

 • jest zapraszany do opiniowania i konsultowania prac ustawodawczych,
 • jest ekspertem dla konsumentów.

ZSzP członkiem International Association of Horticultural Producers (AIPH), Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association), Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych (PSCO) oraz partnerem dla Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu i innych organizacji działających w zielonej branży.


Misja Związku Szkółkarzy Polskich

Związek Szkółkarzy Polskich jest organizacją zrzeszającą producentów najwyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Jego celem jest integracja środowiska szkółkarskiego w Polsce, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego, promowanie norm jakościowych i zasad etyki zawodowej.

Związek organizuje Międzynarodową Wystawę ZIELEŃ TO ŻYCIE, liczne prezentacje, seminaria i konferencje, wydaje publikacje przeznaczone zarówno dla amatorów jak i osób profesjonalnie zajmujących się zielenią. We wszystkich swoich działaniach stara się głosić społecznie odpowiedzialną ideę otaczania się roślinami. Nie są one jedynie ozdobą, która dostarcza nam doznań estetycznych i sprawia, że żyjemy piękniej. Przede wszystkim rośliny kształtują środowisko życia człowieka. Poprzez swoje naturalne własności, jak chociażby wytwarzanie tlenu i pary wodnej, zdolność oczyszczania powietrza i gleby z rakotwórczych substancji czy działanie bakteriobójcze sprawiają, że sadząc je żyjemy zdrowiej, a środowisko naszego życia jest czystsze.

Związek Szkółkarzy Polskich stara się przypominać, że rozwojowi miast, budowie infrastruktury publicznej czy industrializacji powinna towarzyszyć dbałość o stan środowiska życia człowieka i zrównoważony rozwój naszego kraju.

Logo Związku jest wyraźnym pokazaniem celu jaki obrał - jest to dłoń sugestywnie podająca liść, czyli przekazująca ideę: żyjmy wśród zieleni, otaczajmy się nią, bo to rośliny właśnie dają nam tlen do życia, czyste środowisko, piękne krajobrazy, zielone komnaty a w nich wyciszenie i odpoczynek.

Członkowie

Wszyscy
Członkowie Honorowi
Członkowie zwyczajni
Członkowie wspierający
Członkowie seniorzy


Dla kandydatów

Związek Szkółkarzy Polskich

 • Największa organizacja szkółkarska w Polsce ZSzP zrzesza ponad 200 producentów roślin ozdobnych i owocowych
 • Nasi członkowie prowadzą 129 wiodących gospodarstw szkółkarskich
 • Powierzchnia upraw naszych gospodarstw to 4 750 ha
 • Nasze gospodarstwa to 1 166 ha upraw gruntowych i 538 ha upraw pojemnikowych drzew, krzewów i bylin

Mottem działania Związku jest hasło

ZIELEŃ TO ŻYCIE

CO DAJE CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

⇒ prestiż
⇒ promocja
⇒ wiedza

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?

Możesz promować swoją firmę

 • Znajdziesz się w Katalogu Szkółek ZSzP bezpłatnie kolportowanym na wszystkich branżowych imprezach w kraju i wiodących w Europie.
 • Twoja szkółka będzie promowana na stronie www.zszp.pl i www.e-katalogroslin.pl.
 • Możesz na preferencyjnych warunkach uczestniczyć w Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE – jednej z największych szkółkarskich imprez w Europie.
 • Dane adresowe Twojej firmy znajdą się w ulotce kolportowanej wraz z popularnym wydawnictwem książkowym – z Katalogiem Roślin polecanych przez ZSzP.
 • Uzyskasz możliwość udziału w prestiżowych wystawach zagranicznych i krajowych we wspólnym, narodowym bloku stoisk.
 • Pomożemy Ci tam zaistnieć!

Możesz pogłębić swoją wiedzę

 • Będziesz otrzymywał biuletyn zawierający artykuły poruszające problemy branży szkółkarskiej.
 • Możesz brać udział w szkoleniach dla osób prowadzących gospodarstwa szkółkarskie.
 • Wymienisz doświadczenia poprzez kontakty z innymi szkółkarzami na walnym zgromadzeniu, zebraniach regionalnych, konferencjach i seminariach.
 • Zapoznasz się z organizacją innych szkółek podczas wspólnie aranżowanych wizyt.
 • Możesz brać udział w branżowych wyjazdach studyjnych do wielu krajów, poznać ogrody, szkółki i działanie handlu ogrodniczego.
 • Możesz zwrócić się z problemami prawnymi do biura Związku i jeśli problem będzie dotyczył znacznej liczby szkółek – zarząd postara się o radę eksperta.
 • Zdobędziesz dostęp do wiedzy o roślinach prawnie chronionych. Związek monitoruje dla swoich członków stan prawnej ochrony odmian.

Możesz zrobić coś dobrego dla innych

 • Możesz podzielić się swoją wiedzą o roślinach poprzez udział w tworzeniu Internetowego Katalogu Roślin - www.e-katalogroslin.pl.
 • Możesz uczestniczyć w akcjach charytatywnych, wspierać prestiżowe i cenne projekty takie jak akcję obsadzania roślinami szkół polskich na wschodzie.
 • Możesz uczestniczyć w projektach promujących rośliny, poprzez prowadzenie wykładów na seminariach i konferencjach.

Ważne materiały:

ZASADY PRZYJMOWANIA W POCZET ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Aby zostać członkiem Związku Szkółkarzy Polskich należy spełniać warunki określone w §6 Statutu Związku:

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

1) prowadzi produkcję szkółkarską:
- jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego, lub jest ich następcą prawnym,
- jako wspólnik spółki osobowej,
- jako członek zarządu osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,

2) jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,

3) staż w produkcji szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd.

3. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.

Przyjęcie nowych członków odbywa się w następującym trybie:

 • szkółka kandydata jest odwiedzana przez komisję składającą się z przedstawiciela zarządu w danym regionie oraz co najmniej jednego członka ZSzP spoza regionu. W sytuacjach wyjątkowych, za przyzwoleniem zarządu, możliwe jest odstąpienie od tej zasady i obecności drugiej osoby z tego samego regionu.
 • decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd po przedstawieniu przez komisję opinii o szkółce kandydata.

Po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie w poczet członków ZSzP, należy wpłacić na rachunek Związku wpisowe (opłata jednorazowa) w wysokości 3.000 zł oraz składki.

Roczna podstawowa składka członkowska wynosi 3.000 zł.

Druga lub kolejna osoba przyjmowane do Związku Szkółkarzy Polskich z jednej firmy są zwolnione ze składki wpisowej. Roczna składka członkowska dla tej osoby wynosi 500 zł.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Szkółkarzy Polskich w listopadzie 2000 r. powołano fundusz marketingowy. Składka na fundusz jest obowiązkowa, płatna od firmy (nie od członka ZSzP) i wynosi 3.000 zł rocznie.

Wysokość składki członkowskiej oraz marketingowej za bieżący rok obrachunkowy jest uzależniona od terminu podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków ZSzP i wynosi:

 • 12/12 wysokość obu składek dla członków przyjętych w październiku
 • 11/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w listopadzie
 • 10/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w grudniu
 • 9/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w styczniu
 • 8/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lutym
 • 7/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w marcu
 • 6/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w kwietniu
 • 5/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w maju
 • 4/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w czerwcu
 • 3/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w lipcu
 • 2/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych w sierpniu
 • 1/12 wysokości obu składek dla członków przyjętych we wrześniu

Rok obrachunkowy ZSzP trwa od 1 października do 30 września.

Datę przyjęcia w poczet członków ZSzP należy rozumieć jako datę podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd ZSzP.

Jeżeli wpisowe i składki nie wpłyną na rachunek bankowy Związku w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia o członkostwie, decyzja Zarządu traci swą ważność i przyjęcie w poczet członków będzie możliwe dopiero po ponownym złożeniu deklaracji i rozpatrzeniu jej przez Zarząd.

Statut Związku Szkółkarzy Polskich

Deklaracja przystąpienia do ZSzP

Władze

Władzami Związku są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Kadencja władz Związku trwa 3 lata

SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

Andrzej Kujawa
Prezes Zarządu

Renata
Fryszkowska-Madej
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Pełka
Skarbnik

Anna Bilska
Członek zarządu

Mateusz Milczyński
Członek zarządu

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Marek Majewski
 • Wiesław Szydło
 • Elżbieta Tepper
 • Krystyna Widaj
 • Anna Wójcik-Kager

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 • Jan Ciepłucha
 • Daniel Kordus
 • Grzegorz Kurowski
 • Tomasz Michalik
 • Krzysztof Słowiński

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU W REGIONACH

 • Region Lubelski - Artur Maj
  województwo: lubelskie
 • Region Łódzki - Anna Bilska
  województwo: łódzkie
 • Region Mazowiecki - Łukasz Pełka
  województwo: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
 • Region Południowy - Wojciech Wróblewski
  województwo: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
 • Region Wielkopolski - Karol Tepper
  województwo: lubuskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Film promujący Związek Szkółkarzy Polskich

Kronika Związku

Pierwszy zapis świadczący o istnieniu na polskich ziemiach produkcji szkółkarskiej pochodzi z końca XVIII wieku, natomiast dynamiczny jej rozwój nastąpił w połowie XIX wieku.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1924 roku zawiązano w Warszawie pierwszą ogólnopolską organizację – Polski Związek Wytwórców Drzew i Krzewów. Jego pierwszym prezesem był aż do śmierci Piotr Hoser. Celem Związku było uporządkowanie żywiołowego rynku, przestrzeganie doborów roślin, wprowadzenie norm jakościowych i kwalifikacji. Od 1926 roku jego członkowie umieszczali na cennikach i katalogach znak związku, gwaranta wysokiej jakości roślin i zawodowej rzetelności.

W okresie międzywojennym nastąpił także rozwój szkółkarskich specjalizacji. Powstawały firmy, które produkowały byliny czy też podkładki. Istniały szkółki drzew owocowych prowadzone na najwyższym poziomie. Ich właściciele byli wybitnymi pomologami, uczonymi i eksperymentatorami.

W pierwszej połowie XX wieku wprowadzono do handlu wiele cennych polskich odmian roślin ozdobnych, znanych i stosowanych do dzisiaj. Między innymi:

Po drugiej wojnie światowej produkcja szkółkarska w Polsce nie mogła się rozwijać. Jej ożywienie – zarówno prywatnej jak i państwowej nastąpiło dopiero po roku 1956. W latach 60. XX wieku odnotowano dynamiczny postęp w szkółkarstwie róż. Poziom ich produkcji podnosił się między innymi dzięki kwalifikacji szkółek. W latach 70. produkcja oraz eksport róż szybko rosły, rozwijała się też produkcja liściastych drzew i krzewów.

Pogłębiający się kryzys ekonomiczny kraju w latach 80. spowodował trudności ze zbytem roślin i wyraźne załamanie produkcji drzew i krzewów. Po 1989 roku przed szkółkarzami stanęły nowe wyzwania i szanse. Wykorzystali je i dzięki temu szkółkarstwo jest najszybciej rozwijającą się dziedziną ogrodnictwa w Polsce.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Bardzo dobrze wpisał się w historię polskiego szkółkarstwa, stając się spadkobiercą tradycji i spuścizny tej branży.

Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów, to jest współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska. Pomysł powołania takiego stowarzyszenia był zgodny z oczekiwaniami szkółkarzy, którzy - rozrzuceni po kraju - nie mieli poczucia wspólnoty celów i solidarności zawodowej.

Na początku w Związku było zrzeszonych 53 członków. W chwili obecnej Związek Szkółkarzy Polskich jest największą organizacją szkółkarską w Polsce.

W miarę rozwoju stowarzyszenia wytyczano nowe cele działalności, takie , jak:

 • popularyzację wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach w społeczeństwie,
 • ułatwienie kontaktów między producentami i handlowcami,
 • poprawę jakości materiału szkółkarskiego,
 • zwiększenie asortymentu roślin produkowanych w szkółkach,
 • unowocześnianie technologii produkcji roślin.

W chwili obecnej nietrudno znaleźć gospodarstwa, które osiągnęły standard zachodnioeuropejski. Stale podnoszona jest jakość towaru. Rośnie także dbałość o przygotowanie roślin do sprzedaży. Powstaje coraz więcej specjalistycznych szkółek.

Główne działania, z których znany jest Związek to:

Statut Związku Szkółkarzy Polskich

STATUT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

I.
Nazwa, siedziba i teren działania Związku

§1.

 1. Związek Szkółkarzy Polskich, nazywany dalej "Związkiem", jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Związek może używać pełnej nazwy Związku w języku polskim lub obcym, jak również jej skrótu w języku polskim lub obcym, a także wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. Wzór znaku graficznego ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Związek może ustanowić własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym. Wzór odznak i medali honorowych oraz okoliczności i warunki ich wręczania określa Walne Zgromadzenie Członków.

§2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3.

Związek posiada osobowość prawną.

§4.

 1. Związek zrzesza osoby fizyczne spełniające warunki określone w §7 niniejszego statutu i mające obywatelstwo polskie (nazywani dalej łącznie „Członkami” lub każdy z osobna „Członkiem”). Osoba prawna może być jedynie Członkiem wspierającym Związku.
 2. Związek może być członkiem innego stowarzyszenia zarówno krajowego, jak i zagranicznego o podobnym charakterze.

II.
Cele Związku

§5.

Celami Związku są:

1) działanie na rzecz rozwoju szkółkarstwa,
2) popularyzowanie wiedzy o nowoczesnych metodach produkcji i organizacji gospodarstw szkółkarskich,
3) reprezentowanie Członków wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów,
4) promocja i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o znaczeniu i zastosowaniu roślin w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz popularyzowanie zieleni w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej,
5) inspirowanie i wspieranie działań służących szeroko pojętej edukacji z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, zrównoważonego rozwoju,
6) inspirowanie i wspieranie działalności naukowej i oświatowej z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, ochrony środowiska,
7) podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska,
8) rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury ogrodniczej oraz propagowanie idei otaczania się zielenią, jako środka terapeutycznego,
9) upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, artystycznych w dziedzinie ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz współudział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem działalności naukowej.

III.
Sposoby realizacji celów

§6.

Związek realizuje swoje cele wskazane w § 5 powyżej przez:

1) wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy przez:
- publikacje,
- organizowanie sympozjów, konferencji, kursów, zjazdów, wykładów, szkoleń, odczytów krajowych i zagranicznych oraz uczestniczenie w tych przedsięwzięciach,
- organizację wystaw ogólnopolskich i regionalnych oraz uczestniczenie w wystawach krajowych i zagranicznych,
- tworzenie programów edukacyjnych w zakresie zieleni miejskiej i kultury ogrodniczej;
2) współpracę z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań, wymiany doświadczeń i zbierania informacji,
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie szkółkarstwa i ochrony środowiska,
4) propagowanie metod i technik stosowanych w działalności szkółkarskiej i wymianę doświadczeń między Członkami,
5) pomoc w zakupie środków produkcji,
6) podejmowanie starań w zdobywaniu nowych rynków zbytu,
7) działania na rzecz integracji Członków oraz udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia,
8) podejmowanie i inspirowanie działalności naukowej i oświatowej.

IV.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7.

 1. Członkami są:
  1) Członkowie zwyczajni,
  2) Członkowie wspierający,
  3) Członkowie honorowi,
  4) Członkowie seniorzy.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  1) prowadzi produkcję szkółkarską:
  - jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego,
  - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  - jako wspólnik spółki cywilnej,
  - jako wspólnik spółki osobowej,
  - jako członek organu zarządzającego lub organu nadzoru osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,
  2) jakość jej działalności i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,
  3) jej staż w działalności szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.
 3. Kandydat na Członka zwyczajnego powinien złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem wykazującym spełnienie warunków określonych w ust. 2 powyżej. O przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych decyduje Zarząd.
 4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży w tym celu pisemny wniosek, w którym uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet Członków wspierających decyduje Zarząd.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna. O przyjęciu w poczet Członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków w uznaniu wybitnych zasług dla Związku. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem składa (w formie pisemnej) Zarząd z własnej inicjatywy lub grupa co najmniej 10 Członków.
 6. Członkiem seniorem może zostać Członek zwyczajny, który zaprzestał działalności zawodowej i ukończył 60 lat. Tytuł członka seniora nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

§8.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,
  2) wybierać i być wybieranym do władz Związku,
  3) korzystać z pomocy Związku w zakresie jego działalności,
  4) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Związku,
  5) występować z wnioskami i zapytaniami do władz Związku,
  6) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Związek.
 2. Do obowiązków Członka zwyczajnego, Członka seniora oraz Członka wspierającego, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej, należy:
  1) współdziałanie przy realizacji celów i zadań Związku,
  2) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i innych aktów wewnętrznych Związku,
  3) przestrzeganie uchwał Władz Związku,
  4) terminowe opłacanie składek członkowskich na zasadach określonych w Regulaminie opłacania składek członkowskich i uchwałach Zarządu.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki Członków zwyczajnych, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Członkom seniorom i Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 1) i 3)-6), z tym zastrzeżeniem, że mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie z głosem doradczym. Nie przysługują im prawa określone w ust. 1 pkt 2) powyżej.
 5. Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków w Regulaminie Opłacania Składek.

§9.

 1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:
  1) wystąpienia ze Związku,
  2) wykreślenia z listy Członków,
  3) wykluczenia ze Związku.
 2. Wystąpienie ze Związku może nastąpić w każdym czasie i wymaga pisemnego oświadczenia Członka skierowanego do Związku.
 3. Wykreślenia z listy Członków dokonuje Zarząd z powodu śmierci Członka lub w przypadku nieopłacenia składek do dnia upływu terminu wpłaty, z zastrzeżeniem zastosowania procedury wskazanej w §12 ust. 3 Statutu. Wykreślenie z listy Członków w przypadku nieopłacenia składek wymaga uchwały Zarządu.
 4. Wykluczenia ze Związku dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Wykluczenie ze Związku może nastąpić, gdy Członek:
  1) działa na szkodę Związku,
  2) rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie lub
  3) przestał spełniać warunki określone w §7.
 5. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje decyzję Zarządu i podejmuje uchwałę w sprawie członkostwa Członka na najbliższym posiedzeniu.
 6. Decyzję w sprawie wykreślenia z listy Członków Członka honorowego i wykluczenia ze Związku Członka honorowego może podjąć tylko Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 Członków zwyczajnych złożony do Związku.

V.
Składki członkowskie

§10.

 1. Członkowie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Związku zgodnie z niniejszym działem V.
 2. Obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz Związku nie dotyczy Członków honorowych i Członków seniorów.
 3. Obowiązek opłacania składki podstawowej na rzecz Związku nie dotyczy Członków Zarządu, w okresie trwania ich kadencji.
 4. Obowiązek opłacania składki wpisowej i składki na fundusz marketingowy na rzecz Związku nie dotyczy Członków wspierających.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może, w drodze uchwały, zwolnić określone osoby z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§11.

Składki członkowskie są ustalane przez Walne Zgromadzenie Członków w regulaminie opłacania składek członkowskich i obejmują w szczególności:

1) składkę wpisową,
2) składkę podstawową,
3) składkę na fundusz marketingowy.

§12.

 1. Członkowie winni opłacić podstawowe składki członkowskie oraz składki na fundusz marketingowy do końca ostatniego miesiąca każdego roku obrachunkowego Związku.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może ustalić w regulaminie opłacania składek członkowskich, że w przypadku ich wcześniejszego wpłacenia wysokość składki do wpłacenia będzie odpowiednio niższa.
 3. Zarząd, przed wykreśleniem Członka z listy Członków w przypadku nieopłacenia składek do dnia upływu terminu wpłaty, wezwie Członka do opłacenia składek powiększonych o odsetki ustawowe liczone od dnia wymagalności i wyznaczy ostateczny termin wpłaty nie krótszy niż 14 dni.
 4. Nowo przyjmowani Członkowie opłacają jednorazową składkę wpisową. Zwolnieni ze składki wpisowej są:
  1) drugi i każdy następny Członek z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę,
  2) następca prawny Członka, Członkowie wspierający i Członkowie seniorzy.
 5. Związek uprawniony jest do dochodzenia od Członków (w tym na drodze sądowej) wymagalnych roszczeń z tytułu niewpłaconych składek.

VI.
Władze Związku

§13.

 1. Władzami Związku są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Sąd Koleżeński.
 2. Władze Związku określone w ust. 1 pkt. 2)-4) powyżej pochodzą z wyboru. Władze Związku określone w ust. 1 pkt. 2)-4) są wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków i mogą być w każdym momencie odwołane przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Władze Związku wskazane w ust. 1 pkt. 2) - 4) są powoływane na wspólną, trzyletnią kadencję.
 4. Kadencja Władz związku wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 4), ani członków tych organów nie wygasa przed upływem terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia członków celem ich wyboru.
 5. Rezygnacja członka organu Władz Związku wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 4) nie powoduje wygaśnięcia ich kadencji z zastrzeżeniem, że w każdym z organów Władz Związku musi pozostać wymagana liczba członków.
 6. Jeżeli kadencja Władz Związku, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 4), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru Władz Związku na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 7. W przypadku zgłoszenia w danym głosowaniu liczby kandydatów przewyższającej liczbę dostępnych wakatów we władzy Związku mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje długość stażu kandydatów jako Członków.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Władz Związku wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) przed upływem jego kadencji, skład Władz Związku może zostać uzupełniony w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 9. Zasady funkcjonowania Władz Związku wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) określają ich Regulaminy.
 10. Mandat Członka Władz Związku wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.
 11. Członek Zarządu składa rezygnację Prezesowi Zarządu, a w przypadku braku Prezesa Zarządu - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Prezes Zarządu składa rezygnację Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 12. Członek Komisji Rewizyjnej składa rezygnację Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Prezesowi Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa rezygnację Zarządowi a w przypadku braku Zarządu – Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§14.

 1. Władze Związku obowiązane są przestrzegać prawa, postanowień Statutu i w swej działalności kierować się zasadami demokracji, kolegialności i jawności działania, jak również samorządności.
 2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym Statutem lub Regulaminem regulującym zasady funkcjonowania danych Władz Związku.

§15.

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w miejscu określonym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia Członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Powyższe zawiadomienie może również zostać wysłane na adresy poczty elektronicznej Członków, jeżeli wyrazili oni na to zgodę, wskazując adres dla celów takich zawiadomień.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków”) albo nadzwyczajne („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków”).
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 15 grudnia.
 6. Jeżeli Zarząd w terminie do 15 listopada nie poinformuje Członków o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. W przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Komisję Rewizyjną, termin na zawiadomienie zastrzeżony w ust. 6 może ulec skróceniu, nie więcej jednak niż do 7 dni.
 8. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes lub zastępujący go Wiceprezes Zarządu Związku, jeśli został powołany, a w przypadku ich nieobecności uczestnik najstarszy jako Członek Związku. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
 9. Członkowie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście lub przez pełnomocnika.
 10. Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uczestnicy łączą się z osobą otwierającą Walne Zgromadzenie Członków poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w zgromadzeniu. Oprogramowanie i inne środki wykorzystywane przy odbywaniu zgromadzenia muszą zapewnić transmisję posiedzenia i możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym możliwość wypowiedzi w toku obrad, jak również wykonywania prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia.

§16.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1) uchwalanie zmian w Statucie Związku,
  2) ocena działalności Związku i jego Władz,
  3) określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej, w tym wysokości składek członkowskich,
  4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy, o ile Komisja Rewizyjna nie zgłosi wniosku w tym przedmiocie,
  6) uchwalanie regulaminów regulujących funkcjonowanie Władz Związku oraz regulaminu opłacania składek członkowskich,
  7) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,
  8) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku,
  9) rozpoznawanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu o wykluczeniu Członka,
  10) ustalanie wzoru znaku graficznego Związku oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego,
  11) nadawanie i pozbawianie członkostwa Członka honorowego,
  12) powoływanie pełnomocnika do reprezentacji Związku w sytuacji sporu lub zawierania umowy z członkiem Zarządu (co nie wyłącza możliwości reprezentacji w innym trybie przewidzianym właściwymi przepisami).
 2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu nie mogą brać udziału Członkowie jednocześnie pełniący funkcję członków Zarządu.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ważna i wiążąca, jeżeli podjęta została zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość uczestników uprawnionych do głosowania, jeżeli wszyscy Członkowie Związku zostali prawidłowo poinformowani o zgromadzeniu, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Związku wymagają dla swej ważności co najmniej 3/4 głosów.
 5. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku wyboru Władz Związku oraz na wniosek co najmniej 1/3 Członków Walnego Zgromadzenia.
 6. Wnioski o charakterze porządkowym, w szczególności dotyczące: zmiany kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad, zarządzenia krótkiej technicznej przerwy w obradach, ustalenia tajności głosowania co do oznaczonego punktu porządku obrad, mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.
 7. Z Walnych Zgromadzeń Członków osoba wyznaczona przez Przewodniczącego sporządza protokół (Sekretarz). W protokole należy zamieścić datę Walnego Zgromadzenia Członków, imiona i nazwiska osób w nim uczestniczących, porządek i przebieg posiedzenia, tryb i wyniki głosowania, treść uchwał, postanowień, zleceń i innych decyzji oraz terminy ich wykonania, jak również zgłoszone sprzeciwy, zdania odrębne i zastrzeżenia, jeżeli wniesiono o ich zaprotokołowanie.
 8. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. Uchwały podejmowane na posiedzeniu podpisywane są niezwłocznie po ich uchwaleniu.
 9. W przypadku Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzanego z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, podpis pod protokołem lub listą obecności w imieniu osoby biorącej udział składa Przewodniczący, z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu.
 10. Protokoły i załączniki do nich przechowywane są w siedzibie Związku.
 11. Prawo przeglądania protokołów mają Członkowie Związku.

§17.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej złożony Zarządowi lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogółu Członków złożony Zarządowi. Sposób zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków określa §15 ust. 3.
 2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie te sprawy, z powodu których zostało zwołane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Jeżeli Zarząd w terminie trzech tygodni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie poinformuje Członków o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioskodawca – odpowiednio Komisja Rewizyjna bądź co najmniej 1/5 ogółu Członków – ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonania kompetencji, o których mowa w §15 ust. 3.

§18.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Prezes Zarządu. Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków. Wiceprezes i Skarbnik wybierany jest przez Członków Zarządu spośród własnego grona.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes, jeśli został powołany, a w przypadku nieobecności Wiceprezesa - inny upoważniony przez Prezesa lub Wiceprezesa członek Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Członek Komisji Rewizyjnej wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Posiedzenie Zarządu może się także odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Zarząd zawiadamia członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W sprawach nagłych lub stanowiących zagrożenie dla działalności bądź sytuacji finansowej Związku, posiedzenie Zarządu może zostać zwołane z pominięciem ust. 4 powyżej.
 6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
  1) realizuje postanowienia Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  2) reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu,
  3) decyduje o wykluczeniu Członków na zasadach określonych w Statucie,
  4) decyduje o przyjęciu osób w poczet Członków, Członków wspierających lub Członków seniorów,
  5) dysponuje funduszami Związku i zarządza jego majątkiem,
  6) uchwala regulaminy, których przyjęcie nie zostało zastrzeżone na rzecz Walnego Zgromadzenia Członków czy innych Władz Związku,
  7) zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków na zasadach określonych w Statucie,
  8) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Związku swoje sprawozdanie z działalności,
  9) ustanawia porządek pracy biura Związku i określa jego etaty oraz wynagrodzenia pracowników Związku.
 7. Do kompetencji Zarządu należą ponadto wszelkie inne sprawy niezastrzeżone dla pozostałych Władz Związku.
 8. W sporach oraz przy zawieraniu umów między członkiem Zarządu a Związkiem, Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie ustanowi pełnomocnika zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 12.
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 10. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłej działalności Związku (czynności zwykłego zarządu) należące do jego kompetencji.
 11. Jeśli przed załatwieniem sprawy z zakresu zwykłej działalności Związku (czynności zwykłego zarządu) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłej działalności Związku, potrzebna jest uprzednia uchwała Zarządu.
 12. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§19.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z maksymalnie 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia Członków, Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji zwołuje członek Komisji Rewizyjnej najstarszy wiekiem. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W sprawach nagłych lub stanowiących zagrożenie dla działalności bądź sytuacji finansowej Związku, posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zostać zwołane z pominięciem ust. 4 powyżej.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może się także odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 7. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§20.

 1.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola działalności statutowej oraz finansowej Związku,
  2) przedkładanie Zarządowi wniosków z bieżącej kontroli,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny działalności Zarządu i przedstawianie wniosków - w tym wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna jest także organem kontroli wewnętrznej Związku i w związku z tym w umowach między Członkiem Zarządu, w tym także Prezesem i Wiceprezesem, a Związkiem, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Związek.
 3. Bez uszczerbku dla ust. 2 Walne Zgromadzenie Członków może w każdym czasie, z jakiegokolwiek powodu, powołać jakąkolwiek osobę na pełnomocnika do zawarcia umowy lub dokonania czynności prawnej w imieniu i na rzecz Związku z Członkiem Zarządu.

§21.

 1. Sąd Koleżeński składa się łącznie z maksymalnie 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia Członków, Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.
 3. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego nowej kadencji zwołuje członek Sądu Koleżeńskiego najstarszy wiekiem.
 4. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego może się także odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.
 5. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§22.

 1. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) zawieszenie w prawach Członka na okres do 1 roku,
  4) złożenie wniosku do Zarządu o wykluczenie Członka ze Związku.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1) rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy Członkami na ich wniosek,
  2) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie Członka ze Związku w przypadkach, o których mowa w §9 ust. 4,
  3) wymierzanie kar wymienionych w ust. 1 w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Członka obowiązków statutowych lub zasad etyki zawodowej, w trybie określonym w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego,
  4) przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§23.

Od uchwał Sądu Koleżeńskiego w sprawach, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1 i 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Odwołanie rozpatrywane jest podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§24.

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i prawa oraz fundusze pochodzące z opłaconych składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, zbiórek i zapisów.
 2. Związek może zakładać spółki handlowe oraz nabywać w nich udziały, akcje i prawa. Związek może być również podmiotem umów o wspólnym działaniu dla realizacji celów statutowych Związku.
 3. Majątek Związku służy realizacji jego statutowych celów.

VII.
Postanowienia końcowe

§25.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Związku, w tym przeznaczenie zlikwidowanego majątku.

§26.

Rok obrachunkowy dla Związku rozpoczyna się dnia 1 października każdego roku i trwa do 30 września roku następnego.