I. Nazwa, siedziba i teren działania.

§1

 1. Związek Szkółkarzy Polskich, nazywany dalej "Związkiem" jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

 

§2

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek może używać pełnej nazwy Związku, jak również jej skrótu w języku polskim lub obcym, a także wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. Wzór znaku graficznego ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Związek może ustanowić własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

 

§3

 1. W ramach stowarzyszenia Związek zrzesza osoby fizyczne spełniające warunki określone w § 6 niniejszego statutu i mające obywatelstwo polskie.
 2. Związek może być członkiem innego stowarzyszenia zarówno krajowego jak i zagranicznego o podobnym charakterze.

 II. Cele Związku.

§4

Celami związku są:

 1. Działanie na rzecz rozwoju szkółkarstwa;
 2. Popularyzowanie wiedzy o nowoczesnych metodach produkcji i organizacji gospodarstw szkółkarskich;
 3. Reprezentowanie członków wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów;
 4. Promocja i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o znaczeniu i zastosowaniu roślin w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz popularyzowanie zieleni w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;
 5. Inspirowanie i wspieranie działań służących szeroko pojętej edukacji z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, zrównoważonego rozwoju;
 6. Inspirowanie i wspieranie działalności naukowej i oświatowej z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, ochrony środowiska;
 7. Podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska;
 8. Rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury ogrodniczej oraz propagowanie idei otaczania się zielenią, jako środka terapeutycznego;
 9. Upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, artystycznych w dziedzinie ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz współudział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem działalności naukowej;

 

III. Środki realizacji.

§5

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy głównie przez:
  • publikacje,
  • organizowanie sympozjów, konferencji, kursów, zjazdów, wykładów, szkoleń, odczytów krajowych i zagranicznych oraz uczestniczenie w tych przedsięwzięciach,
  • organizację wystaw ogólnopolskich i regionalnych oraz uczestniczenie   w  wystawach krajowych i zagranicznych,
  • tworzenie programów edukacyjnych w zakresie zieleni miejskiej i kultury ogrodniczej
 2. współpracę z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań, wymiany doświadczeń i zbierania informacji,
 1. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie szkółkarstwa i ochrony środowiska,
 2. propagowanie metod i technik stosowanych w działalności szkółkarskiej i wymianę doświadczeń między członkami związku,
 3. pomoc w zakupie środków produkcji,
 4. podejmowanie starań w zdobywaniu nowych rynków zbytu,
 5. działania na rzecz integracji członków związku oraz udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia,
 6. podejmowanie i inspirowanie działalności naukowej i oświatowej,

 IV. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§6

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  • 1) prowadzi produkcję szkółkarską:

-     jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego, lub jest ich następcą prawnym,

-     jako wspólnik spółki osobowej,

-     jako członek zarządu osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,

 • 2) jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,
 • 3) staż w produkcji szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.
 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.
 3. Honorowym członkiem związku może być osoba fizyczna. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków w uznaniu wybitnych zasług dla Związku. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zawsze zgłasza Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków Związku.
 4. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny Związku, który zaprzestał aktywnej działalności zawodowej i ukończył 60 lat. Tytuł członka seniora nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

 

§7

 1. Członek zwyczajny Związku ma prawo:
  1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,
  2.  wybierać i być wybieranym do władz Związku,
  3.  korzystać z pomocy Związku w zakresie jego działalności,
  4. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Związku,
  5. występować z wnioskami i zapytaniami do władz Związku,
  6. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Związek.
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego Związku należy:
  1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Związku,
  2. uczestniczenie w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  4. przestrzeganie uchwał władz Związku,
  5. terminowe opłacanie składek członkowskich.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.
 4. Członkowie seniorzy i członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. Nie mogą wybierać i być wybieranymi do władz Związku.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowie zwyczajni, członkowie seniorzy i członkowie wspierający opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków w Regulaminie Opłacania Składek.

§8

 1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:
  1. wystąpienia ze Związku,
  2. wykreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia ze Związku.
 2. Wystąpienie ze Związku może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka.
 3. Wykreślenia z listy członków dokonuje Zarząd z powodu śmierci członka lub w przypadku nie opłacania składek do dnia upływu ostatniego wymaganego terminu wpłaty.
 4. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek Związku zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu, działa na szkodę Związku, rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie i przestał spełniać warunki określone w §6 ust 1.
 5. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.
 6. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zgromadzenie Członków na wniosek własny Zarządu lub wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Związku złożony do Zarządu.

 
V.
Władze Związku.

§9

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Związku trwa 3 lata. W przypadku zmniejszenia się składu władz Związku Zarząd w drodze głosowania może uzupełnić o jedną osobę skład danego organu Związku. Uzupełnienie składu może nastąpić tylko raz w ciągu kadencji w stosunku do każdego organu wybieralnego.

 

§10

                  Władze Związku pochodzą z wyboru. Ordynację wyborczą uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

 

§11

 1. Władze Związku obowiązane są przestrzegać prawa, postanowień statutu i w swej działalności kierować się zasadami demokracji, kolegialności i jawności działania, jak również samorządności.
 2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków - z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym Statutem.

 

§12

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 30 listopada, z tym że raz na trzy lata Walne Zgromadzenie Członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§13

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogółu członków.
 2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie te sprawy, z powodu których zostało zwołane. Powinno odbyć się ono najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia wniosku na piśmie.

 

§14

 1. Walne Zgromadzenie członków wybiera każdorazowo Przewodniczącego i Sekretarza oraz uchwala regulamin obrad.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a bez względu na ilość uczestników - w drugim terminie.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Związku wymagają dla swej ważności co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru władz, które przeprowadza się w wyniku głosowania tajnego na podstawie oddzielnego regulaminu wyborczego.

 

§15

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej Związku,
  2. ocena działalności Związku i jego władz,
  3. określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej, w tym wysokości składek członkowskich,
  4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  7. wybór i odwoływanie: Prezesa i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku,
  9. rozpoznawanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu,
  10. ustalanie wzoru znaku graficznego Związku oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego przez poszczególnych członków związku,
  11. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
 1. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

 

§16

 1. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz pozostali członkowie, których liczbę określa Walne Zgromadzenie. Wiceprezes wybierany jest przez członków Zarządu spośród własnego grona.
 2. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia14 ust. 2,3 i 5 niniejszego statutu.
 4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
  1. realizuje postanowienia Statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. realizuje merytoryczny program Związku.
  3. reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu,
  4. dysponuje funduszami Związku i zarządza jego majątkiem,
  5. zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków,
  6. uchwala regulamin pracy biura Związku i określa jego etaty oraz wynagrodzenia pracowników,
  7. załatwia wszelkie inne sprawy nienależące do kompetencji pozostałych władz Związku.
 5. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.

 

§17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i trzech członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§18

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej oraz finansowej Związku,
  2. przedkładanie Zarządowi wniosków z bieżącej kontroli,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków co najmniej raz w roku oceny działalności Zarządu i przedstawianie wniosków - w tym wniosku dotyczącego absolutorium dla Zarządu,
  4. wnioskowanie pod adresem Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§19

 1. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków.
 2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Sąd Koleżeński ze swego grona nie później jednak niż w terminie 14 dni po wyborach.
 3. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne gromadzenie Członków.

§20

 1. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,
  4. złożenie wniosku do Zarządu o wykluczenie członka ze Związku.
 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego lub na wniosek Zarządu.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy członkami Związku na wniosek zainteresowanych,
  2. wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka ze Związku w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 4,
  3. wymierzanie kar wymienionych w ust. 1 w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Związku obowiązków statutowych lub zasad etyki zawodowej,
  4. przedstawianie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

§21

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.

 

§22

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i prawa oraz fundusze pochodzące z opłaconych składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów.
 2. Związek może zakładać oraz nabywać udziały, akcje i prawa w spółkach handlowych. Związek może być również podmiotem umów o wspólnym działaniu dla realizacji celów statutowych Związku.
 3. Majątek Związku służy realizacji jego statutowych celów.
 4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 5. Związek rezygnuje z roszczeń majątkowych z tytułu nieopłaconych składek w stosunku do wykreślonych i wykluczonych członków.

 

§23

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Związku.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§24

Rok obrachunkowy dla Związku rozpoczyna się od dnia 1 października każdego roku i trwa do 30 września roku następnego.