STATUT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

I.
Nazwa, siedziba i teren działania Związku

§1.

 1. Związek Szkółkarzy Polskich, nazywany dalej "Związkiem", jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Związek może używać pełnej nazwy Związku w języku polskim lub obcym, jak również jej skrótu w języku polskim lub obcym, a także wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. Wzór znaku graficznego ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Związek może ustanowić własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym. Wzór odznak i medali honorowych oraz okoliczności i warunki ich wręczania określa Walne Zgromadzenie Członków.

§2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3.

Związek posiada osobowość prawną.

§4.

 1. Związek zrzesza osoby fizyczne spełniające warunki określone w §7 niniejszego statutu i mające obywatelstwo polskie (nazywani dalej łącznie „Członkami” lub każdy z osobna „Członkiem”). Osoba prawna może być jedynie Członkiem wspierającym Związku.
 2. Związek może być członkiem innego stowarzyszenia zarówno krajowego, jak i zagranicznego o podobnym charakterze.

II.
Cele Związku

§5.

Celami Związku są:

1) działanie na rzecz rozwoju szkółkarstwa,
2) popularyzowanie wiedzy o nowoczesnych metodach produkcji i organizacji gospodarstw szkółkarskich,
3) reprezentowanie Członków wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów,
4) promocja i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o znaczeniu i zastosowaniu roślin w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz popularyzowanie zieleni w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej,
5) inspirowanie i wspieranie działań służących szeroko pojętej edukacji z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, zrównoważonego rozwoju,
6) inspirowanie i wspieranie działalności naukowej i oświatowej z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej, ekologii, ochrony środowiska,
7) podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska,
8) rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury ogrodniczej oraz propagowanie idei otaczania się zielenią, jako środka terapeutycznego,
9) upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, artystycznych w dziedzinie ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz współudział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem działalności naukowej.

III.
Sposoby realizacji celów

§6.

Związek realizuje swoje cele wskazane w § 5 powyżej przez:

1) wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy przez:
- publikacje,
- organizowanie sympozjów, konferencji, kursów, zjazdów, wykładów, szkoleń, odczytów krajowych i zagranicznych oraz uczestniczenie w tych przedsięwzięciach,
- organizację wystaw ogólnopolskich i regionalnych oraz uczestniczenie w wystawach krajowych i zagranicznych,
- tworzenie programów edukacyjnych w zakresie zieleni miejskiej i kultury ogrodniczej;
2) współpracę z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań, wymiany doświadczeń i zbierania informacji,
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie szkółkarstwa i ochrony środowiska,
4) propagowanie metod i technik stosowanych w działalności szkółkarskiej i wymianę doświadczeń między Członkami,
5) pomoc w zakupie środków produkcji,
6) podejmowanie starań w zdobywaniu nowych rynków zbytu,
7) działania na rzecz integracji Członków oraz udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia,
8) podejmowanie i inspirowanie działalności naukowej i oświatowej.

IV.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7.

 1. Członkami są:
  1) Członkowie zwyczajni,
  2) Członkowie wspierający,
  3) Członkowie honorowi,
  4) Członkowie seniorzy.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  1) prowadzi produkcję szkółkarską:
  - jako właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego,
  - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  - jako wspólnik spółki cywilnej,
  - jako wspólnik spółki osobowej,
  - jako członek organu zarządzającego lub organu nadzoru osoby prawnej prowadzącej produkcję szkółkarską,
  2) jakość jej działalności i etyka zawodowa nie budzą zastrzeżeń,
  3) jej staż w działalności szkółkarskiej wynosi minimum 5 lat, przy czym wymóg ten nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.
 3. Kandydat na Członka zwyczajnego powinien złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem wykazującym spełnienie warunków określonych w ust. 2 powyżej. O przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych decyduje Zarząd.
 4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży w tym celu pisemny wniosek, w którym uzasadni swoje zainteresowanie szkółkarstwem polskim i zadeklaruje pomoc dla Związku. O przyjęciu w poczet Członków wspierających decyduje Zarząd.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna. O przyjęciu w poczet Członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków w uznaniu wybitnych zasług dla Związku. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem składa (w formie pisemnej) Zarząd z własnej inicjatywy lub grupa co najmniej 10 Członków.
 6. Członkiem seniorem może zostać Członek zwyczajny, który zaprzestał działalności zawodowej i ukończył 60 lat. Tytuł członka seniora nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

§8.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,
  2) wybierać i być wybieranym do władz Związku,
  3) korzystać z pomocy Związku w zakresie jego działalności,
  4) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Związku,
  5) występować z wnioskami i zapytaniami do władz Związku,
  6) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Związek.
 2. Do obowiązków Członka zwyczajnego, Członka seniora oraz Członka wspierającego, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej, należy:
  1) współdziałanie przy realizacji celów i zadań Związku,
  2) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i innych aktów wewnętrznych Związku,
  3) przestrzeganie uchwał Władz Związku,
  4) terminowe opłacanie składek członkowskich na zasadach określonych w Regulaminie opłacania składek członkowskich i uchwałach Zarządu.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki Członków zwyczajnych, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Członkom seniorom i Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 1) i 3)-6), z tym zastrzeżeniem, że mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie z głosem doradczym. Nie przysługują im prawa określone w ust. 1 pkt 2) powyżej.
 5. Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków w Regulaminie Opłacania Składek.

§9.

 1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:
  1) wystąpienia ze Związku,
  2) wykreślenia z listy Członków,
  3) wykluczenia ze Związku.
 2. Wystąpienie ze Związku może nastąpić w każdym czasie i wymaga pisemnego oświadczenia Członka skierowanego do Związku.
 3. Wykreślenia z listy Członków dokonuje Zarząd z powodu śmierci Członka lub w przypadku nieopłacenia składek do dnia upływu terminu wpłaty, z zastrzeżeniem zastosowania procedury wskazanej w §12 ust. 3 Statutu. Wykreślenie z listy Członków w przypadku nieopłacenia składek wymaga uchwały Zarządu.
 4. Wykluczenia ze Związku dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Wykluczenie ze Związku może nastąpić, gdy Członek:
  1) działa na szkodę Związku,
  2) rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie lub
  3) przestał spełniać warunki określone w §7.
 5. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje decyzję Zarządu i podejmuje uchwałę w sprawie członkostwa Członka na najbliższym posiedzeniu.
 6. Decyzję w sprawie wykreślenia z listy Członków Członka honorowego i wykluczenia ze Związku Członka honorowego może podjąć tylko Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 Członków zwyczajnych złożony do Związku.

V.
Składki członkowskie

§10.

 1. Członkowie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Związku zgodnie z niniejszym działem V.
 2. Obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz Związku nie dotyczy Członków honorowych i Członków seniorów.
 3. Obowiązek opłacania składki podstawowej na rzecz Związku nie dotyczy Członków Zarządu, w okresie trwania ich kadencji.
 4. Obowiązek opłacania składki wpisowej i składki na fundusz marketingowy na rzecz Związku nie dotyczy Członków wspierających.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może, w drodze uchwały, zwolnić określone osoby z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§11.

Składki członkowskie są ustalane przez Walne Zgromadzenie Członków w regulaminie opłacania składek członkowskich i obejmują w szczególności:

1) składkę wpisową,
2) składkę podstawową,
3) składkę na fundusz marketingowy.

§12.

 1. Członkowie winni opłacić podstawowe składki członkowskie oraz składki na fundusz marketingowy do końca ostatniego miesiąca każdego roku obrachunkowego Związku.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może ustalić w regulaminie opłacania składek członkowskich, że w przypadku ich wcześniejszego wpłacenia wysokość składki do wpłacenia będzie odpowiednio niższa.
 3. Zarząd, przed wykreśleniem Członka z listy Członków w przypadku nieopłacenia składek do dnia upływu terminu wpłaty, wezwie Członka do opłacenia składek powiększonych o odsetki ustawowe liczone od dnia wymagalności i wyznaczy ostateczny termin wpłaty nie krótszy niż 14 dni.
 4. Nowo przyjmowani Członkowie opłacają jednorazową składkę wpisową. Zwolnieni ze składki wpisowej są:
  1) drugi i każdy następny Członek z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę,
  2) następca prawny Członka, Członkowie wspierający i Członkowie seniorzy.
 5. Związek uprawniony jest do dochodzenia od Członków (w tym na drodze sądowej) wymagalnych roszczeń z tytułu niewpłaconych składek.

VI.
Władze Związku

§13.

 1. Władzami Związku są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Sąd Koleżeński.
 2. Władze Związku określone w ust. 1 pkt. 2)-4) powyżej pochodzą z wyboru. Władze Związku określone w ust. 1 pkt. 2)-4) są wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków i mogą być w każdym momencie odwołane przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Władze Związku wskazane w ust. 1 pkt. 2) - 4) są powoływane na wspólną, trzyletnią kadencję.
 4. Kadencja Władz związku wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 4), ani członków tych organów nie wygasa przed upływem terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia członków celem ich wyboru.
 5. Rezygnacja członka organu Władz Związku wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 4) nie powoduje wygaśnięcia ich kadencji z zastrzeżeniem, że w każdym z organów Władz Związku musi pozostać wymagana liczba członków.
 6. Jeżeli kadencja Władz Związku, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 4), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru Władz Związku na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 7. W przypadku zgłoszenia w danym głosowaniu liczby kandydatów przewyższającej liczbę dostępnych wakatów we władzy Związku mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje długość stażu kandydatów jako Członków.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Władz Związku wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) przed upływem jego kadencji, skład Władz Związku może zostać uzupełniony w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 9. Zasady funkcjonowania Władz Związku wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) określają ich Regulaminy.
 10. Mandat Członka Władz Związku wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.
 11. Członek Zarządu składa rezygnację Prezesowi Zarządu, a w przypadku braku Prezesa Zarządu - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Prezes Zarządu składa rezygnację Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 12. Członek Komisji Rewizyjnej składa rezygnację Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Prezesowi Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa rezygnację Zarządowi a w przypadku braku Zarządu – Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§14.

 1. Władze Związku obowiązane są przestrzegać prawa, postanowień Statutu i w swej działalności kierować się zasadami demokracji, kolegialności i jawności działania, jak również samorządności.
 2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym Statutem lub Regulaminem regulującym zasady funkcjonowania danych Władz Związku.

§15.

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w miejscu określonym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia Członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Powyższe zawiadomienie może również zostać wysłane na adresy poczty elektronicznej Członków, jeżeli wyrazili oni na to zgodę, wskazując adres dla celów takich zawiadomień.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków”) albo nadzwyczajne („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków”).
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 15 grudnia.
 6. Jeżeli Zarząd w terminie do 15 listopada nie poinformuje Członków o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. W przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Komisję Rewizyjną, termin na zawiadomienie zastrzeżony w ust. 6 może ulec skróceniu, nie więcej jednak niż do 7 dni.
 8. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes lub zastępujący go Wiceprezes Zarządu Związku, jeśli został powołany, a w przypadku ich nieobecności uczestnik najstarszy jako Członek Związku. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
 9. Członkowie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście lub przez pełnomocnika.
 10. Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uczestnicy łączą się z osobą otwierającą Walne Zgromadzenie Członków poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w zgromadzeniu. Oprogramowanie i inne środki wykorzystywane przy odbywaniu zgromadzenia muszą zapewnić transmisję posiedzenia i możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym możliwość wypowiedzi w toku obrad, jak również wykonywania prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia.

§16.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1) uchwalanie zmian w Statucie Związku,
  2) ocena działalności Związku i jego Władz,
  3) określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej, w tym wysokości składek członkowskich,
  4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy, o ile Komisja Rewizyjna nie zgłosi wniosku w tym przedmiocie,
  6) uchwalanie regulaminów regulujących funkcjonowanie Władz Związku oraz regulaminu opłacania składek członkowskich,
  7) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,
  8) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku,
  9) rozpoznawanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu o wykluczeniu Członka,
  10) ustalanie wzoru znaku graficznego Związku oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego,
  11) nadawanie i pozbawianie członkostwa Członka honorowego,
  12) powoływanie pełnomocnika do reprezentacji Związku w sytuacji sporu lub zawierania umowy z członkiem Zarządu (co nie wyłącza możliwości reprezentacji w innym trybie przewidzianym właściwymi przepisami).
 2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu nie mogą brać udziału Członkowie jednocześnie pełniący funkcję członków Zarządu.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ważna i wiążąca, jeżeli podjęta została zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość uczestników uprawnionych do głosowania, jeżeli wszyscy Członkowie Związku zostali prawidłowo poinformowani o zgromadzeniu, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Związku wymagają dla swej ważności co najmniej 3/4 głosów.
 5. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku wyboru Władz Związku oraz na wniosek co najmniej 1/3 Członków Walnego Zgromadzenia.
 6. Wnioski o charakterze porządkowym, w szczególności dotyczące: zmiany kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad, zarządzenia krótkiej technicznej przerwy w obradach, ustalenia tajności głosowania co do oznaczonego punktu porządku obrad, mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.
 7. Z Walnych Zgromadzeń Członków osoba wyznaczona przez Przewodniczącego sporządza protokół (Sekretarz). W protokole należy zamieścić datę Walnego Zgromadzenia Członków, imiona i nazwiska osób w nim uczestniczących, porządek i przebieg posiedzenia, tryb i wyniki głosowania, treść uchwał, postanowień, zleceń i innych decyzji oraz terminy ich wykonania, jak również zgłoszone sprzeciwy, zdania odrębne i zastrzeżenia, jeżeli wniesiono o ich zaprotokołowanie.
 8. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. Uchwały podejmowane na posiedzeniu podpisywane są niezwłocznie po ich uchwaleniu.
 9. W przypadku Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzanego z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, podpis pod protokołem lub listą obecności w imieniu osoby biorącej udział składa Przewodniczący, z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu.
 10. Protokoły i załączniki do nich przechowywane są w siedzibie Związku.
 11. Prawo przeglądania protokołów mają Członkowie Związku.

§17.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej złożony Zarządowi lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogółu Członków złożony Zarządowi. Sposób zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków określa §15 ust. 3.
 2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie te sprawy, z powodu których zostało zwołane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Jeżeli Zarząd w terminie trzech tygodni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie poinformuje Członków o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioskodawca – odpowiednio Komisja Rewizyjna bądź co najmniej 1/5 ogółu Członków – ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonania kompetencji, o których mowa w §15 ust. 3.

§18.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Prezes Zarządu. Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków. Wiceprezes i Skarbnik wybierany jest przez Członków Zarządu spośród własnego grona.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes, jeśli został powołany, a w przypadku nieobecności Wiceprezesa - inny upoważniony przez Prezesa lub Wiceprezesa członek Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Członek Komisji Rewizyjnej wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Posiedzenie Zarządu może się także odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Zarząd zawiadamia członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W sprawach nagłych lub stanowiących zagrożenie dla działalności bądź sytuacji finansowej Związku, posiedzenie Zarządu może zostać zwołane z pominięciem ust. 4 powyżej.
 6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
  1) realizuje postanowienia Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  2) reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu,
  3) decyduje o wykluczeniu Członków na zasadach określonych w Statucie,
  4) decyduje o przyjęciu osób w poczet Członków, Członków wspierających lub Członków seniorów,
  5) dysponuje funduszami Związku i zarządza jego majątkiem,
  6) uchwala regulaminy, których przyjęcie nie zostało zastrzeżone na rzecz Walnego Zgromadzenia Członków czy innych Władz Związku,
  7) zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków na zasadach określonych w Statucie,
  8) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Związku swoje sprawozdanie z działalności,
  9) ustanawia porządek pracy biura Związku i określa jego etaty oraz wynagrodzenia pracowników Związku.
 7. Do kompetencji Zarządu należą ponadto wszelkie inne sprawy niezastrzeżone dla pozostałych Władz Związku.
 8. W sporach oraz przy zawieraniu umów między członkiem Zarządu a Związkiem, Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie ustanowi pełnomocnika zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 12.
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 10. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłej działalności Związku (czynności zwykłego zarządu) należące do jego kompetencji.
 11. Jeśli przed załatwieniem sprawy z zakresu zwykłej działalności Związku (czynności zwykłego zarządu) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłej działalności Związku, potrzebna jest uprzednia uchwała Zarządu.
 12. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§19.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z maksymalnie 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia Członków, Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji zwołuje członek Komisji Rewizyjnej najstarszy wiekiem. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W sprawach nagłych lub stanowiących zagrożenie dla działalności bądź sytuacji finansowej Związku, posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zostać zwołane z pominięciem ust. 4 powyżej.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może się także odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 7. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§20.

 1.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola działalności statutowej oraz finansowej Związku,
  2) przedkładanie Zarządowi wniosków z bieżącej kontroli,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny działalności Zarządu i przedstawianie wniosków - w tym wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna jest także organem kontroli wewnętrznej Związku i w związku z tym w umowach między Członkiem Zarządu, w tym także Prezesem i Wiceprezesem, a Związkiem, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Związek.
 3. Bez uszczerbku dla ust. 2 Walne Zgromadzenie Członków może w każdym czasie, z jakiegokolwiek powodu, powołać jakąkolwiek osobę na pełnomocnika do zawarcia umowy lub dokonania czynności prawnej w imieniu i na rzecz Związku z Członkiem Zarządu.

§21.

 1. Sąd Koleżeński składa się łącznie z maksymalnie 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia Członków, Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.
 3. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego nowej kadencji zwołuje członek Sądu Koleżeńskiego najstarszy wiekiem.
 4. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego może się także odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.
 5. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§22.

 1. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) zawieszenie w prawach Członka na okres do 1 roku,
  4) złożenie wniosku do Zarządu o wykluczenie Członka ze Związku.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1) rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy Członkami na ich wniosek,
  2) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie Członka ze Związku w przypadkach, o których mowa w §9 ust. 4,
  3) wymierzanie kar wymienionych w ust. 1 w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Członka obowiązków statutowych lub zasad etyki zawodowej, w trybie określonym w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego,
  4) przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§23.

Od uchwał Sądu Koleżeńskiego w sprawach, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1 i 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Odwołanie rozpatrywane jest podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§24.

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i prawa oraz fundusze pochodzące z opłaconych składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, zbiórek i zapisów.
 2. Związek może zakładać spółki handlowe oraz nabywać w nich udziały, akcje i prawa. Związek może być również podmiotem umów o wspólnym działaniu dla realizacji celów statutowych Związku.
 3. Majątek Związku służy realizacji jego statutowych celów.

VII.
Postanowienia końcowe

§25.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Związku, w tym przeznaczenie zlikwidowanego majątku.

§26.

Rok obrachunkowy dla Związku rozpoczyna się dnia 1 października każdego roku i trwa do 30 września roku następnego.