27 listopada 2012

Międzynarodowa Konferencja "Szkółkarstwo - perspektywy rozwoju"

Podziel się!

Międzynarodowa Konferencja „Szkółkarstwo — perspektywy rozwoju” 

Międzynarodowa Konferencja „Szkółkarstwo — perspektywy rozwoju” zorganizowana dla uczczenia 20-lecia Związku Szkółkarzy Polskich odbyła się w dniach 17-18 listopada 2012 r. w Centrum Kongresowym Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

Bogaty i różnorodny zakres tematyczny  przedstawiło 14 prelegentów, w tym 8 specjalistów z zagranicy omówiło.  Zagraniczni prelegenci przed konferencja odbyli półtoradniową wycieczkę studyjną , podczas której odwiedzili 3 szkółki zrzeszone w ZSzP.

Konferencja była wyjątkowym branżowym wydarzeniem na skalę międzynarodową o czym świadczy grono 350 uczestników przybyłych z 11 krajów oprócz Polski (Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Holandii, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy i Węgier). Wśród nich wyraźnie zaznaczyli swoją obecność goście z Rosji – ponad 40 osób – członków Stowarzyszenia Szkółkarzy Rosyjskich nie tylko wzięło udział w konferencji, ale również odwiedziło 8 szkółek i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach podczas dwudniowej zorganizowanej przez Agencję Promocji Zielni wycieczki. 

Bogaty program – aż 19 wykładów organizatorzy zgrupowali w bloki tematyczne. Początek konferencji to blok odnoszący się do nowych odmian, w którym szczegółowo przedstawiono perspektywy uprawy krzewów z rodzaju Hydrangea (Hanna Grzeszczak-Nowak), Weigela i Symphoricarpos (Marco Hoffman) oraz tendencje w hodowli drzew i krzewów ozdobnych dla różnych zastosowań (Marco Hoffman). Wykładowcy w swoich wystąpieniach zwracali szczególną uwagę na przydatność poszczególnych gatunków i odmian do uprawy w Polsce, a Marco Hoffman przedstawił nowy podział odmian krzewuszek na grupy odmianowe.

W następnej części konferencji Alicja Cecot przedstawiła ciekawy referat dotyczący różnych działań marketingowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży — etykiety, pojemniki, sprzedaż łączona, kompozycje, promocja i marka produktu. W kolejnym wykładzie Peter Orum przedstawił zalecenia dotyczące organizacji nowych obiektów szkółkarskich na przykładzie amerykańskiej szkółki Virgil. Zwrócił on szczególną uwagę na fazę  planowania całego przedsięwzięcia, które pomimo etapowej realizacji inwestycji zdecydowanie powinno być koncepcją całościową. Kolejny prelegent — John Adlam przedstawił wybrane aspekty produkcji szkółkarskiej w zaostrzonych przepisach ekologiczny na przykładzie Wielkiej Brytanii. Wykład ten (chociaż pewnie na obecnie czasy trochę obcy polskim szkółkarzom), pokazuje zmiany w egzystowaniu szkółek brytyjskich,  z którymi w najbliższym czasie wraz z rozwojem tendencji proekologicznych w Europie przyjdzie się zmierzyć także polskim szkółkarzom.

Kolejny blok tematyczny był poświęcony informatyzacji szkółek. Przedstawiciel firmy Perspekt — Bogusław Juszczyk przedstawił możliwości kompleksowego zarządzania szkółką poprzez poszerzenie funkcjonalności programów magazynowo– sprzedażowych natomiast Jakub Kurowski omówił jedną z nowych inicjatyw Związku Szkółkarzy Polskich: platformę internetową „Dostępne ilości — polskierosliny.pl mającą na celu wzmocnić i ułatwić hurtową sprzedaż produktów szkółkarskich. Zwrócił on także uwagę na inne przydatne narzędzia: internetowy katalog roślin i producentów oraz standaryzację. Kolejna grupa tematyczna to zmiany zachodzące w szkółkarstwie europejskim. David Brown przedstawił analizę statystyczną produkcji szkółkarskiej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni upraw i eksportu, chociaż niektóre z przytaczanych danych (Eurostat) budziły kontrowersje. Dr Heinrich Lösing zaprezentował natomiast nowoczesne rozwiązania technologiczne w szkółkach — głównie gruntowych — również z wykorzystaniem systemu GPS.

Drugi dzień obrad rozpoczęła tematyka związana z ochroną szkółek. Obecne zagrożenia związane z chorobami i szkodnikami występującymi w szkółkach przedstawił prof. Gabriel Łabanowski. Zwrócił on także uwagę na organizmy kwarantannowe oraz problematykę ochrony na tle ciągłego ograniczania dostępności pestycydów. Następnie dr Heinrich Lösing w ciekawym wykładzie omówił nową chorobę jesionów powodowaną przez grzyb Chalara fraxinea, ze szczególnym uwzględnieniem podatności poszczególnych gatunków i odmian na tego patogena. Integrowanej ochronie w szkółkach roślin ozdobnych poświęcony był wykład Dirand’a van Wijk’a, który podkreślił duże znaczenie środków wspomagających wzrost oraz zwiększających odporność roślin. Tematykę związaną z ochroną szkółek zakończył wykład Hansa Pijpers’a dotyczący zagadnień związanych z wpływem pogody na skuteczność ochrony roślin w połączeniu z ochroną integrowaną oraz problematyką ochrony środowiska. Następnie dr Szczepan Marczyński przybliżył słuchaczom Związek Szkółkarzy Polskich jako prężną organizację jednoczącą i wspierającą szkółkarzy. W swoim wystąpieniu skupił się na korzyściach płynących z przynależności do ZSzP oraz różnych działaniach podejmowanych przez Związek, a służących szeroko pojętemu rozwojowi szkółkarstwa w Polsce. Zaprosił wszystkich rzetelnych producentów materiału szkółkarskiego do wstąpienia do ZSzP w myśl zasady „Razem możemy więcej!”.

Następna grupa tematyczna dotyczyła zagadnień związanych z podłożami w uprawach pojemnikowych oraz nawożeniem szkółek. Pierwszy wykład pt: „Alternatywne dla torfu i kory składniki podłoży do uprawy pojemnikowej” wygłosił John Adlam. W swoim wystąpieniu skupił się głównie na doświadczeniach brytyjskich dotyczących wykorzystania „zielonego kompostu” jako alternatywnego podłoża w uprawach pojemnikowych. Dr Henk van Reuler w kolejnych dwóch wykładach przybliżył tematykę dotyczącą właściwości fizyko-chemicznych oraz alternatywnych podłoży do upraw pojemnikowych a następnie omówił zagadnienia dotyczące nawożenia mineralnego i organicznego w uprawach gruntowych i pojemnikowych. Na przykładzie trzech gatunków — Hibiscus syriacus, Skimmia japonica i Buxus sempervirens przedstawił szczegółowe zalecania dotyczące optymalizacji nawożenia mineralnego.

W wykładzie kończącym konferencję John Adlam przedstawił możliwości poprawy efektywności ukorzeniania sadzonek. Szczególnie dokładnie omówione zostały nowoczesne systemy podgrzewania podłoża do ukorzeniania sadzonek jako jednego z podstawowych parametrów wpływających na ten proces.

Wszystkie referaty zostały opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym, które otrzymał każdy uczestnik. Poszerzone o miejsca na notatki, pozwoliło na uzupełnianie na bieżąco informacji.

Bezpośrednią rolę w powodzeniu tego spotkania odegrało również zaangażowanie ze strony sponsorów, patronów medialnych, merytorycznych i honorowych. Sponsorzy wsparli konferencję finansowo oraz zaprezentowali swoje produkty i usługi w Galerii Dostawców odwiedzanej podczas przerw w obradach przez uczestników spotkania.

Wszystkim osobom i firmom, które przyczyniły się do sukcesu Międzynarodowej Konferencji „Szkółkarstwo — perspektywy rozwoju” — organizatorzy serdecznie dziękują.
 

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ KONFERENCJI