28 kwietnia 2017

O nas w prasie

Podziel się!

Wysokiej jakości roślin Minister mówi „tak”

W trosce o wysoką jakość materlafu rozmnożeniowego roślin ozdobnych oraz biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania konsumentów w zakresie jakości tego typu roślin, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zarekomendował do dobrowolnego stosowania opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego".

Zalecenia są obecnie jedynymi aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi w kraju wytycznymi, regulującymi kwestie jakości roślin ozdobnych, z których mogą korzystać zarówno odbiorcy roślin, jak i ich producenci. Zalecenia mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej,
np. na tarasach i w ogródkach przydomowych, lak i w przestrzeni publicznej - w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad. Stosowanie zaleceń mogłoby przede wszystkim przyczynić się do poprawienia jakości produkowanych i oferowanych do sprzedaży drzew, krzewów, pnączy i bylin. Ponadto zalecenia mogłyby stanowić użyteczne na rzędzie dla osób przygotowujących specyfikacje do przetargów poprzez podanie przejrzystych kryteriów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane do projektowanych nasadzeń rośliny. Jednolite kryteria jakościowe materiału rozmnożeniowego umożliwiłyby ponadto precyzyjne porównanie składanych przez potencjalnych wykonawców ofert i jednoznaczną ocenę ich wartości oraz wybór tych najkorzystniejszych.

Zalecenia zostały opracowane przez zespół szkółkarzy posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w produkcji roślin ozdobnych oraz naukowców. Opracowanie uzyskało pozytywną opinię jednostek naukowych, takich jak Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Związku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl). Resort rolnictwa zachęca wszystkich zainteresowanych do ich stosowania.

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

 

Żródło: Wysokiej jakości roślin mówimy „tak”, BIULETYN INFORMACYJNY MRiRW, ARR 3-4/2017