30 listopada 2023

Szczepan Marczyński Honorowym Członkiem Związku Szkółkarzy Polskich

Podziel się!

Uchwałą XXXIII Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich, obradującego 28 listopada 2023 w Warszawie, Szczepan Marczyński otrzymał tytuł Członka Honorowego Związku Szkółkarzy Polskich – najwyższe wyróżnienie stowarzyszenia przyznawane za wybitne zasługi dla rozwoju Związku Szkółkarzy Polskich.

Prezes zarządu Wiesław Szydło przedstawił Walnemu Zgromadzeniu członków Związku Szkółkarzy Polskich następujący wniosek o nadanie Członkostwa Honorowego:

„Szczepan Marczyński jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich od 1991 roku. W 1994 roku został wybrany do zarządu stowarzyszenia, a 3 lata później został prezesem ZSzP. W kolejnych latach nadal z zaangażowaniem działał na rzecz Związku, pracując między innymi jako członek i przewodniczący komisji rewizyjnej. W 2009 roku walne zgromadzenie powierzyło mu po raz drugi sprawowanie funkcji prezesa. Za swoją aktywność został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Związku Szkółkarzy Polskich.

W swoich działaniach Szczepan Marczyński kierował się ideą stworzenia organizacji integrującej środowisko szkółkarskie, skutecznie zabiegającej o interesy branży i producentów. W dużej mierze to dzięki jego wiedzy, intuicji oraz zdolnościom zarządzania i realizacji nowatorskich pomysłów Związek Szkółkarzy Polskich jest dziś prężnie działającą, rozpoznawalną w kraju i za granicą organizacją branżową - platformą wymiany wiedzy i kontaktów, partnerem w dialogu z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz biznesem. Kamieniami milowymi w historii naszego stowarzyszenia kierowanego przez Szczepana Marczyńskiego były:

  • organizacja pierwszego biura stowarzyszenia na warszawskim Ursynowie,
  • powołanie Agencji Promocji Zieleni – spółki prowadzącej działalność gospodarczą i realizującą zadania biznesowe,
  • stworzenie Biuletynu Szkółkarskiego
  • utworzenia funduszu marketingowego, zainicjowanie i rozwinięcie szerokiej promocji roślin w programach telewizyjnych oraz prasie,
  • organizacja dalekich wyjazdów studyjnych dla członków Związku – do USA, Nowej Zelandii, Japonii,
  • organizacja zjazdu ENA w Polsce,
  • zaangażowanie w stworzenie magazynu ogrodniczego „Zieleń to Życie”,
  • organizacja Międzynarodowej Konferencji „Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju”,
  • zapoczątkowanie współpracy z producentami środków ochrony roślin w celu uzyskania rejestracji na zastosowania małoobszarowe w szkółkach roślin ozdobnych,
  • zaangażowanie w uzyskanie rekomendacji ministerialnych dla „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”.

Przez cały czas wspierał i dbał o rozwój wystawy „Zieleń to Życie”.  Na szczególne podkreślenie zasługuje rola Szczepana Marczyńskiego jako wizjonera, inicjatora innowacyjnych działań stowarzyszenia, doradcy przewidującego trudności i zagrożenia dla branży.

Prezentując osiągnięcia naszego kolegi nie sposób pominąć jego działalności hodowlanej – jest on twórcą 72 odmian powojników i 9 odmian innych pnączy, oferowanych w sprzedaży na 6 kontynentach. W zeszłym roku, na wniosek zarządu ZSzP, za swoje osiągnięcia hodowlane otrzymał wyróżnienie ministra rolnictwa.”

Biorąc pod uwagę przedstawione zasługi dla rozwoju Związku Szkółkarzy Polskich XXXIII Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie przyznało Szczepanowi Marczyńskiemu tytuł Członka Honorowego Związku Szkółkarzy Polskich.