28 lutego 2022

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZWIĄZKU - zwolnienie ze składki wpisowej dla osób przyjętych w 2022 roku

Podziel się!

Z okazji jubileuszu 30-lecia Związku Szkółkarzy Polskich Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwałę o zwolnieniu z obowiązku opłacenia składki wpisowej od kandydatów na nowych członków, przyjętych do stowarzyszenia do końca 2022 r. Zapraszamy serdecznie osoby prowadzące produkcję szkółkarską, zainteresowane nawiązaniem nowych kontaktów i wzmocnieniem pozycji rynkowej swojej firmy, do zapoznania się działalnością stowarzyszenia i przesłania deklaracji przystąpienia do Związku.

Kto może ubiegać się o członkostwo?

Członkiem Związku może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, produkująca materiał szkółkarski wieloletnich roślin owocowych i ozdobnych – drzew, krzewów, pnączy i bylin, jako:

  • właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • wspólnik spółki cywilnej,
  • wspólnik spółki osobowej,
  • członek organu zarządzającego lub organu nadzoru osoby prawnej, prowadzącej produkcję szkółkarską,

Kandydat powinien mieć przynajmniej 5-letni staż w działalności szkółkarskiej. Jakość produkcji, działalność oraz etyka zawodowa kandydata nie mogą budzić zastrzeżeń. Wymóg stażu nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

Kandydat na członka powinien przesłać skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej na adres zszp@zszp.pl lub wysłać dokument tradycyjną poczta na adres siedziby stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje zarząd.

Dlaczego warto zostać członkiem Związku?

Przede wszystkim dlatego, by poszerzyć bazę klientów i łatwiej sprzedawać rośliny! Obecnie stowarzyszenie pełni rolę największej w kraju platformy kontaktującej klientów profesjonalnych ze szkółkarzami. Każdego dnia otrzymujemy i rozsyłamy członkom Związku maile z pytaniami o dostępność i cenę określonych partii roślin. Z roku na rok obserwujemy wzrastającą liczbę zapytań ofertowych, zarówno od przedsiębiorców krajowych (firm urządzających ogrody, wykonujących nasadzenia publiczne, samorządów, centrów ogrodniczych oraz innych szkółek), jak i podmiotów zagranicznych, poszukujących materiału szkółkarskiego. W 2021 roku przesłaliśmy naszym członkom kilkaset zapytań ofertowych z kraju i zagranicy. Tylko w jednym miesiącu – październiku 2021 r. – rozesłaliśmy 59 zapytań dotyczących prawie  64 tysięcy roślin z ponad 270 pozycji asortymentowych, obejmujących wszystkie grupy produkowanych w szkółkach roślin. Oprócz tego w październiku rozesłaliśmy zapytania na ponad 1 mln sztuk młodego materiału liściastego z gołym korzeniem. Łącznie rozesłane w październiku zapytania dotyczyły dostępności i ceny 1.088.851 roślin.

Targi i wystawy

Jesteśmy właścicielem i organizatorem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE. Tworzymy stoiska na targach krajowych (GARDENIA, TSW) oraz zagranicznych (IPM Essen, Flowers Moscow). Podczas ostatniej wystawy IPM w Essen nasza obecność była wyjątkowo zauważalna dzięki współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Dofinansowanie działań promocyjnych ze środków KOWR wyniosło prawie 100 tys. zł. Podczas targów dystrybuujemy co roku wydawany „Katalog Szkółek” w nakładzie 4 tys. egzemplarzy. Katalog zawiera opisy zrzeszonych szkółek w trzech językach (polskim, angielskim i rosyjskim),  jest bezpłatnie przekazywany osobom zawodowo związanym z branżą, także podczas prelekcji, szkoleń i seminariów. Katalog wysyłamy do jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zieleń publiczną, właścicielom centrów i sklepów ogrodniczych, wykonawcom terenów zieleni, architektom krajobrazu. Publikacja jest też udostępniona do pobierania w formie elektronicznej ze strony internetowej stowarzyszenia. W ramach inicjatyw regionalnych członkowie Związku organizują wydarzenia targowe skierowane do klientów biznesowych – show roomy, lokalne wystawy i targi zatowarowania (Silesia Plants, Zielony Show Room).

Strony www – największa w kraju baza roślin i producentów

Sukcesywnie rozwijamy ekspercką pozycję Związku w Internecie. Nasze strony internetowe www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o opisy i zdjęcia produkowanych roślin. Szkółki samodzielnie aktualizują swoje oferty, dzięki czemu ich nazwy oraz dane teleadresowe wyświetlają się przy opisach i zdjęciach oferowanych gatunków i odmian roślin. Obecnie w bazie ZSzP mamy ponad 12 tys. taksonów roślin, ponad 8 tysięcy opisów i kilkanaście tysięcy zdjęć. O ogromnej popularności stron ZSzP świadczą dane liczbowe. W minionym roku liczba wizyt na stronie e-katalogroslin.pl wyniosła 3 100 465 a na zszp.pl 1 798 168, przy czym najwięcej wizyty zanotowano w maju - łącznie 760 032 wizyt na obu stronach.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

W ramach naszej działalności udzielamy rzetelnych informacji i pomagamy w wielu obszarach dotyczących prowadzenia działalności szkółkarskiej. Wraz z renomowaną kancelarią prawną przygotowaliśmy przewodnik i komplet dokumentów potrzebnych do wdrożenia zasad RODO w szkółkach. Zorganizowaliśmy wykład dotyczący aktualnych przepisów BHP w szkółkach. Informujemy członków z zakresu przepisów fitosanitarnych, dotyczących paszportowania roślin, ochrony prawnej odmian. Interweniujemy w przypadku zgłaszanych przez członków istotnych problemów. Blisko współpracujemy z Głównym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Bierzemy aktywny udział w pracach Rady Konsultacyjnej Głównego Inspektora PIORiN. Od 2019 r. zorganizowaliśmy dla naszych członków, we współpracy z MRiRW oraz PIORIN, szereg bezpłatnych szkoleń poświęconych nowym zasadom paszportowania roślin i obrotu materiałem szkółkarskim. W zeszłym roku opracowaliśmy i wydaliśmy „Terminarz oceny zdrowotności roślin” przewodnik ułatwiający szkółkarzom wypełnienie ustawowych obowiązków związanych z lustracją szkółek i zapewnieniem bezpieczeństwa fitosanitarnego.

Biuletyn Szkółkarski

O bieżących działaniach stowarzyszenia informujemy regularnie na łamach Biuletynu Szkółkarskiego. Biuletyn jest wydawany co kwartał i rozsyłany wyłącznie do szkółek członkowskich. Numery archiwalne są także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej ZSzP, po zalogowaniu do portalu dla członków.

Lobbing międzynarodowy

Aktywnie działamy w ramach European Nurserystock Association. ENA reprezentuje interesy 27 tys. europejskich szkółek, lobbuje na rzecz branży, opiniuje wspólnotowe akty prawne dotyczące produkcji i handlu roślinami. Jesteśmy członkiem International Association of Horticultural Producers (AIPH). Jesteśmy na bieżąco informowani o inicjatywach kształtujących funkcjonowanie globalnej branży ogrodniczej. Bierzemy udział w dyskusji nad istotnymi kwestie dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, które wpisują się w ambitne cele polityki europejskiej, i obejmują takie zagadnienia jak: wykorzystywanie plastiku i jego recycling w produkcji ogrodniczej, ograniczenie zużycia torfu, środków ochrony roślin, oszczędne gospodarowanie zasobami wody, zmniejszenie śladu węglowego przypisanego produktom ogrodniczym. Dostarczamy członkom informacji, które pozwalają zawczasu przygotować się do zmian prawnych wpływających na produkcję szkółkarską.

Promujemy idee otaczania się roślinami

Prowadzimy program mający na celu zainteresowanie społeczeństwa roślinami - ich walorami ozdobnymi i dekoracyjnymi oraz dobroczynnym oddziaływaniem na zdrowie i komfort życia. Regularnie publikujemy nasze artykuły w prasie ogrodniczej, w magazynach: „Kocham ogród”, „Mam ogród”, „Przepis na ogród”, „Gardeners’ World”. Naszym tekstom zawsze towarzyszy wizytówka z logo Związku i adresami stron internetowych, prowadząca do danych teleadresowych producentów zrzeszonych w ZSzP. Współpracujemy z czasopismami „Szkółkarstwo”, „Lider Biznesu”, „Zieleń Miejska”. Działania promujące idee otaczani się roślinami finansujemy m.in. ze środków europejskiego programu GREEN CITIES FOR EUROPE. Budżet projektu na lata 2021-2023, w którym biorą udział stowarzyszenia szkółkarskie z 14 krajów UE, wynosi 3 403 900 Euro, z czego 100 400 Euro to kwota zaplanowana na działania Związku. Dofinansowanie ze środków unijnych jest na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

Jesteśmy właścicielami spółki prawa handlowego Agencja Promocji Zieleni

Posiadamy 100% udziałów spółki prawa handlowego pod nazwą Agencja Promocji Zieleni sp. z o.o.. Agencja Promocji Zieleni jest m.in. organizatorem targów ZIELEŃ TO ŻYCIE, wydawcą katalogów roślin i książek z branży ogrodniczej, organizatorem międzynarodowych konferencji szkółkarskich, szkoleń i warsztatów. Przez lata marka wystawy została ugruntowana, a APZ jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Wszystkie wydarzenia, usługi i produkty związane z działalnością szkółkarską są oferowane członkom Związku ze znaczącą bonifikatą.

Wyjazdy studyjne

Co roku, podczas walnego zgromadzenia członków, zwiedzamy 2 szkółki członkowskie, wymieniamy się doświadczeniami, omawiamy problemy produkcyjne, poznajemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Do czasu wybuchu pandemii COVID-19 co roku organizowaliśmy studyjne wyjazdy zagraniczne, ostatni w 2019 r. do Australii. W czerwcu 2022 r. planujemy wrócić do tej aktywności i zorganizować krótki wyjazd na światową wystawę ogrodniczą EXPO HORTICULTURAL w Almere w Holandii (Floriada), przy okazji zwiedzając szkółki w Niemczech i Holandii.

Razem możemy więcej

Ponad 30 lat funkcjonowania Związku Szkółkarzy Polskich, stworzenie internetowej encyklopedii roślin, nowoczesnych stron internetowych i mediów społecznościowych, organizacja wystaw i targów, wydawnictw, konferencji, szkoleń, a przede wszystkim skuteczny lobbing to dowód na opłacalność współpracy. Wzajemne zaufanie, przestrzeganie standardów i zasad etyki zawodowej oraz prawdziwa pasja do roślin zbudowały podstawy działalności naszego stowarzyszenia. Zapraszamy serdecznie do naszego grona, wspólnie możemy osiągać jeszcze więcej!