19 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013 roku mija I termin wpłaty składki na fundusz marketingowy

Podziel się!

Szanowni Państwo,
30 kwietnia 2013 roku mija I termin wpłaty składki na fundusz marketingowy za obecny rok obrachunkowy trwający od 1 października 2012 do 30 września 2013. Kwota tej składki znowu jest jednakowa dla wszystkich szkółek i wynosi 2 500 zł. Należy wpłacić ją niezwłocznie na konto Związku Szkółkarzy Polskich 57 1500 1865 1218 6008 7980 0000.
Poniżej dla przypomnienia regulamin opłacania składek, który jest podstawą do dokonywania przelewów, przyjęty uchwałą nr 6 przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19.11.2012 roku.
Do pisma dołączam gotowy blankiet przelewu.
Łączę pozdrowienia
Małgorzata Gawryluk  

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 2012.11.19.
przez Członków Związku Szkółkarzy Polskich

Postanowienie ogólne
§ 1. Członkowie Związku Szkółkarzy Polskich są zobowiązani do opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz decyzjami Zarządu Związku i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 2. Obowiązek opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia nie dotyczy członków honorowych, którzy z tego obowiązku są zwolnieni na mocy Statutu.

Wysokość składek członkowskich
§ 3. Składki członkowskie wynoszą:
1) Składka podstawowa
a) 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2013-2014 i 3.000 (trzy tysiące) złotych w roku obrachunkowym 2014-2015
b) od drugiego i każdego następnego członka z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę, składka wynosi 500 (pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2013-2014 i 500 (pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2014-2015

2) Składka na fundusz marketingowy

a) 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych w roku obrachunkowym 2012-2013 i 3.000 (trzy tysiące) złotych w roku obrachunkowym 2013-2014
b) Opłacana jest od każdego gospodarstwa prowadzącego szkółkę bez względu na ilość członków należących do Stowarzyszenia z danego gospodarstwa

3) Członkowie zwyczajni opłacają składki członkowskie zgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. Członkowie seniorzy opłacają tylko składkę podstawową z zastosowaniem preferencji wskazanych w pkt 1b niniejszego paragrafu. Członkowie wspierający opłacają tylko składkę podstawową z zastosowaniem pkt 1a niniejszego paragrafu.

4) Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić dodatkowe preferencje lub bonifikaty w zakresie pobieranych składek członkowskich.

Terminy opłacania składek członkowskich
§ 4. Członkowie Stowarzyszenia winni opłacić podstawowe składki członkowskie do końca listopada oraz składki na fundusz marketingowy do końca kwietnia każdego roku, którego dotyczą. Rok obrachunkowy zgodnie z §24 statutu trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

§ 5. W przypadku opóźnienia z opłaceniem jakiejkolwiek części składki do nominalnej wysokości składki będzie doliczona dodatkowa opłata w wysokości :
a) w przypadku opłacenia podstawowej składki członkowskiej w całości do dnia 31 maja roku, którego dotyczą - w wysokości 10% kwoty podstawowej,
b) w przypadku opłacenia podstawowej składki członkowskiej w całości do dnia 30 września roku, którego dotyczą - w wysokości 20% kwoty podstawowej.
c) w przypadku opłacenia składki na fundusz marketingowy w całości do dnia 30 września roku, którego dotyczą – w wysokości 10%

§ 6. Ostatnim terminem wpłaty składek jest 30 września roku, za który składka jest pobierana.

§ 7. Zarząd Związku przed skreśleniem z listy członków z powodów o jakich mowa w § 8 pkt 3 Statutu, tj. w przypadku nie opłacania składek do dnia upływu ostatniego wymaganego terminu wpłaty, wezwie członka do opłacenia składek powiększonych o dodatkową opłatę o jakiej mowa w § 5 niniejszego Regulaminu oraz o odsetki ustawowe liczone od zakończenia roku, którego dotyczą składki (§4 Regulaminu) i wyznaczy ostateczny termin wpłaty nie krótszy niż 14 dni.

§ 8. Wznowienie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.

Opłaty wpisowe
§ 9. Nowo przyjmowani do Stowarzyszenia członkowie opłacają składkę wpisową

1) Członkowie zwyczajni opłacają składkę wpisową w wysokości:
a) 3.000 (trzy tysiące) złotych,
b) od drugiego i każdego następnego członka z tego samego gospodarstwa prowadzącego szkółkę składka wpisowa wynosi 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych – składka obniżona.

2) Składka obniżona, o jakiej mowa w pkt 1b pobierana jest także od następcy prawnego członka

3) Członkowie wspierający i członkowie seniorzy są zwolnieni z opłacania składki wpisowej.

Postanowienia końcowe
§ 10. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§ 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.