16 lutego 2009

Spotkanie w GIORIN

Podziel się!

5 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie w GIORIN-ie. Prowadził je Główny Inspektor Ochrony Roslin i Nasiennictwa ? Pan Tadeusz Kłos.

Omawiano warunki współpracy z inspektorami mającymi przeprowadzać kontrole w polskich szkółkach które wyraziły chęć eksportowania swoich produktów na rynek rosyjski.

(poniższy tekst wyróżniony czerwoną czcionką skopiowano ze strony http://www.piorin.gov.pl/index.php?pid=1508)

?W dniu 16 stycznia 2009 roku w Berlinie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia wspólnych badań szkółek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisanie porozumienia stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez strony polską i rosyjską w art. 2 pkt 8 "Memorandum między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w zakresie kwarantanny roślin przy eksporcie roślin i produktów roślinnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej" z dnia 18 stycznia 2008 roku. W dokumencie uzgodnione zostały zasady, na podstawie których prowadzona będzie ocena zgodności stanu fitosanitarnego miejsc produkcji materiału rozmnożeniowego z wymaganiami Federacji Rosyjskiej. Działanie dotyczy tych miejsc produkcji z których planowany jest eksport do Federacji Rosyjskiej roślin w podłożu (bez względu na typ stosowanego podłoża i formę uprawy).?

Tryb atestacji polega na spełnieniu kilku warunków.

1/ Złożenie wniosku do GIORIN w terminie do 15 marca (najlepiej)

Ostatecznym terminem jest 31 marca 2009-jednak sugerowano termin 15 marca jako bezpieczniejszy w wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości we wniosku, które można jeszcze poprawić. Złożenie wniosku w ostatnich dniach może skutkować jego odrzuceniem gdyby się okazało że jest niekompletny.

Złożenie wniosku po terminie 31 marca 2009 automatycznie powoduje przesunięcie go do rozpatrzenia na rok następny.

Atestacja miejsc produkcji prowadzona będzie, na koszt zainteresowanych podmiotów, wspólnie przez specjalistów Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pozytywny wynik atestacji umożliwi eksport materiału szkółkarskiego z zatwierdzonego miejsca produkcji przez kolejne dwa lata. Jeżeli w tym okresie stwierdzone zostanie w miejscu produkcji, bądź w przesyłce pochodzącej z tego miejsca, występowanie organizmów określonych w przepisach Federacji Rosyjskiej jako kwarantannowe, szkółka zostanie usunięta z listy zatwierdzonych miejsc produkcji, w odniesieniu do określonego materiału szkółkarskiego.

Kontrola miejsca produkcji i jego bezpośredniego sąsiedztwa obejmie:

    * lustracje całego miejsca produkcji,

    * pobranie prób z roślin i z podłoża, w którym rośliny są uprawiane oraz

    * badanie pobranych prób (w tym analizę laboratoryjną).


Terminy kontroli zostaną określone w drodze wzajemnych uzgodnień między służbami. Kontrolę poprzedzać będzie analiza informacji o stanie fitosanitarnym miejsca produkcji i jego najbliższego sąsiedztwa, dotyczących dwóch lat poprzedzających kontrolę.

Zatwierdzone miejsca produkcji zostaną wpisane na listę szkółek, z których możliwy będzie eksport materiału roślinnego w podłożu do Federacji Rosyjskiej.

Należy podkreślić, że zatwierdzenie miejsca produkcji nie jest jednoznaczne z zagwarantowaniem zbytu materiału na rynku rosyjskim.

Ponadto, przesyłki eksportowane z zatwierdzonej szkółki będą musiały być zaopatrzone w:

    * świadectwo fitosanitarne (wystawiane na wniosek podmiotu przez wojewódzkie organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz

    * pozwolenie importowe (wystawiane na wniosek importera przez Federalną Służbę Nadzoru Fitosanitarnego i Weterynaryjnego Federacji Rosyjskiej).


Tryb realizacji działania, uzgodniony w porozumieniu:

  1. Eksporter-producent materiału roślinnego, zainteresowany zatwierdzeniem miejsca produkcji, składa kompletny wniosek o przeprowadzenie kontroli do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca danego roku (liczy się data dostarczenia dokumentów do GIORiN). 
  2. Wnioski, które zostaną dostarczone do GIORiN po 31 marca danego roku, będą uwzględniane w planie kontroli na rok następny. 
  3. Wniosek składany jest w dwóch wersjach językowych, tj. polskiej i rosyjskiej. 
  4. GIORiN przeprowadza wstępną analizę złożonych dokumentów, akceptując wnioski dotyczące szkółek, w których nie stwierdzono występowania organizmów kwarantannowych dla Federacji Rosyjskiej (dotyczy to również bezpośredniego sąsiedztwa szkółek). Wnioski, odnoszące się do miejsc produkcji nie poddawanych ocenie w trakcie dwóch poprzednich lat, również nie zostaną zaakceptowane. 
  5. GIORiN przekazuje wnioski stronie rosyjskiej, wraz z zaproszeniem do przeprowadzenia kontroli, podając optymalne terminy przeprowadzenia lustracji, a także wstępny plan atestacji. 
  6. W terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów, strona rosyjska dokonuje ich analizy, a następnie przesyła do GIORiN listę zaakceptowanych do atestacji szkółek, wskazując termin/y lustracji i skład delegacji rosyjskiej. 
  7. Po otrzymaniu powyższych informacji GIORiN przekazuje je zainteresowanym podmiotom. Po uzyskaniu od podmiotów informacji odnośnie techniczno-logistycznych szczegółów planowanej wizyty, GIORiN przekazuje służbom rosyjskim imienne zaproszenia dla specjalistów tej służby wraz z planem kontroli. 
  8. W terminie 60 dni od dnia zakończenia wspólnych kontroli, służba rosyjska przekazuje GIORiN stosowny dokument z wynikami lustracji.


Wniosek podmiotu musi zawierać:

  1. Informację (za dwa ostatnie lata) o stanie fitosanitarnym zgłaszanego do atestacji miejsca produkcji, wraz z ich bezpośrednim sąsiedztwem, potwierdzoną przez właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. 
  2. Zobowiązanie do zapewnienia optymalnych warunków pracy oraz pokrycia kosztów związanych z pobytem w Polsce rosyjskich specjalistów ds. kwarantanny roślin, w tym biletów lotniczych, przejazdów do miejsc kontrolowanych i miejsc zakwaterowania, a także zakwaterowania, wyżywienia i odpowiednich rodzajów ubezpieczeń.


Wniosek będzie najprawdopodobniej odrzucony przez GIORIN jeżeli wystąpiły na terenie szkółki organizmy kwarantannowe.

Do wniosku należy także dołączyć orientacyjną mapkę z planem szkółki i otaczającym ją terenem.

We wniosku należy także podać powierzchnię ogółem, uprawy w kontenerach, w gruncie, produkowany asortyment, typ podłoża.

Wnioski można pobrać ze strony: http://www.piorin.gov.pl/index.php?pid=1508