8 grudnia 1996

1996 - Kazimierz Dolny

Podziel się!

VI Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w hotelu PIAST
PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA w dn.22,23 i 24 LISTOPADA 1996r.
Piątek 22 listopada
11.00—13.00 Otwarcie obrad I powołanie komisji statutowej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku. — p. Zbyszek Wybicki
Sprawozdanie komisji rewizyjnej z wyniku finansowego Związku za rok 1995 — p.E.Pudełek
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego — p. A.Uliński
Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu I Komisji Rewizyjnej.
Udzielenie absolutorium Zarządowi.
Przedstawienie koniecznych zmian w statucie.
Dyskusja nad zmianami w statucie.
13.00—14.00 przerwa na obiad
14.00—15.00 Projektowanie i organizacja szkółki — referat + dyskusja — p.Sz. Marczyński
15.00—16.00 Propozycje działalności Związku w roku następnym — dyskusja (między innymi na temat naszej wystawy szkółkarskiej oraz wycieczek) Uzgodnienie grup tematycznych pracujących w dniu następnym.
16.00—16.30 przerwa
16.30—17.30 Zimowanie roślin, przeciwdziałanie szkodom zimowym w szkółkach — referat
+ dyskusja — p.Sz.Marczyński
18.30 wspólna kolacja
Sobota 23 listopada
9.00—10.30 Prawo pracy, regulamin pracy w szkółce, regulamin wynagradzania — wykład
+ dyskusja — p.A.Łoziński (prawnik)
10.30—11.00 Idea wspólnych kolekcji tematycznych w szkółkach — p. Z.Wybicki
11.00—12.00 Głosowanie — zmiany w statucie, inne uchwały
12.00—13.00 przerwa
13.00— 14.00 Komputer— współczesne narzędzie pracy szkółkarza — wykład
+ dyskusja — f.Manet
14.00—15.00 przerwa na obiad
15.00—16.00 koncert organowy w zabytkowym kościele w Kazimierzu
16.00—18.00 możliwość spotkań i dyskusji osób zainteresowanych tym samym tematem:
n.p. spotkanie producentów róż dotyczące licencji, komisji wystawowej i organizatorów wystawy, osób zainteresowanych komputeryzacją, spotkanie komisji do spraw norm jakościowych, itd.
Do każdej grupy będzie przydzielony prowadzący spotkanie.
18.30 wspólna kolacja
Niedziela 24 listopada
930—12.00 możliwość zwiedzenia Kazimierza Dolnego
Firmy pozaszkółkarskie zostaną zaproszone w sobotę w godz. 10.00—15.00, będą miały swoje stoliki w hollu przy sali konferencyjnej.