8 grudnia 1998

1998 - Ustroń

Podziel się!

VIII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków - Ustroń, hotel WILGA

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 1998 r.

Godz. 9.45 I-szy termin
Godz. 10.00 II-gi termin

Piątek 27 listopada

10.00 – 10.30 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Powołanie komisji uchwal i wniosków oraz skrutacyjnej.
10.30 - 11.00 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny.
11.00 – 11.30 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego Związku za rok 1998. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
11.30 – 12.00 przerwa
12.00 - 12.30 Sprawozdanie Zarządu Agencji Promocji Zieleni z jej działalności – M. Tomżyńska
12.30 – 13.30 Dyskusja nad problemami związanymi z organizacją Międzynarodowej Wystawy Szkółkarskiej „Zieleń to życie” w roku przyszłym.
13.30 – 14.00 „Ochrona przed włamaniami i kradzieżami” – Krzysztof Kaczmarczyk, „Grot”-Agencja Ochrony
14.00 - 14.30 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród sklepów ogrodniczych podczas konferencji „Centrum Ogrodnicze-jak sprzedawać lepiej?” – Wojciech Grąbczewski
14.30 - 16.00 obiad
16.00 - 17.00 „Perspektywy szkółkarstwa w obliczu wejścia do Unii Europejskiej” – wykład – P.Smaczyński (Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
17.00- 18.00 „Reklama i promocja produkcji szkółkarskiej w innych krajach”- uwagi na temat –Alicja Cecot („Szkółkarstwo”)
20.00 uroczysta kolacja członkowWalnego Zgromadzenia ZSzP

Sobota 28 listopada

9.00-16.00 wycieczka autokarem do szkółek:
-Eugeniusz Pudełek
-Plantpol- Zaborze
-Bronisław i Wojciech Kapias
ok. godz. 14.30 obiad w terenie
16.00 - 19.00 Spotkanie z firmami zaopatrzenia technicznego szkółkarstwa
20.00 kolacja wspólna z przedstawicielami firm towarzyszących