8 grudnia 2000

2000 - Kołobrzeg

Podziel się!

X Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w hotelu Orbis SOLNY w Kołobrzegu.
Wybrano władze Związku Szkółkarzy Polskich w następującym składzie:
Zarząd:
prezes Lucjan Kurowski
wiceprezes Jan Karwowski
skarbnik Marek Majewski
członek Lucjan Gursztyn
członek Maria Bigoszyńska - Łazucka
Komisja rewizyjna:
przewodniczący Szczepan Marczyński
członkowie Jan Bigoszyński-Łazucki
Józef Kapias
Marcin Kryt
Joanna Widaj

PROGRAM X SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH 2000 rok.

I termin godz. 10:30
II termin godz. 11:00

24 listopada piątek

11:00 – 11:30 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego obrad, powołanie komisji skrutacyjnej, komisji uchwal i wniosków.
11:30 – 12:15 Sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności w ostatnim roku.
12:15 – 12:45 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego za rok 2000. Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi.
12:45 – 13:00 Przedstawienie regulaminu wyborów i zatwierdzenie go
13:00 – 14:30 OBIAD
14:30 – 15:00 Wybory prezesa Związku
15:00 – 15:45 Przedstawienie kandydatów do Zarządu i pozostałych władz
15:45 – 16:30 PRZERWA KAWOWA
16:30 – 18:00 Zamkniecie listy kandydatów, wybory władz
18:00 – 19:00 Dyskusja
20:00 – 24:00 Uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia.

25 listopada sobota

8:00 – 8:30 ŚNIADANIE
8:30 – 11:30 Wycieczka do firmy HORTULUS (Dobrzyca)
12:00 – 13:00 „Marketing i zarządzanie w gospodarstwie szkółkarskim” – dr Teresa Marzec-Wołczyńska
13:00 – 13:30 „Rozmnażanie metodą in-vitro” – Tadeusz Kusibab
13:30 – 15:00 OBIAD
15:00 – 16:00 „Przemiany w handlu” - ?
16:00 – 19:00 Przedstawienie oferty firm towarzyszących
20:00 Wspólna kolacja z firmami pozaszkółkarskimi

26 listopada niedziela

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE
9:30 – 14:30 Wycieczka po Kołobrzegu
16:00 OBIAD