8 grudnia 2004

2004 - Wrocław

Podziel się!

XIV Walne Zgromadzenie Członków odbyło się we Wrocławiu, w hotelu Orbis WROCŁAW

PROGRAM XIV SPRAWOZDAWCZEO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
Wrocław 26-27-28 listopada 2004

Godz. 9.15 I termin
Godz. 9.30 II termin

Piątek 26 listopada

9.30 – 10.00 Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej.
Przedstawienie nowych członków ZSzP.
10.00 – 11.30 „Licencje – interpretacje przepisów, sprawy aktualnie związane z tym tematem” – prof.dr hab. Edward Gacek (COBORU)
11.30 – 12.00 przerwa na kawę
12.00 – 13.00 „Fundusze akcesyjne – możliwości wykorzystania” – Bolesław Pieczyński (RCDRRiOW w Radomiu)
13.00 - 13.40 Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny – prezes Lucjan Gursztyn
13.40 – 13.55 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Związku za rok 2003/2004 – przewodniczący Maciej Milczyński
13.55 – 14.00 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w ostatnim roku - przewodniczący Eugeniusz Pudełek
14.00 - 15.30 obiad
15.30 – 16.15 Sprawozdanie z działalności APZ za rok 2004 – prezes Agnieszka Żukowska
16.15 - 17.15 Wystąpienie przedstawicieli Bund deutscher Baumschulen – wiceprezydenta Rolanda Schlegela i dyrektora generalnego Jürgena Pfaue
17.00 – 19.00 Dyskusja nad sprawozdaniami
19.00 - 19.30 Udzielenie absolutorium Zarządowi
20.30 uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP

sobota 27 listopada

wycieczka
9.00 wyjazd z hotelu
10.00 - 12.30 zwiedzanie szkółki KULAS (Pisarzowice)
12.45 – 14.00 zwiedzanie szkółki Mykita-Szymański (Dobrzyń)
15.00 – 16.30 obiad
16.30 – 17.30 „Zasady obrotu wewnątrzunijnego i wynikające z tego obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego” – Trajan Szuladziński
17.30 – 18.30 Dyskusja na temat działalności Związku - ciąg dalszy
18.30 – 19.00 Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, zamknięcie obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków

niedziela 28 listopada

9.00 wyjazd z hotelu
9.30 – 10.00 obejrzenie Panoramy Racławickiej; 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 11
10.30 – 12.30 zwiedzanie Ogrodu Botanicznego ; 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 23