27 maja 2011

2010 - Jachranka

Podziel się!

XX Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich odbyło się w dniach 18-20 listopada 2010r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Walne Zgromadzenie ustanowiło Odznaki Honorowe Związku i po raz pierwszy je przyznało. O złote odznaki wnioskował zarząd Związku i zostały one wręczone podczas uroczystej kolacji Walnego Zgromadzenia przez prezesa Szczepana Marczyńskiego. Złote Odznaki Honorowe Związku Szkółkarzy Polskich otrzymali:

Jan Grąbczewski, Lucjan Kurowski, Emil Homa.

Srebrne Odznaki Honorowe Związku Szkółkarzy Polskich otrzymali byli prezesi ZSZP:

Lucjan Gursztyn, Zbyszek Wybicki

oraz członkowie założyciele Związku:

Jan Bigoszyński-Łazucki, Jan Byczkowski, Marceli Ciesielski, Zygmunt Jurgielewicz, Józef Kapias, Iwona Kaplińska-Biadaszkiewicz, Alfred Krupiński.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia skorzystali ze szkoleń i wykładów, a oprócz obrad odbyła się także wycieczka do Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych pp. Szmitów, podczas której zapoznano się z historią i działalnością firmy.

Program XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich
Jachranka 18-20 listopada 2010

18 listopada    czwartek

od 9:00    rejestracja uczestników szkolenia
I BLOK SZKOLENIOWY
10:00 – 13:30    szkolenie dla właścicieli szkółek i kadry kierowniczej
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – trener dr Jacek Sobek – Instytut Rozwoju Biznesu, KUL
Przerwa kawowa w godz. 11:30 – 12:00
13:30 – 14:30    obiad
14:30 – 16:00    ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM –ciąg dalszy

II BLOK SZKOLENIOWY

Przerwa kawowa w godz. 16:00 – 16:30

16:30 – 19:00    szkolenie dla właścicieli szkółek i kadry kierowniczej
WYKORZYSTANIE KOMPUTERA DO ZARZĄDZANIA STANAMI MAGAZYNOWYMI W SZKÓŁCE – informatyk Jan Rzepiejewski , firma ROCKA
19:00    kolacja

19 listopada    piątek

godz.   9:15    I termin
godz.   9:30       II termin

od 8:30    rejestracja uczestników

9:30 – 9:35            1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

9:35 – 9:40            2. Wybór przewodniczącego ZWZC.

9:40 – 9:45            3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

9:45 – 9:55           4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.

9:55 – 10:00         5. Przyjęcie porządku obrad.

10:00 –10:20        6. Przedstawienie nowych członków ZSzP.

10:20 –11:00        7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny – prezes Szczepan Marczyński

11:00 –11:15        8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego Związku za rok 2009/2010 – przewodniczący Komisji Lucjan Gursztyn

11:15 –11:20      9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za ostatni rok -  przewodniczący Sądu Andrzej Kordus

11:20 –12:10    przerwa na kawę

12:10 –12:40    10. Sprawozdanie z działalności Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. w ostatnim roku i plany działania na rok następny – prezes Agnieszka Żukowska

12:40 –13:00    11. Dyskusja nad sprawozdaniami  i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Szkółkarzy Polskich

13:00 –14:00    12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał zaproponowanych przez zarząd zmian w statucie Związku Szkółkarzy Polskich, regulaminów, wysokości składek.

14:00– 15:00     obiad     

15:00 –15:30    13. prezentacja platformy internetowej ZSzP – Jakub Kurowski
15:30 –16:00    14. dyskusja na temat platformy internetowej ZSzP (moderator Jakub Kurowski)
16:00 – 18:00   15. dyskusja dotycząca działalności Związku:
-podsumowanie prac nad Internetowym Katalogiem Roślin i Producentów (Magdalena Tomżyńska)
-jakie działania promocyjne powinny być prowadzone i rozwijane przez Związek?,
-jakie inne działania warto podjąć, warto kontynuować i w jakim zakresie członkowie mogą się włączyć w ich prowadzenie?,
- wycieczki związkowe –kierunki, programy, organizacja, 
- inne tematy wynikające z wniosków złożonych do Komisji Wniosków i Uchwał.

20:00    uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP

20 listopada, sobota
           
  9:00 – 13:30    1. wycieczka do Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych SZMIT
                Pęchcin, ul. Kwiatowa 18

14:00 – 15:00  obiad w hotelu Warszawianka

15:00 – 17:00   2. „Możliwości zwalczania chwastów w szkółkach” – doc. dr hab. Bożena Matysiak (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)

17:00 – 18:00   3. przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał
18:00                4. zamknięcie obrad XX Walnego Zgromadzenia Członków