2 grudnia 2011

2011 - Ciechocinek

Podziel się!

XXI Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich odbyło się w dniach 21-23 listopada 2011 roku w Ciechocinku w hotelu Villa Park.

Na wniosek zarządu Walne Zgromadzenie nadało
  • tytuł Honorowego Członka Związku Janowi Grąbczewskiemu, inicjatorowi i pierwszemu prezesowi stowarzyszenia.
  • Złotą Odznakę Honorową Lucjanowi Gursztynowi wieloletniemu prezesowi i członkowi zarządu Związku Szkółkarzy Polskich oraz  
     
  • Srebrne Odznaki Honorowe uchwałą zarządu otrzymali:
 
Zbigniew Byczkowski
Jan Ciepłucha
Andrzej Dębski
Krzysztof Dębski
Piotr Dębski
Jacek Grąbczewski
Bogdan Hajdrowski
Anna Kowalska
Kazimierz Kulas
Grzegorz Kurowski
Karol Piątkowski
Eugeniusz Pudełek
Bronisław Szmit
Bartłomiej Szymanowski
Edward Tuczyński
Joanna Widaj
Stanisław Wiśniowski
Jacek Wolski
 
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali wykładu nt. ochrony roślin przed mrozem oraz odwiedzili szkółkę p. Jacka Niedźwiedzia pod Koronowem, podczas której zapoznali się z historią i działalnością firmy.
 
XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków
Związku Szkółkarzy Polskich
Ciechocinek 21-23 listopada 2011

21 listopada poniedziałek
od 10:00 rejestracja uczestników

godz. 10:45 I termin
godz. 11:00 II termin

11:00 – 11:05 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i wybór przewodniczącego ZWZC.

11:05– 11:10 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

11:10 – 11:20 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.

11:20 – 11:25 4. Przyjęcie porządku obrad.

11:25 –11:40 5. Przedstawienie nowych członków ZSzP.

11:40 –12:30 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w ostatnim roku i zamierzenia na rok następny – prezes Szczepan Marczyński

12:30 –13:00 przerwa na kawę

13:00 –13:10 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyniku finansowego Związku za rok 2010/2011 – przewodniczący Komisji Lucjan Gursztyn

13:10 –13:15 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za ostatni rok - przewodniczący Sądu Andrzej Kordus

13:15 –13:50 9. Sprawozdanie z działalności Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. w ostatnim roku i plany działania na rok następny – prezes Agnieszka Żukowska

13:50 –14:30 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Szkółkarzy Polskich

14:30 –15:00 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał zaproponowanych przez zarząd zmian w statucie, w regulaminach, zmian wysokości składek, etc.

15:00 – 16:15 lunch

16:15 – 16:45 12. Podsumowanie działań w ramach projektu promocyjnego dla odbiorcy detalicznego – Bronisław Jan Szmit
16:45 – 17:15 13. Dyskusja na temat projektu (moderator Bronisław Jan Szmit)

20:00 uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP

22 listopada wtorek

09:00 –09:30 1. Podsumowanie prac nad Internetowym Katalogiem Roślin i Producentów oraz dalszy jego rozwój - Magdalena Tomżyńska

09:30 – 10:00 2. Prezentacja platformy PolskieRosliny.pl , jej funkcjonowania, propozycje usprawnień, itp.– Jakub Kurowski

10:00 –10:30 3. Dyskusja na temat IKRiP (moderator Magdalena Tomżyńska)

10:30 – 11:00 4. dyskusja na temat platformy PolskieRosliny.pl (moderator Jakub Kurowski)

11:00-11:30 przerwa na kawę

11:30 – 12:30 5. Dyskusja dotycząca innych działań Związku, tematów wynikających z wniosków złożonych do Komisji Wniosków i Uchwał.

12:30 – 14:30 przerwa w obradach; w czasie przerwy lunch w godz. 13:30 -14:30

14:30 – 16:30 6.wykład dotyczący ochrony roślin przed mrozem (K.Ścibisz)

16:30 – 17:00 7. przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał i ich przegłosowanie

17:00 8. Zamknięcie obrad ZWZC

17:15 wyjazd do Torunia, zwiedzanie indywidualne, kolacja w Toruniu indywidualnie
23 listopada środa

9:00 wyjazd do Koronowa (95 km)
10:45 – 13:45 1. Wizyta w szkółce Niedźwiedź – Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne

14:00 – 15:00 2. Obiad w pobliskiej restauracji