28 września 2018

EXPO HORTICULTURAL 2024 W ŁODZI

Podziel się!

Zgromadzenie Ogólne AIPH (Międzynarodowej Organizacji Producentów Roślin) przyznało Łodzi prawa do organizacji EXPO Horticultural w 2024 roku na poziomie A1. Podjęta 21 marca 2018 r. w Melbourne decyzja AIPH jest uwarunkowana uzyskaniem wsparcia rządu RP, który wraz ze Związkiem Szkółkarzy Polskich będzie sygnatariuszem umowy z Międzynarodowym Biurem Wystaw. Wystawa potrwa pięć miesięcy, od kwietnia do września. Wstępnie szacuje się, że może ją odwiedzić nawet 4 miliony gości. Światowe wystawy ogrodnicze są organizowana cyklicznie, w 2012 jej gospodarzem było holenderskie Venlo (Floriada), w 2016 r. – turecka Antalya, w 2019 r. – będzie to chiński Pekin, w 2022 r.  – Amsterdam, a w 2024 r. –  po raz pierwszy w historii naszego kraju - Łódź.

Celem wystaw EXPO Horticultural jest promowanie innowacji w dziedzinie ogrodnictwa, żywienia, rolnictwa, kształtowania miejskiego krajobrazu, a także ochrony środowiska, jak również dzielenie się doświadczeniami i rozwiązaniami, które poprawiają jakość życia w miastach. EXPO Horticultural stymuluje rozwój lokalnej i krajowej gospodarki, daje też unikalną możliwość promocji polskiej  branży ogrodniczej i szkółkarskiej w skali światowej.

Polska edycja tego wydarzenia ma przebiegać pod hasłem „Nature of the City – Natura Miasta", które wyraża chęć kontynuacji idei miasta jako miejsca do życia w przyjaznym otoczeniu do życia, pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji. Temat będzie dotyczył nie tylko rewitalizacji, ale także kształtowania miejskiego krajobrazu oraz wykorzystania potencjału zieleni w miastach. Wystawa odbywać się będzie w sercu miasta – na powierzchni około 70 ha. Na potrzeby wystawy zostaną zrewitalizowane istniejące już parki, ale także utworzone nowe tereny zieleni na dotychczasowych nieużytkach.  Partnerem merytorycznym i społecznym w organizacji EXPO Horticultural w 2024 r. w Łodzi  jest Związek Szkółkarzy Polskich, od marca b.r. członek AIPH. Oznacza to, że ZSZP będzie zaangażowany w proces przygotowań i realizacji projektu w roli doradczej, konsultacyjnej oraz kontrolnej w zakresie spełnienia standardów światowych wystaw określonych przez AIPH. Prezes zarządu ZSzP Wojciech Wróblewski i wiceprezydent miasta Łodzi Wojciech Rosicki podpisali list intencyjny, normujący stosunki między stronami w zakresie kandydatury, organizacji i zamknięcia wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi. W liście tym strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sprawie uszczegółowienia wzajemnych zobowiązań w 30 dni od potwierdzenia przyznania praw do organizacji wydarzenia.

Korzyści organizacji EXPO Horticultural 2024 w Polsce:

  • ŚRODOWISKOWE: rewitalizacja i utworzenie nowych, biologicznie czynnych powierzchni w samym centrum miasta: parków, terenów zielonych, rekreacyjnych; promocja rozwiązań niskoemisyjnych; przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym; promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska: zielone dachy, zielone elewacje, zielone drogi;
  • GOSPODARCZE i EKONOMICZNE: wykorzystanie silnych stron polskiego rolnictwa (w tym szkółkarstwa) i przetwórstwa rolno-spożywczego na rzecz budowy pozytywnego obrazu tej branży na zagranicznych rynkach, wsparcia polskich eksporterów, przyciągnięcie inwestycji w tym obszarze; podniesienie atrakcyjności turystycznej polskich miast poprzez wdrożenie rozwiązań Green Cities;
  • WIZERUNKOWE: przedstawienie idei ogrodnictwa miejskiego jako skutecznego mechanizmu kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce; promocja marki Związku Szkółkarzy Polskich jako organizacji eksperckiej producentów wysokiej jakości materiału szkółkarskiego;
  • SOCJALNE I KULTUROWE: podnoszenie świadomości w zakresie prozdrowotnego trybu i warunków życia, budowanie prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, budowania relacji społecznych, poprawa jakości życia mieszkańców.