5 października 2018

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZSZP

Podziel się!

29 listopada, czwartek
od  9:00 rejestracja  uczestników
9:45      I termin
10:00     II termin
 

Warsaw Plaza Hotel, Warszawa

10:00 - 10:15           1.        Otwarcie obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia, wybór przewodniczącego obrad, powołanie Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wniosków i Uchwał /15 min.

10:15 - 10:20           2.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania SWWZC oraz jego zdolności do podejmowania uchwał /5 min.

10:20 - 10:25           3.        Zatwierdzenie regulaminu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP, regulaminu Komisji Wniosków i Uchwał, regulaminu Komisji Skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad SWWZC /5 min.

10:25 - 10:40           4.        Przedstawienie się nowych członków ZSzP /15 min.

10:40 - 11:20           5.        Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie kadencji – prezes /40 min.

11:20 - 11:30           6.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji /10 min.

11:30 - 11:40           7.        Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący sądu /10 min.

11:40 - 12:10                      przerwa kawowa /30 min.

12:10 - 12:40           8.        Sprawozdanie z działalności APZ w ostatnim roku i plany działania spółki na rok następny – prezes APZ /30 min.

12:40 - 13:10           9.        Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Szkółkarzy Polskich za ostatni rok /30 min.

13:10 - 13:30           10.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwał zaproponowanych przez zarząd /20 min.

13:30 - 14:30                      przerwa obiadowa /60 min.

WYBORY nowych władz (łącznie 75 min.):

14:30 - 14:35           11.      Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu wyborów /5 min.

14:35 - 14:45           12.      Przedstawienie kandydatów i wybory prezesa Związku Szkółkarzy Polskich /10 min.

14:45 - 15:00           13.      Przedstawienie kandydatów do Zarządu i wybory zarządu /15 min.

15:00 - 15:30           14.      Przedstawienie kandydatów do pozostałych władz ZSzP i wybory władz /30 min.

15:30 - 16:00                      Przerwa kawowa /30 min.

16:00 - 16:15           15.      Wystąpienie nowego prezesa /15 min.

16:15 - 17:30           16.      DYSKUSJA /75 min.

17:30 – 17:50         17.      Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał i ich przegłosowanie /20 min.

17:50 – 18:00         18.      Uwagi końcowe. Zamknięcie obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich /10 min.

20:00                                  uroczysta kolacja Walnego Zgromadzenia