25 marca 2019

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich - podsumowanie

29 listopada 2018 r. w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel odbyło się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Szkółkarzy Polskich. Wzięło w nim udział 63 członków zwyczajnych, 1 członek honorowy, 1 członek senior, 1 przedstawiciel członka wspierającego, 20 osób przekazało pełnomocnictwa.

Prezesem zarządu ZSzP na drugą kadencję został wybrany Wojciech Wróblewski. Funkcję wiceprezesa będzie sprawował wybrany po raz czwarty z rzędu dr Wiesław Szydło. Nowi członkowie zarządu to: dr Katarzyna Radzis, Artur Maj oraz Krzysztof Mróz.

Poniżej prezentuję nowo powołane przez Walne Zgromadzenie władze.

 

Walne zgromadzenie przyjęło trzy uchwały

  • Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie i wynik finansowy zamykający się dochodem w wysokości 299.120,34 zł. Stwierdzono, że zarządzanie środkami finansowymi w okresie 01.10.2017 r.- 30.09.2018 r. przebiegało prawidłowo, a dochód za ten okres zostanie przeznaczony na działalność statutową i zwiększy kapitał podstawowy Związku Szkółkarzy Polskich. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
  • Przyjęto poprawiony regulamin opłacania składek. Wysokości i terminy składek pozostały na tym samym poziomie, a poprawki miały charakter porządkowy i redakcyjny. Usunięto z regulaminu historyczne wysokości składek z minionych lat. Dodano zapis o zwolnieniu ze składki wpisowej kolejnych osób ze szkółek przyjmowanych do ZSzP, co wynikało z przyjętej w zeszłym roku uchwały Walnego Zgromadzenia.
  • Kolejna uchwałą przyjęta przez Walne Zgromadzenie dotyczyła zwolnienia przewodniczącego Rady Nadzorczej APZ ze składki członkowskiej w okresie pełnienia kadencji. Prezes Wojciech Wróblewski w uzasadnieniu wniosku podkreślił ogromną odpowiedzialność przewodniczącego rady nadzorczej, w tym finansową, oraz zaangażowanie, nie mniejsze, jego zdaniem, niż członków zarządu, którzy korzystają z takiego zwolnienia przez okres pełnienia funkcji. Walne zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.

Podczas zjazdu do komisji wniosków i uchwał wpłynął jeden wniosek do realizacji przez Zarząd, dotyczący podjęcia uchwały o zwrocie kosztów dojazdów dla członków zarządu na wszystkie zebrania zarządu oraz spotkania dotyczące spraw merytorycznych ZSzP. Wniosek został uzasadniony ustnie przez wnioskującą Renatę Fryszkowską-Madej. W wyniku głosowania członkowie ZSzP opowiedzieli się za przyjęciem wniosku do realizacji przez zarząd Związku Szkółkarzy Polskich.

Podczas uroczystej kolacji prezes Wojciech Wróblewski odznaczył dr inż. Wiesława Szydło Srebrną Odznaką Honorową Związku Szkółkarzy Polskich za wkład w rozwój Związku oraz polskiego szkółkarstwa. Laureat nie krył zaskoczenia, bo decyzję udało się utrzymać w całkowitej tajemnicy.

Prezes podziękował także ustępującym członkom zarządu za 3 lata wspólnej pracy – Renacie Fryszkowskiej-Madej, Katarzynie Łazuckiej-Cegłowskiej i Adamowi Ważyńskiemu.

Uroczysta kolacja walnego zgromadzenia upłynęła w miłej, kameralnej atmosferze. Niewielka
liczba uczestników stwarzała niemal rodzinny klimat, co miało niewątpliwy urok.
Propozycje DJ zarówno muzyczne jak wizualne (teledyski na dużych ekranach) były bardzo trafione. Zabawa była więcej niż udana.